W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM SPRZEDAŻY 67 SZT. POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI TYPU „DZWON”STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO CHEŁMNO

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 132/2023 

Burmistrza Miasta Chełmna

 z dnia 9 października 2023 r.


BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM SPRZEDAŻY 67 SZT. POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI TYPU „DZWON”STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO CHEŁMNO  

 
Nazwa i siedziba Sprzedającego: 
Gmina Miasto Chełmno

ul. Dworcowa 1, 

86-200 Chełmno

NIP: 875-10-03-167

Numer telefonu: 56 677 17 37  

Adres mailowy: ochrona_srodowiska@chelmno.pl

 2.      Opis przedmiotu sprzedaży: 

67 szt. pojemników do selektywnej zbiórki typu „dzwon”, przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów tj. metale i tworzywa sztuczne, papier i szkło. Pojemność – 1,5 – 3,2 m3, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Pojemniki były wcześniej eksploatowane, wykazują ślady zużycia (przetarcia, zmatowiony lakier, ślady korozji mechanizmu otwierania, zabrudzenia itp.), w większości są w stanie technicznym nadającym się do dalszej eksploatacji lub w stanie wymagającym niewielkich napraw. W zasobie znajdują się również pojemniki niesprawne, ale nadające się do wymontowania części zamiennych lub do naprawy. Stan estetyczny określić można jako dobry dostateczny lub zły, w zależności od pojemnika. Pojemniki są dostępne do oględzin na terenie placu przy ul. Biskupiej w okresie od 10.10.2023 r. do 20.10.2023 r. Sprzedający zaznacza, że przedmiotem sprzedaży jest łączna ilość pojemników, bez względu na ich rodzaj i stan techniczny. Pojemniki nie stanowią środków trwałych w rozumieniu 3 pkt 15 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.). 

 

3.      Łączna cena pojemników:

1)     Cena szacunkowa: 37.775,34 zł brutto; 

2)     Cena minimalna wynosi 40% ceny szacunkowej tj. 15 110,14 zł.

 
4.      Wadium:

1)     Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu dotyczącym sprzedaży pojemników, pod rygorem odrzucenia oferty, jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny minimalnej, o której mowa w  ust. 3 pkt 2.

2)     Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

Millennium  S.A. 88 1160 2202 0000 0003 32970926.

3)     Wadium należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, za datę wniesienia wadium uznaje się dzień zaksięgowania kwoty wadium na ww. rachunku bankowym gminy.

4)     Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent pomimo złożenia prawidłowej, najkorzystniejszej oferty nie przystąpi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie związania ofertą.

5)     Wadium wpłacone przez oferenta, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia pojemników.

6)     Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, podlega zwrotowi w całości, bez oprocentowania, na wskazany przez oferenta w treści oferty rachunek bankowy, niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

 5.      Oferty - miejsce, termin składania, warunki ważności:

1)     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "Oferta przetargowa na zakup 67 szt. pojemników do selektywnej zbiórki typu dzwon” w Biurze Informacji Publicznej, p. 101 Urzędu Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno.

2)     Oferta musi wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie do 27.10.2023 r. do godz. 9.00 

3)     Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chełmna nr 132/2023 z dnia 9 października 2023 r. oraz podpisana.

4)     Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

5)     Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na pojemniki.

 6.      Otwarcie ofert:

1)     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2023 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta Chełmna w p. 103.

2)     O prawie kupna decyduje najwyższa oferta cenowa.

 7.      Warunki odrzucenia oferty:

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli nie spełni ona warunków, o których mowa w ustępie 4 ogłoszenia lub dane zawarte w ofercie będą niekompletne, nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 8.      Inne informacje

1)     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert (jeżeli wpłynie przynajmniej jedna oferta zawierająca cenę co najmniej równą cenie minimalnej);

2)     W przypadku, gdy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji między Oferentami, którzy je złożyli;

3)     Nabywca, po zawarciu umowy kupna-sprzedaży jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT;

4)     Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży oraz zaksięgowaniu kwoty zapłaty na rachunku Gminy Miasta Chełmno;

5)    Termin związania ofertą wynosi 10 dni.

Tag

Powiadom znajomego