W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Chełmno

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Chełmno przy ul. Polnej 2
Przetarg na II przetarg ustny nieograniczony polegający na sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Chełmnie przy ul. Polnej 2 wraz ze sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu z działki nr 80/4 i oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 80/6
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal mieszkalny
Cena wywoławcza 40.000 zł
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.

Chełmno, 04.05.2021 r.

 O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Chełmna                                                                      

w oparciu o art. 13 ust.1, art. 25 ust.1, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2020 r, poz.1990/.

ogłasza


II przetarg ustny nieograniczony 

polegający na sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 22,60 m2 /składającego się z: 1 pokoju, kuchnia i wc poza lokalem/ z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o pow. 2,50 m2, położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w Chełmnie przy ul. Polnej 2, stanowiącego własność Gminy Miasto Chełmno wraz ze:

- sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu o pow. 16,88 m2 w udziale wynoszącym 135/1000 części nieruchomości wspólnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 80/4, obręb 2, zapisana w KW TO1C/00017342/5 oraz

- oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 16.06.2097 roku ułamkowej części gruntu o pow. 43,77 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 80/6, obręb 2, zapisana KW TO1C/00015185/2.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 2 MW.

Budynek położony przy ul. Polnej 2 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 40.000,00 zł  
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

Cena wywoławcza w/w nieruchomości obejmuje cenę udziału wynoszącego 135/1000 w częściach wspólnych budynku wraz ze sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu pod budynkiem i cenę udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Sprzedaż w/w lokalu nastąpi z równoczesnym oddaniem gruntu we współużytkowanie wieczyste z działki nr 80/6. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę oraz opłaty roczne.

W związku z powyższym z wylicytowanej ceny nieruchomości nastąpi wyodrębnienie wartości udziału w gruncie w proporcji wynikającej z ceny wywoławczej.

Opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wynoszą:

- I opłata 25% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu,

- opłat rocznych 1% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego               w terminie do 31 marca każdego roku, płatne z góry za dany rok.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego celu, na jaki nieruchomość gruntowa jest przeznaczona.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2020.1990/  – wynosi 1% ceny.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U.2021 r., poz. 685 ze.zm./ do pierwszej opłaty oraz opłat rocznych związanych z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.
W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących wysokości stawki VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca na dzień zbycia nieruchomości.  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U.2021.685/ sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na której jest usytuowany budynek (działka nr 80/4) jest zwolniona od podatku od towarów i usług VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4.000,00 zł w kasie Urzędu Miasta                          w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 2 czerwca 2021 roku. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.  

      Pierwszy przetarg na w/w nieruchomość odbył się w dniu 22 grudnia 2020 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

      Osoby przystępujące do w/w przetargu są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Nieruchomość nie jest         w żaden sposób obciążona.

     Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.2014.1490 z późn.zm./ oraz Zarządzenia: Nr 114/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 września 2020 roku.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-dowód wpłaty wadium,

-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,

-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może  wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywcą w/w nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość /po zaliczeniu wpłaconego wadium/ winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający.  

    Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

    Nabywca ponosi koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.

   Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

     Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2020.1990/ uzyskują prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.

    Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

   Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami   Urzędu Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1, pokój 110, tel. 56 677-17-14 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl.            

   Okazanie lokalu nastąpi w dniach od 17 do 19 maja 2021 roku po uprzednio umówionym terminie z zarządcą nieruchomości tj. Oddziałem Zarządzania Nieruchomościami z siedzibą w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9 – kontakt telefoniczny /56/ 674-07-31.

 

                                                         Z up. Burmistrza Miasta Chełmna

                                                                    /-/   Piotr Murawski

                                                                    Zastępca Burmistrza

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Chełmna jest Burmistrz Miasta Chełmna z siedzibą w Chełmnie ul. Dworcowa 1, adres e-mail: biuro_informacji @chelmno.pl;  
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt, instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
f) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
g) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
h) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa; w przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie przeprowadzenie przetargu;
i) Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.                  

Powiadom znajomego