W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zabezpieczenie i odtworzenie murów obronnych w Chełmnie – odcinek Nr VI od ul. Wodnej do ul. Toruńskiej (tzw. mur nr 40, baszta nr 41, mur nr 45) w celu usunięcia szkód i zagrożeń powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 60 000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym informuje, że dnia 9 maja br. Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert dla przedmiotowego zamówienia publicznego. W świetle przyjętych w postępowaniu przetargowym kryteriów najkorzystniejsza okazała się i tym samym została wybrana do realizacji zamówienia oferta złożona przez: RESTAURO Sp. z o.o. ul. Łazienna 4 87-100 Toruń z nw. składnikami cenotwórczymi: stawka roboczogodziny (brutto tj. z narzutami i należnym podatkiem VAT) 21,58 PLN stawka roboczogodziny (netto tj. bez narzutów i należnego podatku VAT) 8,50 PLN koszty pośrednie Kp - 75 % koszty zakupu Kz - 12 % zysk Z - 19 % należny podatek VAT - 22 %

Treść

Ogłoszenie

o zamówieniu publicznym

1.0. Zamawiający :

Burmistrz Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno

www.chelmno.pl

tel. 056/6771732 fax 056/6771774

2.0. Określenie trybu zamówienia :

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

3.0. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dokumentację przetargową w postaci :

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

2) formularz ofertowy;

3) dokumentacja budowlana;

4) przedmiar robót;

5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

6) projekt umowy;

można odbierać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 16 lub za zaliczeniem pocztowym.

4.0. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia publicznego jest zabezpieczenie i odtworzenie murów obronnych w Chełmnie” – odcinek Nr VI od ul. Wodnej do ul. Toruńskiej (tzw. mur nr 40, baszta nr 41, mur nr 45) w celu usunięcia szkód i zagrożeń powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Całość robót należy wykonać w oparciu o:

1) dokumentację budowlaną;

2) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

3) wytyczne nadzoru konserwatorskiego;

4) obowiązujące przepisy i normy;

5) przeprowadzoną wizję na obiekcie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, dokumentacji budowlanej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

5.0. Termin realizacji zadania :

Zadanie należy zrealizować w terminie : od 1 czerwca 2006 r. do 31 lipca 2006 r.

6.0. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i art.22 ust.1, spełniający następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie parwnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

- posiadaja niezbędna wiedzę i doświadczenie,

- posiadają potencjał ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania,

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.0. Wadium :

Wadium w kwocie 3.000 zł (słownie : trzy tysiące złotych 00/100) należy wnieść w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

8.0. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

Kryteria oceny ofert i ich uznanie będą następujące:

- stawka roboczogodziny (brutto tj. z narzutami i należnym podatkiem VAT) -90%

- koszty zakupu -10%

9.0. Miejsce i termin składania ofert :

Oferty należy składać do dnia 09.05.2006 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, pokój nr 3.

10.0. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2006 r. o godz. 11.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1.

11.0. Termin związania z ofertą :

Oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

12.0. Osoba upoważniona ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami :

Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, pokój nr 16 telefon (0-56) 677-17-54 pan Marek Maćkowski.

Burmistrz Miasta Chełmna

mgr Mariusz Kędzierski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane