W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kodeks Etyki

KODEKS ETYKI 
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA CHEŁMNA

ROZDZIAŁ I
Zasady ogólne
§ 1
1.      Kodeks etyki wyznacza zasady postępowania pracowników Urzędu Miasta Chełmna w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych oraz niezwiązanych bezpośrednio z ich wykonywaniem, a mających wpływ na zaufanie obywateli do działania instytucji publicznej.
2.      Pracownik powinien traktować pracę jako służbę publiczną, na zajmowanym stanowisku, służyć wspólnocie samorządowej i państwu, przestrzegać norm prawnych i etycznych oraz zasad życia społecznego, sumiennie wykonywać powierzone zadania.
3.      Normy niniejszego Kodeksu etyki narusza pracownik, który wskutek swojego działania, bądź zaniechania zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim ryzykuje utratę zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych.
4.      Postanowienia niniejszego Kodeksu etyki dotyczą również stażystów, praktykantów, wolontariuszy oraz innych osób świadczących pracę na rzecz Urzędu Miasta Chełmna i stosuje się wobec nich zasady i postanowienia określone, jak dla pracowników samorządowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ II
Zasady postępowania
§ 2
1.      Każdy pracownik zobowiązany jest dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego, wspólnoty samorządowej oraz indywidualnych interesów obywateli. W szczególności powinien przestrzegać i postępować zgodnie z zasadami:
1) praworządności, 
2) bezstronności i obiektywizmu, 
3) uczciwości i rzetelności, 
4) współpracy i lojalności, 
5) niedyskryminowania, 
6) odpowiedzialności, 
7) jawności i transparentności, 
8) zgodnego z prawem informowania, 
9) uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze współpracownikami i interesantami, 
10)  godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim.

ROZDZIAŁ II
Wykonywanie zadań
§ 3
Praworządność
1.      Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracownika bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa. 
2.      Pracownik w szczególności:
1)     przy załatwianiu powierzonych spraw działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, mając na względzie interes publiczny i słuszny interes interesanta,
2)     rozpatruje sprawy bez zbędnej zwłoki,
3)     udziela interesantom rzeczowych i wyczerpujących informacji na temat obowiązujących przepisów prawa oraz wskazuje możliwości zgodnego z prawem załatwienia sprawy, 
4)     ujawnia próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy i korupcji,
5)     wykorzystuje dostępne w urzędzie narzędzia w celu zdobycia pełnej wiedzy w zakresie obowiązujących aktów prawnych. 

§ 4
Bezstronność i bezinteresowność
1.      Pracownik wykonuje powierzone zadania wyłącznie w oparciu o obiektywną ocenę stanu faktycznego oraz obowiązujące przepisy, stawiając interes publiczny ponad interes osobisty w szczególności:
1)     wszechstronnie wyjaśnia stan faktyczny i prawny poszczególnych spraw,
2)     przy załatwianiu spraw kieruje się wyłącznie obiektywną oceną ustalonego w toku postępowania stanu faktycznego, a rozstrzygnięcia podejmuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
3)     nie czerpie żadnych korzyści materialnych ani osobistych z tytułu pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska, 
4)     nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach, w których ma bezpośredni lub choćby pośredni interes osobisty, osób jemu bliskich i znajomych, 
5)     nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystywanie powierzonych mu zasobów i mienia publicznego w celach prywatnych, 
6)     powstrzymuje się od wszelkich form faworyzowania interesantów urzędu, 
7)     w wykonywaniu zadań i obowiązków zachowuje neutralność,
8)     nie podejmuje się żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi oraz mogącymi wpłynąć na status pracownika samorządowego. 

§ 5 
Odpowiedzialność
1.      Pracownik samorządowy odpowiada za rzetelne i legalne wykonanie zleconych zadań, nie uchyla się od podejmowania decyzji i trudnych rozstrzygnięć, a w szczególności: 
1)     dba o rozwój kwalifikacji zawodowych oraz rozwija wiedzę zawodową, dokłada należytej staranności, by powierzone mu zadania wykonywać sumiennie, dążąc do uzyskania jak najlepszych rezultatów swojej pracy mając na względzie wnikliwe i rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań,
2)     korzysta z przysługujących mu uprawnień wyłącznie dla osiągania celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone mocą stosownych przepisów,
3)     zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi kieruje się w szczególności zasadą oszczędności i gospodarności.

§ 6
Jawność
Pracownik samorządowy udostępnia osobom zainteresowanym żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. 

§ 7
Godne reprezentowanie urzędu
1.      Pracownik ma na względzie dobro wspólnoty samorządowej. Swoją postawą wpływa na kształtowanie wizerunku Urzędu, postępowaniem w miejscu pracy oraz poza nim podkreśla jego powagę.
2.      W kontaktach z interesantami pracownicy zachowują się uprzejmie, są pomocni, udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie.  

§ 8
Lojalność 
1.      Pracownik:
1)     jest lojalny wobec podwładnych i przełożonych oraz traktuje ich z szacunkiem i jest gotowy do wykonywania poleceń służbowych, w granicach określonych przepisami prawa,

2)     nie wyraża wobec osób postronnych i podwładnych ocen krytycznych dotyczących pracy innych pracowników, a ewentualne zastrzeżenia i opinie przekazuje w trybie wynikającym z obowiązujących regulacji,
3)     swoją pracą i postawą wspiera przełożonych poprzez kompetentną, terminową realizację zadań oraz udziela pomocy współpracownikom,
4)     dba o dobre relacje między współpracownikami, okazując pomoc w realizacji zadań służbowych.

§ 9
Uprzejmość, życzliwość
W kontaktach z interesantami pracownik zachowuje się uprzejmie, okazuje im zrozumienie, służy swą pomocą w każdej sprawie.

ROZDZIAŁ IV
Odpowiedzialność porządkowa
§ 10
1.      Za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu etyki pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową.
2.      Na wszelkie zaniechania dotyczące wypełniania zasad określonych w niniejszym Kodeksie etyki, których dopuści się pracownik, można złożyć zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego - skargę do Burmistrza Miasta Chełmna.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 11
1.      Postanowienia Kodeksu etyki obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

2.      Przełożeni zapoznają podległych pracowników z wartościami i zasadami zawartymi w Kodeksie etyki.

Powiadom znajomego