W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ignacego Danielewskiego 6 w Chełmnie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości obr. 3 miasta Chełmna przy ul. Ignacego Danielewskiego 6
Przetarg na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 36/6 o pow. 0,4753 ha, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 1 500 000,00 zł
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Nabywcą prawa własności nieruchomości została spółka pod firmą: WT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy za cenę 1 515 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Chełmno, dnia 25 sierpnia 2022 r. 

 
OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Chełmna   

w oparciu o art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2022 r.  

ogłasza 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 36/6 o pow. 0,4753 ha, położonej w obrębie 3 miasta Chełmna przy ul. Ignacego Danielewskiego 6, zapisanej w KW TO1C/00019633/6, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (jednostka strukturalna 2.6.MW/U) oraz niewielki fragment działki położony jest na terenie komunikacji publicznej – droga dojazdowa (jednostka strukturalna 2.4.KDD).

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem przedszkola o powierzchni zabudowy 945 m² i powierzchni użytkowej 957,70 m². 

Cena wywoławcza wynosi 1 500 000,00 zł
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 r. o godz. 09.00 w sali nr 102 Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie Bank Millennium nr 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 27 października 2022 r. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w urzędu. 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/333/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r. i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 4 marca 2022 r. pod pozycją 1093, dotyczącym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 

Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz. 2213). 

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne, 

-  w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, 

- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 

-  w przypadku spółek osobowych prawa handlowego - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.    

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. 

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość (po zaliczeniu wpłaconego wadium) winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający. 

Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Nabywca ponosi koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.

Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni, licząc od daty zamknięcia przetargu. 
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nabywają nieruchomość na zasadach określonych w w/w ustawie. 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 wyżej wskazanej ustawy, Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój 111, tel. 56 677 17 48 lub 513 090 318, e-mail: grunty@chelmno.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta przy ulicy Dworcowej 1 w Chełmnie i przed Urzędem oraz opublikowane na stronach internetowych www.bip.chelmno.pl, www.chelmno.pl.

   
                                                                Z up. Burmistrza Miasta Chełmna

                                                                               /-/Piotr Murawski 
                                                                            Zastępca Burmistrza 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Chełmna jest Burmistrz Miasta Chełmna z siedzibą w Chełmnie ul. Dworcowa 1, adres e-mail: biuro_informacji @chelmno.pl;  

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus Tołłoczko, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@rt-net.pl.

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt, instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

f) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

- posiada Pan/Pani:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- nie przysługuje Pani/Panu:

   - w związku z art. 17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

   - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

   - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

g) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

h) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa; w przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie przeprowadzenie przetargu;

i) Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.         

                            

Powiadom znajomego