W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442INFORMACJA o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmno”.

Wersja strony w formacie XML

Chełmno, dnia 12.02.2018 r.
 
INFORMACJA
o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu zmian dokumentu:
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmno”.
 
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Chełmno podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmno”.
Zgodnie z art. 48, 49, 53 i 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.), organ opracowujący projekt dokumentu wystąpił do właściwych organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.410.12.2018.SŻ z dnia 29 stycznia 2018 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem znak: NNZ.9022.1.21.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. również uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmno”.
Przy rozważeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).
Przedmiotowy dokument jest kolejną aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmno, który uchwalony został przez Radę Miasta Chełmno Uchwałą nr XI/64/2015 z dnia 8 września 2015 r. (zmieniony uchwałą Nr XX/124/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 kwietnia 2016 r. )
W stosunku do dotychczas obowiązującego PGN w aktualizacji dopisano 4 następujące zadania inwestycyjne:
 • Budowa instalacji próżniowych kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. oraz podgrzewania wody basenowej uzupełniona instalacją fotowoltaiki (pv) dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 (wcześniej Gimnazjum Nr 2) z salą gimnastyczną i basenem przy ul. Kościuszki 11 w Chełmnie.
 •   Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta Chełmna.
 • Modernizacja Kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury.
 • Wymiana źródła ciepła Ogrodnictwa Miejskiego w Chełmnie.
 • Poprawa efektywności energetycznej Centrum Usług Społecznych w Chełmnie.
Wskazuje się, iż powyższe inwestycje nie zaliczają się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) określa strategię długoterminową, cele i zobowiązania Miasta Chełmno do 2020 roku, analizę SWOT oraz określa działania i zadania krótko i średnioterminowe. Działania zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmno mają chronić środowisko i ograniczać jego zanieczyszczanie, a więc nie spowodują znaczącego oddziaływania środowisko. To oddziaływanie zostanie zmniejszone dzięki realizacji zadań zawartych w dokumencie, tzn. przedsięwzięć chroniących środowisko, polegających na ograniczeniu niskiej emisji poprzez wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, wymiana kotłów na kotły charakteryzujące się wysoka sprawnością spalania oraz na kotły biomasowe). Głównymi celami (zadaniami) programu są m.in.:
 • eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych ogrzewania niskoemisyjnego,
 • termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym,
 • termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w obiektach użyteczności publicznej,
 • wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych;
 • edukacja mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii;
 • promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie – ecodriving;
Realizacja przedsięwzięć zawartych w dokumencie, tj. wymiana kotłów wysokoemisyjnych na niskoemisyjne, montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła przyczyni się do zmniejszenia w stopniu znacznym emisji pyłów, zanieczyszczeń powietrza. Zasięgiem działania planu zostanie objęta całe Miasto Chełmno. Działania te mają charakter pozytywny dla środowiska, bowiem przysłużą się jego ochronie, a także ograniczeniu jego zanieczyszczenia, emisji pyłów.
Wskazane powyżej zadania powiązane są z charakterem działań określonych w dokumentach strategicznych na poziomie Unii Europejskiej, na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej zostały uwzględnione w Polityce Energetycznej Państwa do 2030 roku, znalazły też odzwierciedlenie w Programie ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej, zgodnie z którym w miastach i gminach strefy pomorskiej, w których stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu oraz dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 konieczne jest prowadzenie systemowych działań prowadzących do redukcji emisji zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych, tzw. „niskiej emisji”.
Zgodnie z „Roczną oceną jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko- pomorskim w 2016 r.” na terenie Miasta Chełmno wyznaczono obszary przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłów zawieszonych PM 2.5, PM 10 oraz benzo(a)pirenu. Na terenie województwa rokrocznie występuje problem przekroczeń odpowiednich poziomów przez pył zawieszony PM 10 oraz benzo(a)piren zawarty w pyle. Ich źródłem jest tzw. niska emisja. Składa się na to głównie spalanie złej jakości paliw stałych z sektora komunalnego. Często w nieodpowiednim warunkach. Problem wysokiego stężenia pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu występują w okresie grzewczym, latem problem nie występuje.
W związku z powyższym realizacja PGN dla Miasta Chełmno ma na celu osiągnięcie wymaganych poziomów jakości powietrza na terenie gminy poprzez ograniczenie zjawiska niskiej emisji.
Uwarunkowania lokalne, opis stanu obecnego, identyfikacja obszarów problemowych oraz obszary działań ujętych w Planie, zgodne są z lokalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi Miasta Chełmno (Program Ochrony Środowiska, Strategia Rozwoju, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe).
PGN wskazuje zadania zaplanowane do realizacji w perspektywie czasowej 2017 - 2020, a zasięg planowanych działań ogranicza się do Miasta Chełmno. Zadania przewidziane do realizacji nie wiążą się ze znacznym zasięgiem ponadlokalnym, długotrwałym i nieodwracalnym oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych czy wystąpieniem awarii przemysłowej.
Realizacja ww. działań nie jest związana z możliwością wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi ani nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Zgodnie z założonymi celami PGN oczekuje się, że realizacja działań przedstawionych w Planie spowoduje korzyści dla środowiska i przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji.
W trakcie realizacji inwestycji związanych z realizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Chełmno wystąpią oddziaływania krótkotrwałe ograniczone do obszaru, na którym będą realizowane, nie wykraczające poza teren gminy. Realizacja działań określonych w przedmiotowym Planie nie spowoduje wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych. Większość planowanych działań przewidzianych do realizacji w Planie nie spowoduje wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla środowiska. Realizacja Planu przyczyni się do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń emitowanych z terenu Gminy do powietrza, głównie poprzez zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynków. Działania określone w Planie prowadzone będą na terenach zabudowanych, niemniej jednak wszelkie działania będą realizowane z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, w sposób zapewniający ochronę potencjalnych lęgowisk. Nie przewiduje się negatywnego wpływu prac wskazanych w Planie na środowisko przyrodnicze, w tym na położone w granicach gminy obszary chronione. Z uwagi na lokalizację planowanych zadań na terenach zurbanizowanych w granicach jednej gminy oraz charakter działań przewidzianych w ramach przedłożonego Planu można uznać, że realizacja postanowień ww. dokumentu nie wpłynie znacząco negatywnie na środowisko przyrodnicze gminy.
 
 
 
Burmistrz  Miasta Chełmna
 
Mariusz Kędzierski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane