W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 00052344286-200 Chełmno, Skłodowskiej 19/3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości 86-200 Chełmno, Skłodowskiej 19/3
Przetarg na II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY o oddaniu w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 3 o łącznej powierzchni użytkowej 31,21 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo–usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. M.C. Skłodowskiej 19,
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal użytkowy
Cena wywoławcza brutto 665,00 zł miesięcznie
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Przetarg rozstrzygnięty wynikiem pozytywnym - dzierżawcą nieruchomości za cenę 695,00 zł    brutto została firma „Sylwia Gracz” Numer NIP: 8751563363, Numer REGON: 385413927, z siedzibą przy os. Marii Curie-Skłodowskiej 19, 86-200 Chełmno

Chełmno dnia 10.06.2020 r. 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Chełmna

ogłasza

 

w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) i Zarządzenie Nr 27 /2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 lutego 2020 roku.

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

o oddaniu w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 3 o łącznej powierzchni użytkowej 31,21 m2 z przeznaczeniem 
na działalność handlowo–usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy 
ul. M.C. Skłodowskiej 19, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna.

Lokal użytkowy usytuowany jest w pawilonie handlowym zlokalizowanym w zabudowie osiedlowej M.C. Skłodowskiej. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową zasilaną z sieci miejskiej, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania zasilanego
z kotłowni gazowej urządzonej wyłącznie dla pawilonu handlowego.

 

Zestawienie powierzchni użytkowej lokalu przedstawia się następująco:

1.      Sień                                   1,82 m2                            

2.      Sala sprzedaży                  7,30 m2

3.      Sala sprzedaży                17,19 m2

4.      Pom. socjalne                    2,64 m2

5.      W.C.                                  2,26 m2

                                Ogółem  31,21 m2

 

Przedmiotowy lokal użytkowy znajduję się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 212, obręb 2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmnie prowadzi Księgę Wieczystą Nr TO1C/00002414/3, 
z przeznaczeniem na tereny usług i handlu, jednostka strukturalna: H11 UH, wynikającym 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.    

Czynsz dzierżawny za w/w lokal użytkowy płatny będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego z 14 dniowym terminem płatności i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 

Dodatkowo oprócz czynszu dzierżawnego na Dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach o podatkach 
i opłatach lokalnych w wysokości określonej corocznie uchwałą Rady Miasta Chełmna.

Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości wynosi brutto 
665,00 zł miesięcznie.  

Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2020 r. o godz. 9:00 w sali 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
100 % ceny wywoławczej tj. 665,00 zł na konto bankowe ZWiK o numerze 10 1160 2202 0000 0003 3312 8306 Millennium Bank nie później niż do dnia 24.06.2020 r. 

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika wybranego w przetargu zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po podpisaniu umowy, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od zaistnienia okoliczności, które skutkują obowiązkiem dokonania zwrotu.

Organizator zatrzymuje wadium uczestnika wybranego w przetargu w przypadku:

·                    uchylenia się od podpisania umowy przez uczestnika wybranego w przetargu,

·                    jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika wybranego w przetargu

Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.

 Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu 
z ważnych powodów.

W lokalu prowadzona była działalność handlowa. W przypadku podjęcia innej niż wskazanej wyżej działalności Dzierżawca zobowiązany będzie, w przypadku takiej konieczności, do przeprowadzenia na własny koszt działań dostosowujących lokal do przyjętego sposobu użytkowania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Zainteresowanych informujemy, że szczegółowe informacje dot. przetargu w tym: wgląd do wzoru umowy dzierżawy, stanu prawnego i technicznego nieruchomości jak również ustalenie terminu prezentacji nieruchomości na życzenie oferenta można uzyskać w biurze ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674 07 31. 

 

                                                         Burmistrz Miasta Chełmna: Artur Mikiewicz   

Powiadom znajomego