W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.


Sposób załatwienia sprawy:
1.Pobierz, wydrukuj i wypełnij „Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych” .
2. Wniosek złóż w Urzędzie Miasta Chełmna
Wniosek powinien zawierać:
a. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
b. dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
c. zakres żądanych danych,
d. uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny),
3.Do wniosku dołącz:
a. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
b. dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie możesz wskazać przepisu prawa materialnego upoważniającego do uzyskania danych),
c. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
4.Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
2.Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w trybie  jednostkowym.
3.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłaty:
31 zł – opłata za udostępnienie danych w trybie  jednostkowym.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
Opłaty należy dokonać przelewem , przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełmna lub bezpośrednio w kasie. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmna:  www.bip.chelmno.pl znajduje się numer aktualnego rachunku bankowego.

Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych wymienione są w art. 73 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym w Rejestru Dowodów Osobistych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
1.Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek.
2.Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
3.W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes. Przykładowe  sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne.
4.W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych występuje o uzyskanie zgody osoby, o udostępnienie danych której wystąpił wnioskodawca.   
5.Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks  postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
6.Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
2.Ustawa z dnia 6 sierpnia  2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 332 ze zm.).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. Nr 243, poz. 1452 ze zm.).
5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 75 ze zm.).

Wymagane załączniki:
Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 

Załączniki

Powiadom znajomego