W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro podawcze Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty:
Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem licencji powinien złożyć wniosek oraz przedłożyć nastepujące dokumenty:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającego niekaralność przedsiębiorcy; w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące każdego z członków organu zarządzającego osoby prawnej, bądź osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, bądź każdego ze wspólników spółki cywilnej,
  • certyfikat kompetencji zawodowych ( w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowościprawnej ww. certyfikatem powinna się legitymować przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem),
  • kserokopię oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w rozdziale 7a ustawy o transporcie drogowym (prawo jazdy, badanie lekarskie i psychologiczne) przez przedsiębiorcę osobiscie wykonującego przewozy; w przypadku zatrudnienia kierowców, przedsiębiorca skłąda oświadczenie, że spełniać oni będą wymagania określone w ustawie o transporcie drogowym i prawo o ruchu drogowym,
  • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych - krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi,
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Ostatnie roczne sprawozdanie finansowe, dokumenty potwierdzające:

- dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
- posiadane akcje lub udziały lub inne zbywalne papiery wartościowe,
- udzielone gwarancje lub poreczenia bankowe,
- własność nieruchomości,

winny potwierdzić posiadanie równowartości:
a)
9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
b) 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy.

Termin i sposób załatwiania:
Licencji udziela się lub odmawia jej udzielenia w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku ze wszystkimi załącznikami.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. Nr 204, poz. 2088 z 2004 r. z późn. zm)
  • rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr. 159, poz. 1664).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Urzędu Miasta.

Powiadom znajomego