W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy miasta Chełmna.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poni zej 60 000 Euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Burmistrz Miasta Chełmna uprzejmie informuje, że dnia 27.04.2006 Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. W świetle przyjętych kryteriów w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji zadania oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „Ba Sz” mgr inż. Bartosz Szymusik ul. Polna 72 26 – 200 Końskie za kwotę 15.250 zł. ( brutto )

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - prace projektowe

Gmina Miasto Chełmno: Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy miasta Chełmna.

ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 - 200 Chełmno.
Osoba do kontaktów: Józef Chmarzyński ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771746, fax 056 6771774,
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy miasta Chełmna.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Zakres dokumentacji winien obejmować:
- przygotowanie podkładów mapowych syt.- wys. w skali 1: 1000 niezbędnych do prowadzenia prac projektowych,
- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe,
- ocenę rynku nośników energii na terenie miasta,
- propozycje przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych,
- ocenę możliwości oraz sposobów pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe do roku 2025,
- zakres współpracy z gminami ościennymi,
- wnioski i propozycje działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb energetycznych miasta.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Miasto Chełmno.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74224000 - 5
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty zamiennej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60 000 euro.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 15.05.2006 r.; data zakończenia: 30.10.2006 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 1.200 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: nie dotyczy.
1.3) Przewidywana. liczba dostawców, którzy zostaną zaproszenia. do składania. ofert: nie dotyczy.
2) Kryteria oceny ofert: cena oferty stanowi 100 % (najniższa cena).
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępne do 27.04.2006 oraz dodatkowych wyjaśnień dostępne do 21.04.2006 r.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.04.2006 r., godzina 10:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego. terminu składania ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 27.04.2006 r., godzina 1030. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, sala nr 9.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finansowanego. ze środków UE: Nie
2) Data wysłania ogłoszenia do Prezesa Zamówień Publicznych: nie dotyczy.

Powiadom znajomego