W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Prace remontowo-budowlane w zakresie dekarsko-blacharskim
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Zakład Usług Administracyjnych 'OJAR' ul. Kamionka 3
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia 17000
Termin składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

1.0. Zamawiający:
Zakład Usług Administracyjnych "OJAR" ul. Kamionka 3
86-200 Chełmno
tel. 056/6860970 fax 056/6861334

2.0. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro zgodnie z art. 40 ust. l Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177).

3.0. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dokumentację przetargową w postaci:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Formularz ofertowy;
Projekt umowy można odbierać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

4.0. Opis przedmiotu zamówienia:
"Prace remontowo-budowlane w zakresie dekarsko-blacharskim" (Nazwa i kod określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: Roboty remontowe w zakresie wymian pokryć i konstr. dachowych 45261000-4).
Całość robót należy wykonać w oparciu o :
- zlecane pisemnie lub telefonicznie usterki i awarie - wartość zamówienia na rok 2005 - 17000.- zł -obowiązujące przepisy i normy;
- dyspozycyjność codzienna.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

5.0. Termin realizacji zadania: Zadanie należy zrealizować w terminie: od 20. 04. 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

6.0. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. l i 2 i art.22 ust. l,
spełniający następujące warunki:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z 'wymogami ustawowymi, - posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie,
- posiadają potencja; ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania,
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.0. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryteria oceny ofert i ich uznanie będą następujące:
- stawka roboczogodziny ( z narzutami) - 100 %
(koszty zakupu materiału będzie naliczane wg średnich wskaźników z kwartalnika SEKOCENBUD)

8.0. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 20.04.2006 r. do godz. 10 00 W Zakladzie Usług Administracyjnych "OJAR", ul. Kamionka 3, pokój nr 9.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2006 r. o godz. 11 00 w Zak1adzie Usług Administracyjnych ".OJAR" ul.Kamionka 3 w Chełmnie.

9.0. Termin związania z ofertą: " Oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert

10.0. Osoba upoważniona ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami: Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest w Zakładzie Usług Administracyjnych "OJAR" Chełmno, ul. Kamionka 3, pokój nr 7 telefon (O-56) 6860970 pan Jerzy Mortyński,

Powiadom znajomego