W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Chełmno przy ul.Osnowskiej
Przetarg na II przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w Chełmnie przy ul.Osnowskiej - działka nr 274/6 o pow.589 2, działka nr 274/7 o pow.917 m2 wraz ze sprzedażą udziału 1/6 części z działki nr 274/8 dla każdej w w/w nieruchomości.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 1) dz.274/6 - 45.000,00 zł ; 2) dz.274/7 - 65.000,00 zł
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

1) Nabywcą działki nr 274/6 o pow. 589 m2, położonej przy ul. Osnowskiej został

     Pan Andrzej Rzymkowski za cenę 50.500,00 zł.


2) Nabywcą działki nr 274/7 o pow. 917 m2, położonej przy ul. Osnowskiej został

    Pan Zbigniew Dobrzyński za cenę 68.250,00 zł.   

                                                                                  Chełmno, 14.09.2020 r.

 


                                                    O G Ł O S Z E N I E

                                               Burmistrz Miasta Chełmna                                                                     

w oparciu o art. 13 ust.1, art. 25 ust.1, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn.zm./.

 

                                                        ogłasza

                                         II przetarg ustny nieograniczony 

polegający na sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno, położonych w Chełmnie przy ul. Osnowskiej, zapisanych w KW TO1C/00013394/6 wraz ze sprzedażą prawa własności do każdej z nieruchomości udziału 1/6 części w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 274/8 o pow. 335 m2, zapisanej w KW TO1C/00013394/6, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową oznaczone w ewidencji gruntów jako:   

 

                                Działka nr 274/6 o pow. 589 m2 

                        Cena wywoławcza wynosi 45.000,00 zł  /brutto/

                       (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

Cena obejmuje sprzedaż prawa własności udziału 1/6 części działki nr 274/8.           

Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2020 roku o godz. 9.00 w sali 102 Urzędu Miasta  w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4.500,00 zł w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta  w Chełmnie – Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia         14 października 2020 roku. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.  

 

                                   Działka nr 274/7 o pow. 917 m2 

                      Cena wywoławcza wynosi 65.000,00 zł   /brutto/

                        (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Cena obejmuje sprzedaż prawa własności udziału 1/6 części działki nr 274/8.           

Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2020 roku o godz. 10.00 w sali 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium     w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6.500,00 zł w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 14 października 2020 roku. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.

W/w nieruchomości przeznaczone są w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i/lub bliźniaczą 2J 1MN oraz w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą 2J 4MN.

Pierwszy przetarg na w/w nieruchomości odbył się w dniu 13 sierpnia 2020 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. 2020.106/ ceny wywoławcze w/w nieruchomości zawierają 23% podatku VAT.
W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących wysokości stawki VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca na dzień zbycia nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Osoby przystępujące do w/w przetargów są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu  zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi nieruchomości, będącymi przedmiotem przetargów. Nieruchomości nie są w żaden sposób obciążone.

Przetargi przeprowadzone będą w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia               14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.2014.1490/ oraz Zarządzenie: Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 stycznia 2020 roku.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargów przedłożyć komisji przetargowej:

-dowód wpłaty wadium,

-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,

-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywcą w/w nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabyte nieruchomości /po zaliczeniu wpłaconego wadium/ winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający.  

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Nabywca ponosi koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.

Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2020.65 z późn.zm./ uzyskują prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych przetargów z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami   Urzędu Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1, pokój 109, tel.  56 677-17-14 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl.            

 

                                                                              Z up. Burmistrza Miasta Chełmna

                                                                                        /-/   Piotr Murawski

                                                                                        Zastępca Burmistrza

                                   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODA”, informuje, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Chełmna jest Burmistrz Miasta Chełmna z siedzibą w Chełmnie ul. Dworcowa 1, adres e-mail:biuro_informacji @chelmno.pl;  

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD;

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020 r., poz. 65) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2014 r., poz. 1490)

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt, instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

f) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

g) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

h)podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa; w przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie przeprowadzenie przetargu;

i) Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.         

                            

Powiadom znajomego