W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW - DOKUMENT NIEZBĘDNY W EWIDENCJI ODPADÓW

Podstawowa charakterystyka sporządzana przez wytwórcę lub posiadacza odpadów odpowiedzialnego za gospodarowanie tymi odpadami, a w przypadku odpadów komunalnych - przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008z późn. zm.), zawiera:

    1)    informacje podstawowe:

a)    nazwę, siedzibę i adres wytwórcy lub posiadacza odpadów kierującego odpady na składowisko odpadów,
b)    kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
c)    syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów uwzględniający podstawowe użyte surowce i wytworzone produkty,
d)    oświadczenie o braku w odpadach kierowanych na składowisko odpadów wymienionych w art. 55 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
e)    opis zastosowanego procesu unieszkodliwiania lub odzysku, a także opis sposobu segregowania odpadów lub oświadczenie o przyczynie, dla której wymienione działania nie zostały wykonane,
f)    opis odpadu podający kolor, postać fizyczną oraz jego zapach,
g)    wykaz właściwości z załącznika nr 4 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych, które mogą zostać przekwalifikowane na inne niż niebezpieczne na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347),
h)    wskazanie typu składowiska odpadów, na którym odpady po przeprowadzeniu badań zgodnie z kryteriami dopuszczenia odpadów do składowania mogą być składowane,
i)    oświadczenie o braku możliwości odzysku, w tym recyklingu odpadów,
j)    podanie częstotliwości przeprowadzania testów zgodności;

    2)    informacje dodatkowe, o ile są istotne dla eksploatacji danego typu składowiska odpadów, dotyczące:

a)   fizykochemicznego składu oraz podatności na wymywanie,
b)   zachowania środków ostrożności na składowisku odpadów.

2. Podstawową charakterystykę może stanowić kopia wydanej decyzji lub kopia przyjętej informacji, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, pod warunkiem że zawiera ona wymagane  informacje.
3. Jeżeli wydana decyzja lub przyjęta informacja nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w ust. 1, podstawową charakterystykę uzupełnia się o brakujące informacje.

Podstawową charakterystykę sporządza się dla odpadów:

    1)    wytwarzanych regularnie, czyli powstających w instalacjach jednego rodzaju pod względem technologicznym, przy zastosowaniu surowców charakterystycznych dla tego procesu technologicznego;
    2)    wytwarzanych nieregularnie, czyli powstających w instalacjach i procesach różnego rodzaju, lub dla odpadów, których skład nie może zostać jednoznacznie scharakteryzowany, w szczególności odpadów powstających wskutek wstępnego przetwarzania, mieszania lub innych działań powodujących zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

Podstawową charakterystykę bez przeprowadzenia badań, sporządza się dla odpadów:
    1)    obojętnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia ( w załączeniu);
    2)    dla których wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia podstawowej charakterystyki są znane i uzasadnione, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi składowania odpadów, określonymi w wymaganych prawem decyzjach właściwych organów;
    3)    dla których wykonywanie badań jest niepraktyczne lub dla których testy zgodności nie mogą zostać wykonane ze względów technicznych lub właściwe metody badań poszczególnych kryteriów dopuszczania, o których mowa w § 10, są niedostępne;
    4)    komunalnych.


Podstawowa charakterystyka dla odpadów wytwarzanych regularnie zawiera informacje, o których mowa powyżej, oraz wskazanie:
    1)    zmian mogących wystąpić w składzie odpadów;
    2)    zmian cech charakterystycznych odpadów;
    3)    podatności odpadów na wymywanie ustalane podczas testu wymywania przeprowadzonego dodatkowo na partii odpadów, o ile test jest uzasadniony;
    4)    głównych zmieniających się właściwości odpadów.

Podstawową charakterystykę sporządza się ponownie, jeżeli w instalacji wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem innych surowców, materiałów lub zmiany powodujące zmniejszenie albo zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Dla każdej partii odpadów wytwarzanych nieregularnie przed ich skierowaniem na składowisko odpadów sporządza się odrębną podstawową charakterystykę.

Odpady kierowane na składowisko odpadów danego typu poddaje się testowi zgodności, podczas którego sprawdza się dopuszczalne wartości wymywania oraz dodatkowo wybrane parametry charakterystyczne dla danego rodzaju odpadów.
Test zgodności przeprowadza się:
    1)    co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, jeżeli wynika z podstawowej charakterystyki;
    2)    w przypadku zmian w procesie produkcji, w szczególności dotyczących zmiany użytych surowców i materiałów.

W przypadku braku zgodności wyniku testu zgodności z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce podstawową charakterystykę sporządza się ponownie.

Testu zgodności nie wykonuje się dla odpadów:
1) obojętnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)  dla których wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia podstawowej charakterystyki są znane i uzasadnione, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi składowania odpadów, określonymi w wymaganych prawem decyzjach właściwych organów;
3) dla których wykonywanie badań jest niepraktyczne lub dla których testy zgodności nie mogą zostać wykonane ze względów technicznych lub właściwe metody badań poszczególnych kryteriów dopuszczania są niedostępne;
4) komunalnych.

Załączniki:

Wzór charakterystyki odpadu
Rozporządzenie w sprawie dopuszczania odpadów do składowania


Załączniki

Powiadom znajomego