W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL


Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL


Sposób załatwienia sprawy:
1.Pobierz, wypełnij i wydrukuj druk „Wniosek o nadanie numeru PESEL”.  
2.Pamiętaj o:
a. ostatnio wydanym dowodzie osobistym lub paszporcie obywatela polskiego, a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego o dokumencie podróży cudzoziemca lub innym  dokumencie potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo,
b. dokumentach potwierdzających dane zawarte w pkt 3-5 wniosku (polski akt urodzenia, polski akt stanu cywilnego wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku),
c. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika.
3. Wniosek złóż w urzędzie  właściwym dla zameldowania na pobyt stały/czasowy, a w przypadku braku meldunku właściwym dla siedziby pracodawcy. (Gdy nie można ustalić właściwości miejscowej złóż wniosek w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Warszawa- Śródmieście).
4. Po zakończeniu procedury otrzymasz zawiadomienie o nadaniu numeru PESEL w formie wskazanej we wniosku.


Wymagane dokumenty:
1.Wypełniony i podpisany „Wniosek o nadanie numeru PESEL”.
2.Ostatnio wydany dowód osobisty lub paszport obywatela polskiego, a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
3.Dokument potwierdzający dane wskazane w pkt 3-5 wniosku (polski akt urodzenia, polski akt stanu cywilnego wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku).
4.W przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika dodatkowo:
-pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL,
-dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.


Opłaty:
1. Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.
2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika).

Opłaty należy dokonać przelewem , przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełmna lub bezpośrednio w kasie. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmna:  www.bip.chelmno.pl znajduje się numer aktualnego rachunku bankowego.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki.


Tryb odwoławczy:
Brak - czynność materialno-techniczna.


Uwagi:
1.Wniosek składa się w formie pisemnej.
2.Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku – w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
3.Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
4.Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
5.Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po okazaniu przez  pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.


Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. Nr 74 ze zm.).

Wymagane załączniki:
Wniosek o nadanie numeru PESEL 
 

Załączniki

Powiadom znajomego