W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023

Informacja o zgłoszeniach kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chełmnie

Rada Miasta Chełmna
i n f o r m u j e, że
z dniem 1 stycznia 2020 roku rozpoczyna się nowa kadencja ławników.

 
Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu  zwrócił się do Rady Miasta z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie na kadencję 2020 – 2023: 4 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.
 
W związku z powyższym w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chełmnie.
 
Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) kandydatów na ławników zgłaszają prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Miasto Chełmno.
 
Ławnikiem może być wybrany ten kto:
1.      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2.      jest nieskazitelnego charakteru,
3.      ukończył 30 lat,
4.      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5.      nie przekroczył 70 lat,
6.      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7.      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Ławnikiem nie mogą być :

1.      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2.      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3.      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4.      adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5.      radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6.      duchowni,
7.      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8.      funkcjonariusze Służby Więziennej,
9.      radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określił Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (rozporządzenie oraz wzór karty zgłoszenia do pobrania w formie załącznika). Wzór karty zgłoszenia jest również dostępny w pok. 107 Urzędu Miasta Chełmna – Biuro Rady Miasta.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1.      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3.      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4.      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak  przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5.      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.  

Dokumenty wymienione w pkt. 1- 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
  
Zgłoszenia należy kierować na adres:
Urząd Miasta Chełmna
Biuro Rady Miasta
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
 
Uwaga:
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Zgłoszenie kandydata, które wpłynęło do Rady Miasta po upływie terminu (30.06.2019 r.), a także nie spełniające wymogów formalnych określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Wojciech StrzeleckiZałączniki

Powiadom znajomego