W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 00052344286-200 Chełmno, ul. Rynek 27

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości 86-200 Chełmno, ul. Rynek 27
Przetarg na IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY o oddaniu w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 30,28 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. Rynek 27,
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal użytkowy
Cena wywoławcza brutto 1 950,00 zł miesięcznie
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym - brak ofert

Chełmno dnia  03.03.2021 r. 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Chełmna

ogłasza

 

w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami) i Zarządzenia Nr 119/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 października 2020 roku.  

 

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

o oddaniu w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 30,28 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. Rynek 27, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna. 

Zestawienie powierzchni użytkowej lokalu przedstawia się następująco:

Sala konsumpcyjna                                                               22,05 m2,
Kuchnia                                                                                  6,66 m2, 
Magazyn podręczny                                                               1,57 m2, 
Razem                                                                                   30,28 m2,        

Lokal użytkowy usytuowany jest w ścisłym centrum miasta (na płycie rynkowej) ze swobodnym dostępem oraz z licznymi miejscami postojowymi w obrębie budynku. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Przedmiotowy lokal zlokalizowany jest w budynku użytkowym, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 317/2, obręb 1, zapisanej w Księdze Wieczystej TO1C/00016671/3 o powierzchni 267 m2, z przeznaczeniem na teren o funkcji usługowej i komunikacji (przestrzeń publiczna w formie placu miejskiego) z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią komponowaną / jednostka strukturalna: A 14/2 UH, KX wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.    

 Czynsz dzierżawny płatny będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego z 14 dniowym terminem płatności i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 

 Dodatkowo oprócz czynszu dzierżawnego na Dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości określonej corocznie uchwałą Rady Miasta Chełmna.

Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości wynosi brutto 
1 950,00 zł miesięcznie.  

Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2021 r. o godz. 9:00 w sali 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
100 % ceny wywoławczej tj. 1 950,00 zł na konto bankowe ZWiK o numerze 10 1160 2202 0000 0003 3312 8306 Millennium Bank nie później niż do dnia 17.03.2021 r. 

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika wybranego w przetargu zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po podpisaniu umowy, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od zaistnienia okoliczności, które skutkują obowiązkiem dokonania zwrotu.

Organizator zatrzymuje wadium uczestnika wybranego w przetargu w przypadku:

·   uchylenia się od podpisania umowy przez uczestnika wybranego w przetargu,

·    jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika wybranego w przetargu

Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna. 

 Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

W lokalu prowadzone była działalność związana z usługami gastronomicznymi. W przypadku podjęcia innej niż wskazanej wyżej działalności Dzierżawca zobowiązany będzie, w przypadku takiej konieczności, do przeprowadzenia na własny koszt działań dostosowujących lokal do przyjętego sposobu użytkowania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Zainteresowanych informujemy, że szczegółowe informacje dot. przetargu w tym: wgląd do wzoru umowy dzierżawy, stanu prawnego i technicznego nieruchomości jak również ustalenie terminu prezentacji nieruchomości na życzenie oferenta można uzyskać w biurze ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674 07 31. 

 

                                                         Burmistrz Miasta Chełmna: Artur Mikiewicz   

 

Powiadom znajomego