W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na świadczenie usług cmentarnych polegających na administrowaniu cmentarzem komunalnym w Chełmnie.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 60 000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
„KAMEX” Zbigniew Ćwikliński Wielkie Czyste 18 86-212 Stolno która oferowała cenę : 129.549,60 zł(brutto)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa


SEKCJA I:ZAMAWIAJĄCY


 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:Gmina Miasto Chełmno reprezentowana przez Burmistrza Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno.

 2. Osoba do kontaktów:

  Robert Hawełko - tel. 056 6771750,

  Bogumiła Szymańska - tel. 056 6771737,

  ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, fax 056 6771774,

 3. Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

 4. Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

 5. Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Opis


1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cmentarnych polegających na administrowaniu cmentarzem komunalnym w Chełmnie.


1.3) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cmentarnych polegających na administrowaniu cmentarzem komunalnym w Chełmnie, położonym przy ul.Gen. Jastrzębskiego wraz z terenami do niego przypisanymi (obręb nr 3 działka nr 4/1 o powierzchni 1,6810 ha, działka nr 1/1 o powierzchni 0,6334 ha,działka nr 5/1 o powierzchni 1,2558 ha działka nr 8/1 o powierzchni 1,1901 ha zapisane w KW 78 i KW 683)

Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określa SIWZ.

  1. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Miasto Chełmno.

1.5) Nomenklatura


1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 93711100-6


1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty zamiennej: Nie.


2) Wielkość lub zakres zamówienia


2.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60 000 euro.


 1. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01.06.2006 r.; data zakończenia1.06.2009 r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


1) Wymagane wadium: 3.000 zł.


2) Warunki uczestnictwa


  1. Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

   W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


SEKCJA IV: TRYBY


1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: nie dotyczy.


1.3) Przewidywana. liczba dostawców, którzy zostaną zaproszenia. do składania. ofert: nie dotyczy.


2) Kryteria oceny ofert: cena oferty stanowi 100 % .


3) Informacje administracyjne


  1. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępne do 23.05.2006 oraz dodatkowych wyjaśnień dostępne do 17.05.2006 r. SIWZ można odebrać w Urzędzie Miasta Chełmna pokój nr 38 lub za pośrednictwem poczty.


3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.05.2006 r., godzina 10:00.


3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego. terminu składania ofert.


3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 23.05.2006 r., godzina 1100. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, sala nr 9.SEKCJA V: INNE INFORMACJE


1) Czy zam. dot. projektu/programu finansowanego. ze środków UE: Nie


2) Data wysłania ogłoszenia do Prezesa Zamówień Publicznych: nie dotyczy.Powiadom znajomego