W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej z uwzględnieniem demontażu starych i zamocowaniu nowych wraz z parapetami (zew i wew)
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Urząd Miasta Chełmna, Zakład Usług Administracyjnych
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 60.000 Euro
Termin składania ofert

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGOZAMAWIAJĄCY: Urząd Miasta Chełmna, Zakład Usług Administracyjnych,
ul. Kamionka 3, 86-200 Chełmno, Tel: 056-686-09-70, Fax: 056-686-13-34

TRYB ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: "Wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej z uwzględnieniem demontażu starych i zamocowaniu nowych wraz z parapetami (zew i wew)"

MOZLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
zamawiający nie przewiduje

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH:
zamawiający nie przewiduje

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

ostateczny termin zakończenia prac do 30.09.2007r.

W POSTĘPOWANIU MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ FIRMY KTÓRE:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKONAWCA SKŁADA OŚWIADCZENIE.

Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków żąda:
1) odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami (lokalne, US, ZUS)
3) Przedstawienia przynajmniej 3 referencji dotyczących przedmiotu zamówienia z ostatnich 5 lat.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: cena - 100%

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:
Jerzy Mortyński - TEL-056-6860970
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać po pisemnej prośbie przesłanej faxem (056-6861334) , listownie, odebrać osobiście
. lub pobrać ze strony internetowej

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok.
nr 7do dnia 30.03.2007 r. do godziny godz. 11:00

Zamawiający otworzy oferty: 30.03.2007 r. o godz. 11:15.. w sali narad

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane