W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442



Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Grzegorza Gorczyckiego w Chełmnie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Grzegorza Gorczyckiego w Chełmnie
Przetarg na II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Chełmna przy ul. Grzegorza Gorczyckiego, oznaczonej jako działka nr 72/4 o pow. 0,1247 ha wraz z udziałem 1/5 części w prawie własności działki nr 72/6, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 125 000,00 zł
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

Chełmno, dnia 12 października 2022 r. 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chełmna
w oparciu o art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 39 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r. 

ogłasza 
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Chełmna przy ul. Grzegorza Gorczyckiego, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1C/00002593/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 72/4 o pow. 0,1247 ha, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (jednostka strukturalna 10.3.MN). Sprzedaż nastąpi łącznie z udziałem 1/5 części w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 72/6 o pow. 0,0460 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1C/00030129/3, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, której współwłaścicielem jest Gmina Miasto Chełmno.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 22 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 

Cena wywoławcza wynosi 125 000,00 zł w /tym 23% podatku VAT/
(słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2022 roku o godz. 9.00 w sali 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 12 500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są w żaden sposób obciążone oraz nie są przedmiotem zobowiązań.        
W dziale IV księgi wieczystej nr TO1C/00030129/3 wpisana jest hipoteka umowna łączna, która obciąża udziały numer 3 i numer 4, nie dotyczy udziału Gminy Miasta Chełmna.                      

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) cena wywoławcza w/w nieruchomości zawiera 23% podatku VAT. W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących wysokości stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca na dzień zbycia nieruchomości. 

Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 9 listopada 2022 roku. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/333/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r. i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 4 marca 2022 r. pod poz. 1093, dotyczącym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 

Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz. 2213).

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne, 

-  w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, 

- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 

-  w przypadku spółek osobowych prawa handlowego - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.    

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. 

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość (po zaliczeniu wpłaconego wadium) winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający. 

Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Nabywca ponosi koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego. 

Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni, licząc od daty zamknięcia przetargu. 
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nabywają nieruchomość na zasadach określonych w w/w ustawie. 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 wyżej wskazanej ustawy, Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ulicy Dworcowej 1 w Chełmnie i przed Urzędem oraz opublikowane na stronach internetowych www.bip.chelmno.pl, www.chelmno.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta przy ulicy Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój 111, tel. 56 677 17 48 lub 513 090 318, e-mail: grunty@chelmno.pl.

 
                                                                 Z up. Burmistrza Miasta Chełmna

                                                                              /-/Piotr Murawski
                                                                            Zastępca Burmistrza

 
                                      

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Chełmna jest Burmistrz Miasta Chełmna z siedzibą w Chełmnie ul. Dworcowa 1, adres e-mail: biuro_informacji @chelmno.pl;  

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus Tołłoczko, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@rt-net.pl.

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt, instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

f) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

- posiada Pan/Pani:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- nie przysługuje Pani/Panu:

   - w związku z art. 17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

   - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

   - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

g) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

h) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa; w przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie przeprowadzenie przetargu;

i) Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.         

                            

 

 

Powiadom znajomego