W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Informacje Podstawowe

Burmistrz Miasta
Mariusz Kędzierski
sekretariat, pok. nr 205, I piętro
tel. (56) 677-17-38
fax. (56) 677-17-74
Mariusz Kędzierski
Mariusz Kędzierski


Zadania:

Burmistrz sprawuje ogólne kierownictwo nad pracą Urzędu, a w szczególności:

1) reprezentuje miasto na zewnątrz,
2) koordynuje współpracę z innymi urzędami i instytucjami,
3) kieruje bieżącymi sprawami miasta,
4) wykonuje obowiązki zwierzchnika służbowego pracowników Urzędu,
5) ustala politykę kadrową i płacową w Urzędzie,
6) udziela odpowiedzi i wyjaśnień na interpelacje i zapytania radnych,
7) wydaje zalecenia co do sposobu załatwiania spraw ważnych z punktu widzenia interesu politycznego, społecznego i służbowego,
8) załatwia sprawy objęte tajemnicą państwową z zakresu spraw wojskowych,
9) wykonuje zadania szefa obrony cywilnej miasta,
10) nadzoruje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, ustalając zadania dla Straży Miejskiej,
12) podejmuje działania w zakresie promocji miasta,
13) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z upowszechnianiem kultury, kultury fizycznej i turystyki w mieście, 
14) sprawuje  nadzór nad funkcjonowaniem szkół i przedszkoli,
15) współkształtuje politykę mieszkaniową w mieście,
16) Podejmuje działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, ograniczania patologii społecznej i ochrony zdrowia,  
17) zajmuje się zagadnieniami  planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, rozwoju miasta w zakresie funkcjonowania infrastruktury, komunikacji, architektury i budownictwa,
18) podejmuje działania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie miasta,
19) prowadzi i organizuje akcje ratownicze w przypadku klęsk żywiołowych,
20) wykonuje nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmińskim Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji,
21) przedkłada uchwały Rady Miasta odpowiednim organom,
22) wydaje zarządzenia, przepisy porządkujące wewnętrzne sprawy Urzędu oraz akty prawne o charakterze instrukcyjnym,
23) wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
24) udziela upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu,
25) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Uprawnienia
 Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: 
1) Zastępcy Burmistrza
2) Sekretarza Miasta
3) Skarbnika Miasta
4) Wydziału Spraw Obywatelskich
5) Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Ewidencji Działalności Gospodarczej
6) Samodzielnego Stanowiska ds. Sportu
7) Samodzielnego Stanowiska ds. Komunikacji Społecznej
8) Straży Miejskiej
9) Urzędu Stanu Cywilnego
10) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
11) Jednoosobowej Komórki Audytu Wewnętrznego
12) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Filomatów Pomorskich
13) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica
14) Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego
15) Przedszkola Miejskiego "Tęczowy Zakątek"
16) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Burmistrz wydaje:
1) zarządzenia - na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych i niniejszym regulaminie,
2) pisma o charakterze instrukcyjnym,
3) postanowienia i decyzje jako kierownik Urzędu, z wyjątkiem odmiennych  uregulowań prawnych. 
Projekty uchwał powinny być przygotowane w sposób określony w Statucie Miasta oraz zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami techniki prawodawczej. Projekty aktów prawnych przygotowują właściwe pod względem merytorycznym komórki organizacyjne Urzędu.Projekty aktów prawnych komórek organizacyjnych Urzędu uzgodnione z bezpośrednim przełożonym, po uzyskaniu kontrasygnaty Skarbnika w sprawach wywołujących zobowiązania finansowe, przekazuje się do kancelarii prawniczej obsługującej Urząd celem zaopiniowania pod względem prawnym.Prawidłowo sporządzone i sprawdzone projekty aktów prawnych przekazują do burmistrza kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu. 
Akty prawne - po ich podpisaniu - podlegają ewidencji w rejestrach prowadzonych przez Wydział Organizacyjny.

Powiadom znajomego