W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Miejsce załatwienia usługi: Urząd Miasta Chełmna – Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska /pokój nr 109/, tel. 0-56-677-17-37, w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia należy składać w Biurze Informacyjno-Podawczym /pokój nr 101/ lub przesłać na adres: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno.

Podstawa prawna:
art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 t. j. ze zm.).

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie;
2. Rysunek albo mapa określające usytuowanie drzewa na nieruchomości. 

W przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Burmistrza Miasta Chełmna zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko właściciela nieruchomości, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Komisja wyznaczona przez Burmistrz Miasta Chełmna w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

1. Nazwy gatunku drzewa;

2. Obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a. posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,

b. nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin w terminie 14 dni od dnia oględzin Burmistrz może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych powyżej Burmistrz w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Nałożenie tego obowiązku, przerywa bieg terminu, na wniesienie sprzeciwu.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo w przypadku, dokumentów wysyłanych za pomocą środków elektronicznych, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
Burmistrz może przed upływem terminu, na zgłoszenie sprzeciwu wydać zaświadczenie o braku podstaw do jego wniesienia. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. Burmistrz może wnieść sprzeciw w przypadku:

1. lokalizacji drzewa

a. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c. na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody;

2. spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Burmistrz wnosi sprzeciw:
1. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
2. w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia.
 
Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej wyrażającej sprzeciw, stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia usunięcie drzew lub krzewów.  
 
W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, w tym również  rosnących w strefie układu urbanistycznego zespołu staromiejskiego, organem właściwym jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu ul. Łazienna 8, 87-100 Toruń.


Załączniki

Powiadom znajomego