W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 00052344286-200 Chełmno, Płyta Rynku

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości 86-200 Chełmno, Płyta Rynku
Przetarg na I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę części płyty Rynku na lokalizowanie punktu gastronomicznego nr 1 na okres od 01.05 do 30.09 w latach 2021 – 2023.
Typ przetargu przetarg pisemny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza brutto 2 400,00 zł miesięcznie
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Przetarg rozstrzygnięty wynikiem pozytywnym - dzierżawcą nieruchomości za cenę 2 401,00 zl. brutto została firma „PHU MONA MONIKA POFELSKA” z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Hallera, nr 16, lok. 4, 86-200 Chełmno NIP: 8751479579, Regon: 340905344,

Chełmno dnia  18.02.2021 r. 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Chełmna

ogłasza

 

w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami) i Zarządzenia Nr 2 / 2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14.01.2021 roku

 

I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

na oddanie w dzierżawę części płyty Rynku na lokalizowanie punktu gastronomicznego nr 1 na okres od 01.05 do 30.09 w latach 2021 – 2023.

Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna o powierzchni 190 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 317/3 zapisanej w KW TO1C/00016671/3 zlokalizowanej w Chełmnie – Rynek z przeznaczeniem na lokalizację niezwiązanego trwale z gruntem jednego punktu gastronomicznego nr 1 w części północno – wschodniej strony płyty Rynku.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za punkt gastronomiczny nr 1 wynosi brutto 
2 400,00 złotych miesięcznie. Czynsz dzierżawny za w/w punkt płatny będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego z 14 dniowym terminem płatności i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 

Dodatkowo oprócz czynszu dzierżawnego na Dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach o podatkach 
i opłatach lokalnych w wysokości określonej corocznie uchwałą Rady Miasta Chełmna.

Warunki przetargu:

-      w przypadku organizowania na płycie Rynku imprez miejskich z dystrybucją piwa dzierżawcy punktów gastronomicznych nie będą występować z roszczeniami odszkodowawczymi,

-      imprezy przeprowadzane przez dzierżawcę na dzierżawionej części płyty rynku mogą odbywać się w weekendy do godziny 2200. O terminach oraz innych szczegółach dotyczących organizacji w/w imprez dzierżawca zobowiązany jest poinformować Dyrektora Chełmińskiego Domu Kultury 
w Chełmnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem,

-      po godzinie 22:00 obowiązuje zakaz używania urządzeń radiowych, nagłaśniających itp. mogących zakłócić ciszę nocną w każdym dniu tygodnia,

-      dzierżawca punktu gastronomicznego przedłoży w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy kopię umowy o możliwości korzystania z szaletów miejskich lub złoży oświadczenie o zabezpieczeniu własnego szaletu,

-      warunkiem wzięcia udziału w w/w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 400,00 zł na konto bankowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Nad Groblą 2 w Chełmnie o numerze 10 1160 2202 0000 0003 3312 8306  Millennium Bank, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed dniem otwarcia ofert oraz dołączenia kopii dowodu wniesionego wadium do składanej oferty,

-      przetarg jest ważny jeżeli wpłynęła co najmniej jedna oferta spełniająca kryteria określone przez Organizatora, z zaoferowanym czynszem na poziomie wyższym od wywoławczego.

-      wadium wpłacone przez uczestnika wybranego w przetargu zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po podpisaniu umowy, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od zaistnienia okoliczności, które skutkują obowiązkiem dokonania zwrotu.

-      Organizator zatrzymuje wadium uczestnika wybranego w przetargu w przypadku:

·         uchylenia się od podpisania umowy przez uczestnika wybranego w przetargu,

·         jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika wybranego w przetargu

-      dzierżawca zobowiązuje się po podpisaniu umowy dzierżawy zawrzeć odrębne umowy na dostawę niezbędnych do prowadzenia działalności mediów z gestorami sieci.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.03.2021 r., godz. 9:00 
w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno, Polska
Oferta w postępowaniu na:

”I Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części płyty Rynku na lokalizowanie punktu gastronomicznego nr 1  na okres 
od 01.05 do 30.09 w latach 2021-2023”

                     Nie otwierać przed dniem: 04.03.2021 r., godz. 9:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pisemna oferta powinna zawierać:

1.    Datę sporządzenia oferty, imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oraz oferowany czynsz za dzierżawę, najem oraz inne dane, jeśli wymagane są przez Organizatora,
2.    Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
3.    Oświadczenie, że oferent posiada polisę OC lub wykupi polisę OC w zakresie koniecznym do prowadzenia działalności gastronomicznej.
4.    Oferowany czynsz za punkt gastronomiczny nr 1  – wynosi brutto __________ złotych w tym 23% VAT  miesięcznie.
5.    Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, potwierdzoną czytelnym podpisem przez oferenta lub pisemne oświadczenie oferenta, iż działalność zostanie zarejestrowana w terminie 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
6.    Pisemne oświadczenie potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
7.    Pisemne oświadczenie potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.    Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i innymi opłatami na rzecz Gminy Miasto Chełmno.
9.    Koncepcję zagospodarowania terenu, rysunki, zdjęcia, część opisowa.
10.              Pisemne oświadczenie o przestrzeganiu bezpieczeństwa i porządku w punkcie oraz w najbliższym sąsiedztwie w czasie obowiązywania umowy dzierżawy.
11.              Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
12.              Do oferty należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym Załącznik nr 1.

Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenia Nr 5 / 2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna. 

Informacje o warunkach przetargu oraz lokalizacji punktu gastronomicznego można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są Adam Maćkowski – Kierownik OZN i Dorota Brylewska  – Administrator OZN.  

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 04.03.2021 roku o godzinie 12:00 w biurze Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie.             

Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 

      Burmistrz Miasta Chełmna : Artur Mikiewicz 


Załącznik nr 1 

Obowiązek informacyjny dla osób startujących w przetargach/zapytaniach ofertowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno  lub drogą e-mailową pod adresem: zwik@zwik.chelmno.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu zamówienia publicznego/zapytania ofertowego i ewentualnego zawarcia umowy w celu realizacji zamówienia.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności ewentualnie do Urzędu Skarbowego.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu wyboru wykonawcy w procesie zamówień.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych:

 

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

 

 

………………………………………                                             ……………………………………

/data/                                                                                                                  /podpis/

 

 

 

Powiadom znajomego