W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zarządzenie nr 65/2005

Zarządzenie nr 65/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 25 maja 2006 roku

w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

- pomocy społecznej

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 14 zarządzenia Nr 10/2004 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 marca 2004r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta (zmienionego zarządzeniem Nr 48/2004 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 grudnia 2004r. i zarządzeniem Nr 8/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 lutego 2005r.)

zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego powołana zostanie Komisja Konkursowa w zakresie:

- pomocy społecznej

2. Skład Komisji zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

3. Członkowie Komisji składają oświadczenia o bezstronności.

§ 2. Komisja dokonuje oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszonego konkursu.

§ 3. 1. Prace Komisji odbywają się na posiedzeniach zamkniętych, w których uczestniczy co najmniej 50% członków, w tym przewodniczący.

2. W pracach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Komisję.

3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania większością głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

4. Z prac Komisji sporządzone są protokoły, które podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Dokumentacje konkursową przechowuje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewnia obsługę kancelaryjną Komisji.

§ 4. Przedmiotem pracy Komisji jest:

1. Ocena ofert pod względem formalnym,

2. Ocena ofert pod względem merytorycznym,

3. Sporządzenie wykazu ofert wraz z liczbą punktów uzyskaną przez poszczególnych oferentów i proponowaną wysokością dotacji.

§ 5. 1.Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, Komisja może wystąpić do oferenta o uzupełnienie wskazanych braków w terminie 5 dni od daty powiadomienia.

§ 6. 1. Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.

2. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę kryteria określone w załączniku do zarządzenia.

3. Ocena dokonywana jest przy pomocy indywidualnej karty oceny każdej oferty.

§ 7. Burmistrz Miasta podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wysokości dotacji w oparciu o przedłożony przez Komisję zbiorowy wykaz ofert z proponowaną wysokością dotacji.

§ 8. Indywidualne karty oceny, o których mowa w § 6 oraz zbiorowy wykaz ofert, o którym mowa w § 7 należy ostemplować pieczęcią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się po. Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna: M Kędzierski

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 65/2006

Burmistrz Miasta Chełmna

z dnia 25 maja 2006 roku

Regulamin

określający zasady przyznawania punktacji dla kryteriów ustalonych dla poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zadania z zakresu pomocy społecznej:

- miejsce wydawania żywności - do 20 pkt

- liczba osób objętych dożywianiem, pomocą - do 20 pkt

- zakres i różnorodność prowadzonej działalności - do 30 pkt

- doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze - do 20 pkt

- inne - do 10 pkt

Powiadom znajomego