W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Prookół z LV sesji RM 7.11.2022

 

Protokół Nr LV/2022
z LV sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 7 listopada 2022 r.

Sesja odbyła się w dniu 7 listopada 2022 r. i trwała od godz. 14.00 do godz. 14.30

                                           Na ogólną ilość   15   radnych obecnych na sesji 
                                                                 Było  radnych, 14 co stanowi 93%
                                                               Nieobecnych usprawiedliwionych 1
                                                          Nieobecnych nieusprawiedliwionych 0 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.Załącznik nr 1

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu 
zaąłcznik nr 2
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie
-  stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad LV sesji Rady Miasta 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028  
5. Zakończenie 

 
Ad.1.Otwarcie

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - otworzył obrady LV sesji Rady Miasta witając radnych oraz zaproszonych gości. Na sekretarza obrad wyznaczył radną Magdalenę Mrozek

                                                                              -  stwierdzenie quorum

 
Przewodniczący obrad p.  Wojciech Strzelecki- stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad LV sesji Rady Miasta 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki –poinformował, że porządek sesji Radni otrzymali wraz z materiałami. Sesja została zwołana zgodnie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza wniosek o zwołanie sesji   co oznacza, że wszystkie zmiany do porządku obrad wymagają akceptacji wnioskodawcy.

W związku z brakiem propozycji zmian porządek obrad LV sesji uznał za przyjęty. 

Ad. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 wraz z uzasadnieniem   Druk nr 1 - korekta budzetu

Radny p. Michał Wrażeń – w związku z propozycją przeznaczenia środków na remont zabytkowego zegara poprosił o informację kto jest właścicielem tego zegara i kto jest właścicielem kamienicy, na której jest zainstalowany 

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – poinformował, ze zabytkowy zegar zamontowany jest na kamienicy przy ulicy Rynek 8. Kamienica jest własnością prywatna i miasto nie ma w niej żadnego udziału, natomiast zegar znajduje się w pasie drogowym miasta i stanowi własność miasta dlatego proponuje się wydatkowanie środków na jego naprawę. 

Radna p. Dominika Wikiera – wskazują na zapis paragrafu 85230 poprosił o informację jakie jest uzasadnienie wojewody w ramach zmniejszenia dotacji celowej i czy spowoduje to wzrost opłat za obiady dla dzieci 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – wyjaśnił, że dotacje tego typu są na wniosek. Z   uwagi na mniejszą ilość dzieci, którym przysługuje posiłek w szkole, zgłoszono takie zapotrzebowanie, które zaskutkowało zmniejszeniem dotacji. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 1 
Za przyjęciem uchwały głosowało     radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, 
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LV/383/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 listopada2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie Uchwała Nr LV/383/2022

Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028  

Skarbnik Miasta po. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2 wraz z uzasadnieniem Druk nr 2 - WPF  Poprosił o przyjęcie uchwały. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 1 

Za przyjęciem uchwały głosowało     radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, 
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LV/384/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 została przyjęta jednogłośnie Uchwała nr LV/384/2022
 
Radny p. Michał Wrażeń – uprzedzając, że być może pytanie nie dotyczy omawianego punktu niemniej mieszkańcy z niepokojem dopytują się o zakup węgla. Poprosił Pana Burmistrza o  kilka informacji w tym temacie 

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – poinformował, że  dodatki węglowe i dystrybucja węgla w preferencyjnych cenach  opierają się na dwóch odrębnych ustawach . Środki na dodatki węglowe gmina otrzymuje od wojewody, dotychczas nie wpłynęły wszystkie środki, o które wnioskowano 4 września. Natomiast jeśli chodzi o dystrybucję węgla od dzisiaj mieszkańcy mogą składać wnioski, które zostaną poddane  weryfikacji, zgodnie z ustawą. Procedury są następujące, wnioski musza zostać zweryfikowane przez MOPS, Wydział Spraw Obywatelski, Wydział Ochrony Środowiska. Termin, kiedy węgiel w preferencyjnych cenach w mieście będzie nie jest jeszcze znany.

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – wyjaśnił, że jeśli chodzi o dystrybucję węgla  to nie jest dotacja, to gmina ryzykuje własnymi środkami, jeśli popyt będzie niewystarczający. Najpierw gmina  kupuje węgiel od wskazanego dostawcy,  następnie sprzedaje mieszkańcom w ramach złożonych wniosków. 

Burmistrza Miasta p. Artur Mikiewicz-  poinformował, że gmina samodzielnie nie będzie sprzedawać tego węgla. Zostanie zawarta umowa z przedsiębiorcą zajmującym się sprzedażą węgla. Potwierdził wypowiedź skarbnika, że gmina angażuje własne środki ryzykując, że jeżeli węgiel będzie złej jakości, albo mieszkańcy już zakupili węgiel  i nie będzie zainteresowania,  wówczas gmina poniesie straty. Ponieważ gmina nie posiada swoich jednostek ogrzewanych węglem nie będzie mogła go wykorzystać 

Radna p. Iga Jambor Skupniewicz – poprosiła o informacje czy w mediach społecznościowych pokażą się informacje w tym temacie.

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – poinformował, że jeszcze dzisiaj w mediach społecznościowych pojawią się wszystkie informacje dotyczące zarówno dotacji po zmianie ustawy jak i zakupu węgla w preferencyjnych cenach

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – poinformował, że o ile pojawią się dotacje złoży wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie sesji, aby środki jak najprędzej trafiły do mieszkańców.

Ad. 5. Zakończenie 

Przewodniczący obrad p. Strzelecki – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady LV sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.

 
                    Protokołowała:                            Przewodniczył:                                                 (-) Dana Derebecka       (-) Wojciech Strzelecki

 

 

 
Protokoły z głosowania
 

Powiadom znajomego