W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442INFORMACJA o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmno”.

Wersja strony w formacie XML

Chełmno, dnia 31.03.2016 r.
 
 
GM-OŚ.0630.2.2016.KG
 
 
INFORMACJA
o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu zmian dokumentu:
 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmno”.
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 z poźn. zm.), Burmistrz Miasta Chełmno odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian do dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmno”.
Odstępując od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakłada następujące przedsięwzięcia zmierzające do poprawy stanu środowiska przyrodniczego na terenie analizowanej jednostki, w szczególności poprawy jakości powietrza atmosferycznego:
a)    Sektor budynki komunalne mieszkalne:
-        Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
-        Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej;
-        Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej;
-        Wymiana liczników energii elektrycznej;
-        Modernizacja oświetlenia połączona z wymianą urządzeń biurowych na energooszczędne;
-        Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania;
-        Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (mikrokogeneracja);
b)    Sektor budynki komunalne niemieszkalne:
-        Kompleksowa termomodernizacja budynków;
-        Wymiana przestarzałych źródeł ogrzewania budynków oraz montaż nowych ekologicznych wraz z całą instalacją c.o.;
-        Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej;
c)    Oświetlenie uliczne:
-        Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez np.:
-        wymianę sodowych źródeł światła na energooszczędne LED;
-        montaż inteligentnego systemu sterowania oświetleniem;
-        montaż reduktorów napięcia,
-        wymianę liczników energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.
d)    Infrastruktura wodno-kanalizacyjna:
-        Przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poprzez np.:
-        wymianę starych pomp w hydroforniach oraz przepompowniach ścieków na nowe energooszczędne,
-        modernizację oczyszczalni ścieków np. poprzez wymianę dmuchaw napowietrzających na energooszczędne (dmuchawy zużywają nawet 70 % energii potrzebnej do oczyszczania ścieków),
-        wprowadzenie monitoringu systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w celu poprawy sprawności działania sieci, zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oraz skrócenia czasu usuwania awarii.
e)    Transport:
-        Modernizacja nawierzchni dróg gminnych;
-        Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy;
-        Wymiana floty samochodów służbowych;
-        Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie – ecodriving;
f)     Działania pozostałe:
-        Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych;
-        Edukacja mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii;
g)    Sektor prywatny (budynki mieszkalne i usługowe):
-        Montaż odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach mieszkalnych (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła);
-        Termomodernizacja budynków połączona z wymianą węglowych źródeł ciepła;
-        Podłączanie budynków do sieci gazowniczej połączone z wymianą źródła ciepła na gazowe;
-        Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (mikrokogeneracja).
Jak wynika z przedstawionych powyżej działań wszystkie one mają charakter pro-środowiskowy. W szczególności ukierunkowane są one na poprawię stanu powietrza atmosferycznego Miasta Chełmno poprzez: wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawę efektywności energetycznej budynków i urządzeń oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Działania te wpisują się więc założenia pakietu klimatyczno- energetycznego (tzw. 3 x 20%) przedstawionego przez Komisję Europejską w 2008 r., które to Polska jako członek UE powinna realizować. Dokument ten spójny jest również z prawodawstwem krajowym dotyczącym efektywności energetycznej tj. przede wszystkim z ustawą prawo energetyczne i ustawą o efektywności energetycznej. Opracowanie wpisuję się również w założenia i jest zgodne z krajowymi dokumentami strategicznymi w tym zakresie tj. Polityką Energetyczną Polski do 2030 r. czy Strategią Rozwoju Kraju 2020.
Dla strefy kujawsko-pomorskiej, w której znajduje się Miasto Chełmno opracowany został „Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM 10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu”. W dokumencie tym podobnie jak w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmno określone zostały zadania takie jak:
-        zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
-        wymianę dotychczasowych kotłów węglowych na nowe o wyższej sprawności, lub zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem ziemnym lub olejem opałowym, albo zastosowanie ogrzewanie elektrycznego;
-        modernizację dróg;
-        prowadzenie działań edukacyjno – promocyjnych;
-        uwzględnienie w specyfikacji SIWZ wymogów dotyczących ochrony środowiska.
Wskazane działania w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmno wyznaczają ogólny kierunek rozwojowy analizowanej jednostki w stronę gospodarki niskoemisyjnej, a więc charakteryzującej się oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, przede wszystkim poprzez poprawę efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zastosowanie technologii ograniczających emisję.
Przedstawione w opracowaniu możliwości przeprowadzenia przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie nośników energetycznych i stosowania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy dotyczą działań, które nie są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub nawet potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Działania, które będą podejmowane w celu realizacji zapisów nie wyznaczają ram dla realizacji przedsięwzięć mogących powodować prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla środowiska. Nie przewiduje się również prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych, jak również wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi.
Stopień i skala realizacji wskazanych zadań zależy przede wszystkim od pozyskanych w przyszłości przez Władze Miasta Chełmno oraz inne podmioty tu funkcjonujące środków unijnych na inwestycje niskoemisyjne. Dopiero na etapie projektowania konkretnego przedsięwzięcia opracowana zostanie dokumentacja techniczna dotycząca sytuowania i funkcjonowania danej inwestycji.
W okolicach i na terenie Chełmna znajdują się następujące formy ochrony przyrody: obszary Natura 2000 (Dolina Dolnej Wisły i Solecka Dolina Wisły), Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego czy rezerwat przyrody Łęgi w Ostrowiu Panieńskim. W ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmno nie przewiduje się negatywnego wpływu na obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwych na oddziaływania. Nie występuje również zagrożenie przekroczenia standardów jakości środowiska oraz intensywnego wykorzystywania terenu. Nie przewiduje się przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszary chronione i pomniki przyrody. Jak już nadmieniono, dokument nie wyznacza w sposób jednoznaczny przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Wszelkie działania zaproponowane w dokumencie stanowią jedynie zapis ogólnych propozycji kierunków rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w mieście, które z kolei mają na celu poprawę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie szkodliwej emisji do atmosfery.
Biorąc pod uwagę zawartość przedmiotowego dokumentu oraz stopień jego szczegółowości, na obecnym etapie należy uznać, iż realizacja jego założeń nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000. W związku z czym przedmiotowy plan nie stanowi dokumentu, o którym mowa w art. 46 pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W toku postępowania Burmistrz Miasta Chełmna wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  o uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Oba organy uznały, że dokument nie będzie stwarzał ram dla realizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko i uzgodniły odstąpienie od SOOŚ.
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmno jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.
W związku z powyższym, na podstawie art. 48, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 z poźn. zm.) odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmno.”
 
Burmistrz Miasta Chełmna
Mariusz Kędzierski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane