W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Chełmno ul. Wodna 2/9

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Chełmno ul. Wodna 2/9
Przetarg na Sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej - oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 9, położony w Chełmnie przy ul. Wodnej 2 wraz z piwnicą i udziałem wynoszącym 3111/55128 części w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal mieszkalny
Cena wywoławcza 80.000 zł
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Osoba dopuszczona do uczestnictwa nie przystąpiła do przetargu.

Chełmno, 05.11.2021 r.

 
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Chełmna                                                                      

w oparciu o art. 13 ust.1, art. 25 ust.1, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2021 r.,poz.1899 z późn.zm/.

ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony 

polegający na sprzedaży prawa własności nieruchomości lokalowej – oznaczonej jako lokal   mieszkalny nr 9 o pow. 29,51 m2 /w skład którego wchodzi pokój, kuchnia, łazienka i przedpokój wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 1,60 m2/, położony na drugim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chełmnie przy ul. Wodnej 2,dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1C/00029002/7, stanowiący własność Gminy Miasto Chełmno wraz z udziałem wynoszącym 3111/55128 części w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 218 o pow.0,1027 ha,  obręb 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1C/00025572/5, stanowiąca współwłasność Gminy Miasto Chełmno.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta obszar oznaczony symbolem A 3/1 MW przeznaczony jest jako teren zabudowy o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.  
Budynek położony przy ul. Wodnej 2 ujęty jest w ewidencji zabytków i położony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 zł  
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Cena wywoławcza w/w nieruchomości lokalowej obejmuje cenę udziału wynoszącego 3111/55128 części w nieruchomości wspólnej i w budynku wraz ze sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U.2021.685 z późn.zm/ sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą udziału w gruncie i w nieruchomości wspólnej jest zwolniona z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 8.000,00 zł w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia      2 grudnia 2021 roku. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.  

      Osoby przystępujące do w/w przetargu są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu  zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Nieruchomość nie jest w żaden sposób obciążona.
     Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.2014.1490 z późn.zm./ oraz Zarządzenia: Nr 110/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 2 września 2021 roku.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywcą w/w nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość /po zaliczeniu wpłaconego wadium/ winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający. 
    Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
      Nabywca ponosi koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
     Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2021.1899/ uzyskują prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
    Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
    Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1, pokój 110, tel. 56 677-17-14 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl.            

   Okazanie lokalu nastąpi po uprzednio umówionym terminie z zarządcą nieruchomości tj. Chełmińską Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 – kontakt telefoniczny /56/ 475-60-54.     

 
Z up. Burmistrza Miasta Chełmna
/-/  Piotr Murawski
Zastępca Burmistrza

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Chełmna jest Burmistrz Miasta Chełmna z siedzibą w Chełmnie ul. Dworcowa 1, adres e-mail: biuro_informacji @chelmno.pl;  
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt, instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
f) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
g) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
h) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa; w przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie przeprowadzenie przetargu;
i) Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.                  

         

                            

Powiadom znajomego