W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 00052344286-200 Chełmno, ul. Gen. J. Hallera 6/3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości 86-200 Chełmno, ul. Gen. J. Hallera 6/3
Przetarg na III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na oddaniu w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 3 o łącznej powierzchni użytkowej 27,67 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Gen. J. Hallera 6,
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal użytkowy
Cena wywoławcza brutto 800,00 zł miesięcznie
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym - brak ofert

Chełmno dnia  18.08.2021 r. 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Chełmna

ogłasza

 

w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami) i Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 kwietnia 2021 roku

 

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

polegający na oddaniu w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 3 o łącznej powierzchni użytkowej 27,67 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Gen. J. Hallera 6, stanowiący własność Gminy Miasta Chełmna. Przedmiotowa nieruchomość wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną na którą składają się :

Zestawienie powierzchni:

1.      Pom. użytkowe               21,25 m2
2.      W.C.                                  1,59 m2
3.      Pom. gospodarcze             4,83 m2
                                Ogółem  27,67 m2

 

Przedmiotowy lokal użytkowy znajduję się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 405, obręb 1, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmnie prowadzi Księgę Wieczystą Nr TO1C/00013803/7 z przeznaczeniem : teren zabudowy o funkcji mieszkaniowo – usługowej, z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna: A 20/1 MWU, wynikającym 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.    

Czynsz dzierżawny za w/w lokal użytkowy płatny będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego z 14 dniowym terminem płatności i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 

Dodatkowo oprócz czynszu dzierżawnego na Dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach o podatkach 
i opłatach lokalnych w wysokości określonej corocznie uchwałą Rady Miasta Chełmna.

Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości wynosi brutto 
800,00 zł miesięcznie.  

Przetarg odbędzie się w dniu 09.09.2021 r. o godz. 9:30 w sali 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
100 % ceny wywoławczej tj. 800,00 zł na konto bankowe ZWiK o numerze 10 1160 2202 0000 0003 3312 8306 Millennium Bank nie później niż do dnia 08.09.2021 r. 

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika wybranego w przetargu zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po podpisaniu umowy, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od zaistnienia okoliczności, które skutkują obowiązkiem dokonania zwrotu.

Organizator zatrzymuje wadium uczestnika wybranego w przetargu w przypadku:

·                    uchylenia się od podpisania umowy przez uczestnika wybranego w przetargu,

·                    jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika wybranego w przetargu

Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna. 

 Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

W lokalu prowadzona była działalność handlowa. W przypadku podjęcia innej niż wskazanej wyżej działalności Dzierżawca zobowiązany będzie, w przypadku takiej konieczności, do przeprowadzenia na własny koszt działań dostosowujących lokal do przyjętego sposobu użytkowania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Zainteresowanych informujemy, że szczegółowe informacje dot. przetargu w tym: wgląd do wzoru umowy dzierżawy, stanu prawnego i technicznego nieruchomości jak również ustalenie terminu prezentacji nieruchomości na życzenie oferenta można uzyskać w biurze ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674 07 31. 

 

                                                         Burmistrz Miasta Chełmna: Artur Mikiewicz   

 

Powiadom znajomego