W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Urzędu Miasta w Chełmnie, Wydziału Gospodarki Miejskiej- Zieleń.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 60 000 euro.
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
EXPORT-IMPORT Halina Kania ul. Kołobrzeska 39 78-600 Wałcz która oferowała cenę : 72.590 zł(brutto)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa
Gmina Miasto Chełmno:

SEKCJA I:ZAMAWIAJĄCY
1)Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 - 200 Chełmno.
2)Osoba do kontaktów: Bogumiła Szymańska ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771737, fax 056 6771774,
3)Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
4)Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
5)Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Urzędu Miasta w Chełmnie, Wydziału Gospodarki Miejskiej- Zieleń.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego przystosowanego:
-do prac na miejskich terenach zielonych,
-do współpracy z maszynami i narzędziami mocowanymi zarówno z przodu jak i z tyłu ciągnika (przyczepa jednoosiowa, dwuosiowa, pług śnieżny, zamiatarka, rozrzutnik nawozu, agregat uprawowy).
-do ruchu drogowego z kompletną dokumentacją.
Dane techniczne pojazdu szczegółowo określa SIWZ.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Miasto Chełmno.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 2937000 - 3
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty zamiennej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60 000 euro.
3)Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: jednorazowo, maj 2006 rok

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1) Wymagane wadium: 1.500 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY
1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: nie dotyczy.
1.3) Przewidywana. liczba dostawców, którzy zostaną zaproszenia. do składania. ofert: nie dotyczy.
2) Kryteria oceny ofert: cena oferty stanowi 100 % (najniższa cena).
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępne do 21.04.2006 oraz dodatkowych wyjaśnień dostępne do 13.04.2006 r.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.04.2006 r., godzina 10:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego. terminu składania ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 26.04.2006 r., godzina 1100. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, sala nr 9.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
1) Czy zam. dot. projektu/programu finansowanego. ze środków UE: Nie
2) Data wysłania ogłoszenia do Prezesa Zamówień Publicznych: nie dotyczy.

Powiadom znajomego