W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wersja strony w formacie XML
DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta w Chełmnie - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami (pokój nr 109, telefon /56/ 677-17-14. 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Biurze Podawczym na parterze, (wejście główne) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Wymagane dokumenty

1. Wniosek do Burmistrza Miasta Chełmna o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, który powinien zawierać:

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (tj. trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków, nie mniej niż 50 m), w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000;

2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

3) w przypadku gdy nieruchomość objęta wnioskiem nie posiada infrastruktury technicznej, wystarczającej dla realizacji inwestycji, należy załączyć umowy (umowy wstępne) z gestorami sieci.

2. Opłata skarbowa 107 zł (nie dotyczy zwolnień określonych w ustawie o opłacie skarbowej)

3. Mapę stanu prawnego z wypisem działek objętych inwestycją – w przypadku inwestycji liniowych

Gdzie odebrać formularze

Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Podawczym /parter/ lub w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji /pokój nr 216, 1 piętro, 2 wejście/.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 107 zł; dowód wniesienia opłaty skarbowej (potwierdzenie wpłaty na konto - Bank Spółdzielczy w Chełmnie Nr 72 9486 0005 0000 0361 2000 0021, asygnata) winien być dołączony do wniosku.

Termin załatwienia sprawy /udzielenia odpowiedzi/

Sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 kpa niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna

Inne wskazówki, uwagi

Jeżeli nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego nie wymaga ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji – realizacja inwestycji następuje wprost z planu miejscowego, który jest dostępny w dziale – prawo lokalne – plan zagospodarowania

Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) – art. 50, ust. 1.

2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)

3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635.)

Druk wniosku o lokalizację inwestycji celu publicznego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane