W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Ogłoszenie o przetagu ustnym nieograniczonym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Kamionka 2, Chełmno
Przetarg na Sprzedaż udziału Gminy Miasto Chełmno we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Kamionka 2 w Chełmnie.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 280.000,00 zł
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.

Chełmno, 11.05.2023 r.

 
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Chełmna                                                                      


w oparciu o art. 13 ust.1, art. 25 ust.1, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U.z 2023 r., poz.344 t.j./.

 
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony 

polegający na sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miasto Chełmno wynoszącego 695/1000 we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, położonej w Chełmnie przy ul. Kamionka 2 - oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka    nr 1 o pow. 0,0288 ha, obręb 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1C/00013829/5.

Udział Gminy Miasto Chełmno w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowi sześć lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 147,10 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi (w tym piwnice o łącznej powierzchni 16,26 m2 i pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni 18,31 m2).
Budynek jest w złym stanie technicznym, przeznaczony do remontu. Obecnie niezamieszkały. W związku z nieodpowiednim stanem technicznym budynku mieszkalnego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmnie decyzją nr 15/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku nałożył obowiązek wykonania następujących robót:

1. Zachodni szczyt budynku - w celu zabezpieczenia przed dalszym odchylaniem się od pionu należy:
· wzdłuż ściany szczytowej w bruzdach poziomych od zewnątrz ściany umieścić ceowniki UNP120. Ceowniki muszą zostać umieszczone w dwóch poziomach – pod stropem parteru  i piętra oraz należy je połączyć prętami stalowymi Æ16 (dospawać) z kątownikami L 75x150x12 osadzonymi z obu stron ściany wewnętrznej. Długość zakotwienia prętów ok.180 cm,
· w ścianie szczytowej od strony zewnętrznej osadzić dwa 80 cm odcinki ceownika UNP100 zakotwione prętami Æ16 osadzonymi w bruzdach bocznych w podłużnej ścianie wewnętrznej grubości 25 cm. Ceowniki należy osadzić w dwóch poziomach,
· dla związania w narożnikach ścian podłużnych należy umieścić pod stropem piętra i parteru ściągi stalowe Æ16 dospawane z obu stron ściany gr.25 cm do osadzonych wcześniej kątowników L75x150x12. Po naciągnięciu śrub bruzdy należy wypełnić zaprawą cementową.

2. Wschodni szczyt budynku:  
· niezwłocznie odprowadzić wody opadowe z powierzchni podwórza do kanalizacji miejskiej,
· w celu zabezpieczenia ściany przed dalszym przechyłem narożnika należy wykonać powiązanie ścian podłużnych w pobliżu narożnika prętami stalowymi Æ16 ze ścianą wewnętrzną grubości 25 cm, podobnie jak w szczycie zachodnim,
· w celu zabezpieczenia przed dalszym pojawianiem się rys w ścianie szczytowej należy „ściągnąć” ściany poziomymi prętami Æ16 zakotwionymi w bruzdach z obu stron ściany. Pręty te należy w trakcie układania w bruzdach podpierać co ok.1,5 m prętami długości 15 cm osadzonymi w ścianie. Po naciągnięciu ściągów bruzdy należy wypełnić zaprawą cementową.

3. Ściany podłużne:
· zlikwidować rysy występujące nad i pod oknami o nieznacznej szerokości (do 2 mm) poprzez osadzenie w co drugiej spoinie poziomej pręt stalowy Æ8 mm. Pręty należy osadzać po oczyszczeniu bruzdy, zmoczeniu i wypełnieniu zaprawą cementową „80”. Długość pręta powinna wychodzić z każdej strony po min. 50 cm poza rysę. Jeżeli  w trakcie wykonywania robót okaże się, że rysa przechodzi przez całą grubość ściany pręty należy osadzić po obu stronach ściany,
· rysy o szerokości powyżej 2 cm należy przemurować na głębokość ½ cegły.

4. Dach:
· elementy posiadające pionowe pęknięcia termiczne należy ześrubować śrubami Æ20 z obustronnymi podkładkami stalowymi,
· elementy zmurszałe powierzchniowo należy zestrugać na głębokość 1-2 cm, wysuszyć, zaimpregnować i wzmocnić obustronnymi przykładkami grubości 32 mm,
· uszkodzone krokwie należy wzmocnić obustronnymi nakładkami, po uprzednim dokładnym ich zinwentaryzowaniu,
· należy sprawdzić szczelność rur spustowych odprowadzających wodę z dachu, w przypadku nieszczelności dokonać wymiany.

5. Wykonać odprowadzenie wody zbierającej się w podwórzu, wzdłuż ściany i przy narożniku do kanalizacji miejskiej.

6. Wzdłuż szczytu zachodniego należy wykonać właściwe spadki terenu (podłużne i poprzeczne) oraz ułożyć opłytkowanie (opaskę) na szerokość ok. 1,5 m.

7. Z uwagi na zawilgocenie i porośnięcie glonami tylnej ściany podłużnej należy zbić tynk zewnętrzny na wysokość co najmniej 1 m, wysuszyć, zaimpregnować i ponownie otynkować.
· Wszystkie ściągi prętowe Æ16 założyć pod stropami po uprzednim zdemontowaniu sufitów podwieszanych.
·  Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty spawalnicze należy wykonywać zgodnie z zachowaniem szczególnej ostrożności                    w zakresie ochrony p-poż. Należy wyznaczyć osoby do kontroli robót spawalniczych, również po ich zakończeniu oraz przygotować środki gaśnicze.     
·Roboty należy wykonywać pod nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności.
·Prace należy wykonywać etapami po odłączeniu mediów w strefie prowadzonych prac.          

Termin wykonania robót budowlanych i w/w obowiązków związanych z usunięciem nieprawidłowości w przedmiotowym budynku wyznaczono do dnia 30 czerwca 2023 roku.     

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna obszar, na którym znajduje się w/w nieruchomość oznaczony jednostką strukturalną B 4/1MW oraz w niewielkim zakresie B6 ZP, A8 KDL.
B 4/1 MW  teren zabudowy o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
B6 ZP teren zieleni urządzonej o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, ogólnodostępnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
A8 KDL ul. Kamionka do adaptacji – ochrona konserwatorska, lokalizacja ścieżki rowerowej.

Działka nr 1, obręb 1 znajduje się na obszarze zabytkowym układu miejskiego Chełmna wpisanego do rejestru zabytków z dnia 30.04.1953 roku pod nr A/1513.

Cena wywoławcza wynosi 280.000,00 zł 
(słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U.2022.931 z późn.zm/ przedmiotowa sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 roku o godz. 10.00 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 28.000,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 6 czerwca 2023 roku. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.

      Osoby przystępujące do w/w przetargu są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest w żaden sposób obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

     Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz.U.z 2021 r.,poz.2213/ oraz Zarządzenia: Nr 20/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 stycznia 2023 roku.

Pierwszy przetarg odbył się 20 kwietnia 2023 roku. Zakończył się wynikiem negatywnym.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywcą w/w nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość /po zaliczeniu wpłaconego wadium/ winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający. 
    Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
     Nabywca ponosi koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
   Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
     Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2023.344/ uzyskują prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
    Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
           
     Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Chełmnie przy ulicy Dworcowej 1, a także zostało zamieszczone na stronach internetowych www.bip.chelmno.pl oraz www.chelmno.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta w Chełmnie przy ulicy Dworcowej 1, pokój 110, tel. 56 677 17 14 , e-mail: mieszkania@chelmno.pl.

  Osobom zainteresowanym okazanie lokali i pomieszczeń w przedmiotowej nieruchomości nastąpi po uprzednio umówionym terminie z zarządcą nieruchomości tj. Chełmińską Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 – kontakt telefoniczny                 /56/ 475-60-54.     

 

Burmistrz Miasta Chełmna

 /-/    Artur Mikiewicz

                                                                      

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Chełmna jest Burmistrz Miasta Chełmna z siedzibą w Chełmnie ul. Dworcowa 1, adres e-mail: biuro_informacji @chelmno.pl;  
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.z 2021 r.,  poz. 2213)
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt, instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
f) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
g) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
h) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa; w przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie przeprowadzenie przetargu;
i) Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.                  

         

                            

Powiadom znajomego