W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmna na lata 2022-2030”.

Chełmno, dnia 15.11.2022 r. 

GM-OŚ.621.2.2022.KG


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Miasta Chełmna podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmna na lata 2022-2030”.

Na podstawie uzgodnień dokonanych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy uznano, iż realizacja postanowień przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Uzasadnienie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w piśmie znak WOO.410.398.2022.KB z dnia 28 października 2022 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmna na lata 2022-2030”. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w piśmie znak NNZ.9022. 1.470.2022 z dnia 26 października 2022 r. uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmna na lata 2022-2030”. Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmna na lata2022-2030” uwzględniono uwarunkowania wymienione w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029ze zm.).

Realizacja aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmno” w perspektywie długoterminowej ma przyczynić się do osiągnięcia celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej do roku 2030, a więc:

·         redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2);

·         redukcji zużycia energii finalnej (wzrost efektywności energetycznej);

·         wzrostu udziału OZE w zużyciu energii finalnej (bilansie energetycznym).

Celem strategicznym „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmno na lata 2022-2030” jest również osiągnięcie stałej poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń – głównie benzo(a)pirenu oraz pyłów zawieszonych (PM10 i PM2,5).

Osiągnięcie wymienionych powyżej celów strategicznych (redukcja emisji CO2, wzrost efektywności energetycznej, wzrost produkcji energii z OZE oraz poprawa jakości powietrza) możliwe będzie poprzez realizację następujących głównych kierunków działań w perspektywie długoterminowej (cele szczegółowe PGN):

·         Modernizacja energetyczna budynków i infrastruktury użyteczności publicznej.

·         Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych, w tym wymiana przestarzałych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi.

·         Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) oraz innych prosumenckich instalacji OZE w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

·         Budowa dróg rowerowych oraz pozostałej infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego.

·         Przebudowa, modernizacja i remonty dróg w celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej miasta oraz ograniczenia wtórnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

·         Rozwój niskoemisyjnego systemu transportu publicznego na terenie miasta.

·         Promowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu elektromobilności miejskiej.

·         Rozbudowa, przebudowa i modernizacja systemu elektroenergetycznego w celu zapewnienia jego bezawaryjnego funkcjonowania oraz umożliwienia przyłączania nowych odbiorców oraz instalacji OZE.

·         Rozbudowa i modernizacja systemu gazowniczego w celu zapewnienia jego bezawaryjnego funkcjonowania oraz umożliwienia przyłączania nowych odbiorców.

·         Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, OZE oraz ochrony jakości powietrza atmosferycznego.

·         Upowszechnianie stosowania zielonych zamówień publicznych.

·         Planowanie przestrzenne uwzględniające zagadnienia z zakresu ochrony jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz OZE.

·         Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów.

Projekt przedmiotowej „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmno” ma charakter ogólny oraz nie wyznacza szczegółowych rozwiązań (ram) technicznych, projektowych i lokalizacyjnych będących podstawą oraz jednocześnie warunkujących realizację wyżej wymienionych zadań. Plan zawiera zestawienie zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na terenie gminy przez poszczególne jednostki i podmioty (nie określa i nie tworzy ram dla realizacji nowych inwestycji nie wynikających z już przyjętych i realizowanych działań). Dodatkowo realizacja działań dotyczących rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej wynika bezpośrednio oraz jest zależna od planów rozwoju operatorów tej infrastruktury (przedsiębiorstw energetycznych). Należy również zaznaczyć, iż realizacja zaplanowanych w niniejszej aktualizacji PGN zadań uzależniona jest przede wszystkim od skutecznego pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych (np. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego) – wpisanie danej inwestycji do PGN jest jednym z warunków możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Wymienione zadania powiązane są z problemami dotyczącymi ochrony środowiska na terenie Chełmna i mają za zadanie przedstawić możliwości zmniejszenia negatywnego oddziaływania systemów energetycznych oraz transportowych na stan środowiska (m.in. poprzez wzrost wykorzystania OZE, zmianę struktury paliwowej w kierunku niskoemisyjnych nośników energii, termomodernizację budynków, wymianę przestarzałych źródeł grzewczych na urządzenia ekologiczne spełniające najwyższe normy ochrony środowiska, modernizację dróg, budowę dróg rowerowych).

Powyższe jest w szczególności istotne dla Chełmna, ponieważ zgodnie z aktualną „Roczną oceną jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim – raport wojewódzki za rok 2021” (GIOŚ RWMŚ w Bydgoszczy, kwiecień 2022) na terenie miasta wyznaczono obszar przekroczeń docelowego rocznego stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu. Według danych GIOŚ główną przyczyną przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków mieszkalnych paliwem stałym – węglem i drewnem w niskosprawnych źródłach ciepła (stężenia pyłów zawieszonych oraz B(a)P wykazują wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą wyłącznie sezonu grzewczego). Udział sektora komunalno-bytowego w łącznej emisji B(a)P na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 r. wyniósł 98,0 %. W przypadku emisji pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10 udział sektora komunalno-bytowego jest również zdecydowanie najwyższy i wynosi kolejno 84,1 % i 64,1 %.

Odstąpienie od wdrażania zapisów projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmno na lata 2022-2030” oznaczać więc będzie brak obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony i poprawy jakości powietrza określonych m.in. w „Programie ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM 10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej”.

Zadania, wymienione w przedmiotowym projekcie dokumentu, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) mogą zaliczać się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wynikają z obowiązujących dokumentów strategicznych i sektorowych, dla których przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko lub, dla których stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia takiej oceny oraz z planów inwestycyjnych operatorów energetycznych. Dodatkowo realizacja takich inwestycji poprzedzona jest zawsze wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Działania uwzględnione w przedmiotowym projekcie charakteryzują się dużym stopniem ogólności. Dokument w głównej mierze wyznacza kierunki działań jakie należy realizować na terenie miasta Chełmna w celu poprawy efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, bez określania szczegółowych rozwiązań (ram) lokalizacyjnych i technologicznych dla konkretnych zadań. Szczegółowe rozwiązania dotyczące lokalizacji, rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych przedstawione będą na poziomie każdej inwestycji na etapie przed jej realizacją w ramach procedury uzyskiwania decyzji i pozwoleń administracyjnych (np. w dokumentacji technicznej/projektowej, karcie informacyjnej, raporcie oddziaływania na środowisko).

Wszystkie działania uwzględnione w „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmno” będą oddziaływać w sposób pozytywny, stały, bezpośredni i długoterminowy na poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz adaptację do zmian klimatu. Jednak na etapie budowy/realizacji danego przedsięwzięcia może dojść do negatywnych oddziaływań środowiskowych. Jednakże oddziaływania te będą miały głównie charakter krótkoterminowy, chwilowy i odwracalny, spowodowany pracami budowlanymi, zwiększoną emisją liniową zanieczyszczeń do powietrza wynikającą ze wzmożonego transportu oraz powiększoną emisją hałasu, generowaną przez wykorzystywany sprzęt. Skutkiem prowadzonych działań inwestycyjnych może być krótkoterminowe pogorszenie komfortu życia mieszkańców. Niekorzystne oddziaływania na rzeźbę terenu oraz na krajobraz będą posiadały charakter krótkotrwały i chwilowy, spowodowany organizacją placu budowy.

Biorąc pod uwagę cel w jakim jest sporządzany i realizowany projekt przedmiotowego dokumentu (ograniczenie emisji z sektora transportu, modernizacja infrastruktury energetycznej w kierunku niskoemisyjnym, wzrost produkcji „czystej” energii z OZE, co wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości powietrza), należy uznać, iż środkami zapobiegającymi negatywnemu oddziaływaniu antropopresji na środowisko są w rzeczywistości rozwiązania (zadania) zaproponowane do realizacji w projekcie.

Zadania inwestycyjne planowane w ramach aktualizacji PGN realizowane będą na obszarach zurbanizowanych oraz w obrębie samych obiektów budowalnych (nie będą powstawały nowe obszary zurbanizowane powodujące defragmentację siedlisk przyrodniczych i osłabiające integralność przyrodniczą miasta).

Biorąc pod uwagę zasięg, lokalizację i obecne użytkowanie obszarów Natura 2000 na terenie miasta Chełmna (stanowią one głównie niezabudowane tereny zalewowe rz. Wisły), w ramach „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” nie zakłada się do realizacji żadnych inwestycji na terenie ww. obszarów Natura 2000. W związku w powyższym realizacja postanowień projektowanego dokumentu nie będzie oddziaływać negatywnie na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Z up. Burmistrza

Piotr Murawski

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Tag

Powiadom znajomego