W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Komunikat o naborze wniosków o udzielenie dotacji na budowę przyłącza gazowego

Chełmno, dnia 14.04.2021 r.KOMUNIKAT
o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmno.


Na podstawie Uchwały Nr XXXV/238/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 marca 2021 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 30 marca 2021 r. poz. 1566, Burmistrz Miasta Chełmna informuje, że od dnia 14 kwietnia 2021 r.  rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza gazowego na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmno.

Dotacja udzielana jest na wykonanie przyłączy gazowych do nieruchomości użytkowanych przez osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym w zakresie rolnictwa. O dotację mogą ubiegać się podmioty będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami lokalu lub budynku, którego dotyczy inwestycja. Podmioty uprawnione mogą składać wnioski o udzielenie dotacji osobiście lub poprzez upoważnione osoby, w tym poprzez zarządców i administratorów nieruchomości.

W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dotacja przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi – wnioskodawcy i na nim spoczywa odpowiedzialność za realizację zadania.

Dotacje będą udzielane w wysokości 1000 zł za przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej, jednakże nie więcej niż 70% opłaty przyłączeniowej.  

Dotacje celowe przyznawane będą wg kolejności składanych wniosków do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie. Nabór wniosków na dany rok kalendarzowy trwa od dnia 1 stycznia do 30 września. 

Do wniosku beneficjent zobowiązany jest dołączyć:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o przyłączenie do sieci gazowej zawartej z właścicielem sieci gazowej;
2) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości;
3) jeżeli beneficjent nie jest właścicielem nieruchomości – zgodę właściciela.

Warunkiem ubiegania się o  dotację jest:
1) złożenie  wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami, w terminach określonych w regulaminie,
2) pozytywna opinia komisji powołanej do weryfikacji wniosków wystawiona na podstawie weryfikacji wniosku i zabezpieczenia środków finansowych.
3) zobowiązanie się beneficjenta do wymiany istniejącego ogrzewania na paliwa stałe na ogrzewanie zasilane gazem ziemnym w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku złożenia wniosku o dofinansowanie.
4) zawarcie z Gminą Miasto Chełmno umowy o udzielenie dotacji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

Gmina Miasto Chełmno zawiera z osobą uprawnioną umowę o udzielenie dotacji, jeżeli spełnione zostały wszystkie wymagania określone w regulaminie oraz nie zostały wyczerpane środki finansowe przeznaczone na dofinansowania. Warunkiem wypłaty dotacji jest dostarczenie do Urzędu Miasta Chełmna w terminie do dnia 30 listopada w roku złożenia wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii faktury za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, wystawionej na Beneficjenta.

Zasady udzielania dotacji oraz jej rozliczenia określone są w Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmno stanowiącym załącznik do w/w uchwały. 

Regulamin oraz wzory dokumentów dostępne są w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna oraz na stronie internetowej www.bip.chelmno.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Załączniki

Powiadom znajomego