W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wybór wykonawcy dostawcy materiałów budowlanych typu: - kostka betonowa grb. 6 cm szara 1500 m2 - kostka betonowa grb. 6 cm czerwona 1600 m2 - kostka betonowa grb. 8 cm szara 1400 m2 - kostka betonowa grb. 8 cm czerwona 400 m2 - obrzeża betonowe 8 x 25 szare 1100 mb - krawężnik drogowy 15 x 30 x 100 szary 1200 mb
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 60.000 Euro
Termin składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

1.0 Zamawiający :
Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
www.chelmno.pl
tel. 056/6771732 fax 056/6771774

2.0. Określenie trybu zamówienia :
Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

3.0. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dokumentację przetargową w postaci :
-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
-Formularz ofertowy;
-Projekt umowy
można odbierać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 001 Wydział Gospodarki Miejskiej w godz. 800 - 1400 lub za zaliczeniem pocztowym.

4.0.Opis przedmiotu zamówienia :
Wybór wykonawcy dostawcy materiałów budowlanych typu:
- kostka betonowa grb. 6 cm szara 1500 m2
- kostka betonowa grb. 6 cm czerwona 1600 m2
- kostka betonowa grb. 8 cm szara 1400 m2
- kostka betonowa grb. 8 cm czerwona 400 m2
- obrzeża betonowe 8 x 25 szare 1100 mb
- krawężnik drogowy 15 x 30 x 100 szary 1200 mb
dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmna przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

5.0. Termin realizacji zadania : Termin realizacji zamówienia: 01.05.2006 - 31.12.2006 r.

6.0. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1, 2 oraz spełniający następujące warunki (art. 22 ust.1)
-posiadają minimum dwa pojazdy o ładowności powyżej 18 ton każdy; pojazdy te muszą być przystosowane do przewozu w/w materiałów, transport musi być samowyładowczy
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
-nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
-spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.0. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
Kryteria oceny ofert i ich uznanie będą następujące:
- cena oferty - 80 %
- warunki płatności - 20 %

8.0. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać do dnia 20.04.2006 r. do godz. 1000 w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, pokój nr 3.

9.0. Miejsce i termin otwarcia ofert : Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2006 r. o godz. 1100 w sali nr 9 Urzędu Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1.

10.0. Termin związania z ofertą : Oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert tj. 20.05.2006 roku.

11.0. Osoba upoważniona ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami : Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, pokój nr 001 telefon (0-56) 677-17-30 Wojciech Pakmur.

Powiadom znajomego