W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442INFORMACJA O ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2020 R.


            W związku z wprowadzoną nowelizacją przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) informujmy, że od 1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta. Obowiązywać będzie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełmna oraz nowy,  szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwały w załączeniu).

Najważniejsze zmiany, które nas czekają to m. in. obowiązkowa dla wszystkich segregacja odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych, popiołu i odpadów ulegających biodegradacji, worki do selektywnej zbiórki i worki do zbierania odpadów komunalnych w okresie ich zwiększonego wytwarzania dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych zapewni Gmina Miasto Chełmno w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami.  W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami gmina będzie zapewniać mycie pojemników 2 razy do roku, w  maju i wrześniu.
Posegregowane odpady komunalne będą mogły być przez mieszkańców dostarczane również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w poniedziałki i piątki w godzinach od 7.00 – 18.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy przypadających w te dni. W sytuacji, gdy w  poniedziałek lub piątek przypadnie dzień wolny od pracy odpady będą przyjmowane w następujący po tym dniu dzień roboczy. Zmianie ulegnie również częstotliwość odbioru odpadów.
 
 
 
UWAGA!!!
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zapłaci opłatę podwyższoną w wysokości 40 zł /os.
Ponadto, za  nie zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie  utrzymania czystości i porządku grozi kara grzywny. Taka sama kara będzie grozić właścicielom, którzy wbrew obowiązkowi nie złożą deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz tym którzy, wbrew złożonej do Urzędu Miasta informacji, nie będą posiadali  kompostownika przydomowego lub nie będą kompostować w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła 19 zł/os. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, że odpady nie są segregowane, lub segregowane niezgodnie z przepisami, gmina będzie zobligowana do naliczenia opłaty podwyższonej (o 21 zł/os. wyższej) i nałożenia grzywny.

Przez właścicieli nieruchomości – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uwzględnienie konieczności znalezienia miejsca na pojemniki na bioodpady w zabudowie wielorodzinnej oraz zadeklarowanie ich ilości w tut. urzędzie. W przypadku woli gromadzenia posegregowanych odpadów w workach zachęcamy do wyposażenia nieruchomości w stojaki na worki ułatwiające mieszkańcom pozbywanie się odpadów i zorganizowanie ich obsługi, w taki sposób, aby worki były wystawiane przed nieruchomość w dniu wywozu, zgodnie z harmonogramem.
Ponadto prosimy o przeprowadzenie kontroli ilości osób zamieszkujących nieruchomości i skorygowanie deklaracji w tym zakresie. Nadmieniam, że niepokojąca jest wciąż zmniejszająca się ilość osób faktycznie zamieszkujących wynikająca z oświadczeń właścicieli nieruchomości. Obawiamy się, że spowodowane jest to niedostatecznym nadzorem. Zmniejszanie się ilości mieszkańców, przy braku spadku ilości wytwarzanych na terenie miasta odpadów, powoduje wzrost kosztów w przeliczeniu na wysokość opłaty. Jednym słowem - za osoby nie zgłoszone do tut. urzędu płacą pozostali.

 
 

Powiadom znajomego