W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.

Sposób załatwienia sprawy:
1.W Urzędzie Miasta Chełmna złóż wniosek o zameldowanie (napisane własnoręcznie) oddzielnie dla każdej pełnoletniej osoby..
   Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać:
    a. dane osoby podlegającej zameldowaniu,
    b. informację o charakterze pobytu (stały czy czasowy) oraz okres przebywania pod wskazanym adresem,
    c. imię i nazwisko oraz adres osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować,
    d. dowody na poparcie twierdzeń zawartych we wniosku, a w przypadku wskazania świadków – podaj ich imiona, nazwiska i dokładne adresy.
2. Do wniosku dołącz:
    a. formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” (w zależności od deklarowanego we wniosku pobytu),
    b. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
    c. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
3. Pamiętaj o dokumencie tożsamości (dowód osobisty lub ważny paszport).
4. Wniosek wszczyna postępowanie, po jego zakończeniu decyzję możesz odebrać osobiście lub może być ona wysłana pod wskazany adres.

Wymagane dokumenty:
1. Pisemny wniosek.
2. Formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
4. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłaty
:
10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłaty należy dokonać przelewem , przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełmna lub bezpośrednio w kasie. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmna:  www.bip.chelmno.pl znajduje się numer aktualnego rachunku bankowego.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.

Termin odpowiedzi:
1. Do 1 miesiąca.
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.
Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
1. Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem.
2. Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
3. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie, zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz.1306 ze zm.).

Wymagane załączniki:
Brak.

Powiadom znajomego