W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w 2006 roku
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Komisja przetargowa w dniu 31-10-2006 r. dokonała otwarcia ofert i wedle przyjętych kryteriów najkorzystniejszą i wybraną do realizacji okazała się oferta złożona przez: Bank Spółdzielczy w Chełmnie ul. Dworcowa 5 86-200 Chełmno

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Chełmno: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w 2006 roku

Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Burmistrz Miasta Chełmna, do kontaktów: Brzezińska Danuta, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, fax 056 6771774, e-mail: wydzial_techniczno_inwestycyjny@chelmno.pl.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.chelmno.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna, Brzezińska Danuta, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. Chełmno, tel. 0-56 677-17-28, fax 0-56 677-17-74, e-mail: wydział_techniczno_inwestycyjny@chelmno.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w 2006 roku.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr 6.

Główne miejsce świadczenia usług: Chełmno.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wyskokści 858.059,00 PLN (słownie: osiemset piędziesiąt osiem tysięcy piedziesiąt dziewięć złotych 00/100) na okres 10 lat. Spłata kapitału w ratach kwartalnych, spłata odsetek w okresach miesięcznych, karencja w spłacie kredytu do 31.03.2007

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Zamawiający żada od Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z rozporządzeniam prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Powyżej 60000 EURO

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data rozpoczęcia: 30.11.2006; lub data zakończenia: 29.11.2016

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: Wadium 17000,00zł

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokonuje oceny spełnienia warunków stosując formułe spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podsztawie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych żąda od Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006roku w sprawie rodzaju dokumentów jakie może żądać Zamawiający od Wykonawców firo oraz firm oraz form w jakich te dokumenty mają być składane

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl/?app=przetargi.

Opłata:

Warunki i sposób płatności:

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2006 godzina 10:00.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 35 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 31.10.2006, godzina 11:00, Urząd Miasta ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno sala nr 9.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20.09.2006.

Formularz ofertow

Specyfikacja

Załączniki

Specyfikacja other, 106 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane