Protokół z IX sesji

Protokół Nr IX/2007
z IX sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 maja 2007 rokuSesja odbyła się w dniu 22 maja 2007 roku i trwała od godz. 16.00 do godz. 19.00
Na ogólną ilość 21 radnych, obecnych na sesji było 20 radnych, co stanowi 95,2 %.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Porządek obrad omówiony w punkcie 5 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie
- stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta

2. Przyjęcie porządku obrad IX sesji RM.

3. Sprawa skorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego
działki nr 209/23 o powierzchni 9510 m2, położonej w Chełmnie przy
ulicy Dworcowej 45, zapisanej w księdze wieczystej nr 13813.

4. Sprawa zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

5. Sprawa gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta
Chełmna na lata 2007 – 2010.

6. Sprawa powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających
za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chełmna

7. Sprawa odwołania Pani Elżbiety Michalak z funkcji ławnika.


8. Sprawa uchwalenia Regulaminu nadania tytułów „Honorowy Obywatel
Miasta Chełmna” lub „Zasłużony dla Miasta Chełmna”

9. Interpelacje radnych

10. Wolne wnioski i informacje

11. ZakończeniePunkt 1. Otwarcie

Otwarcia IX sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.

Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.


stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 20 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. Dodał, że nieobecny jest radny p. Piotr Janowski, który złożył usprawiedliwienie (Załącznik nr 2 do protokołu).


przyjęcie protokołu z VIII sesji RM

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokół z VIII sesji Rady Miasta znajdowały się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z VIII sesji Rady Miasta, uważa za przyjęty.
Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad IX sesji RM.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek, następnie zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu punktu „Sprawa rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Miasta Chełmna”. O wyjaśnienie powodów wycofania punktu z porządku obrad poprosił radcę prawnego.

Radca prawny p. Stegienka - poinformował, że do Rady Miasta wpłynęła skarga p. Wojcieszyka, który kwestionował rozstrzygnięcie zaproponowane przez Burmistrza Miasta, a dotyczące ukarania Straży Miejskiej za naruszenie przepisów. Powyższe pismo nie miało charakteru skargi wynikającego z art. 227 KPA. Podkreślił, że za skargę należy uznać takie pismo, które narusza interes prawny osoby skarżącej. Osoba skarżąca nie kwestionuje zasadności nałożenia mandatu, lecz zupełnie inne sprawy. W związku z powyższym zdaniem mówcy sprawa nie powinna być traktowana, jako skarga, a jako taką należy ją zdjąć z porządku obrad. (Komplet dokumentów w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Burmistrz Miasta p. Kędzierski zgłosił wniosek o ujęcie w porządku obrad Zaproponował, aby temat ten została umieszczony, jako punkt 4, po sprawie dotyczącej prawo skorzystania z pierwokupu.


Przewodniczący obrad p. Piotrowski poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Burmistrza Miasta dotyczący porządku obrad.

Za wnioskiem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Burmistrza Miasta dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu „Sprawa zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2007 rok”, a następnie przystąpił do realizacji porządku obrad wraz z autopoprawką i przyjętym wnioskiem Burmistrza Miasta.
Punkt 3. Sprawa skorzystania z prawa pierwokupu użytkowania
wieczystego działki nr 209/23 o powierzchni 9510 m2, położonej w Chełmnie przy ulicy Dworcowej 45, zapisanej w księdze wieczystej nr 13813.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 4 i nr 5 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Budżetu - Załącznik nr 6 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Załącznik nr 7 do
protokołu,
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr 8 do protokołu.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że zbliża się do końca batalia o tereny po PKP, która była emocjonująca i burzliwa. Przypomniał, że o teren ten ubiegał się pan Pawlak, który wygrał przetarg. Była wówczas koncepcja, że miasto mogło przejąć działkę, o której w dniu dzisiejszym jest mowa, za 1,22 zł. Poinformował, że Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001” dokładnie analizował projekt uchwały i jednoznacznie będzie popierał kupno tego terenu, ponieważ na części tej działki ma znajdować się dworzec PKS, a ponadto jeżeli miasto nie wykupi tego terenu, to zostanie on wykupiony przez obecnego właściciela działki po spalonym Domu Kultury. W chwili obecnej właściciel tej działki nie chce zainwestować w budowę, ani też nie chce przekazać terenu na rzecz miasta. Zdaniem mówcy konieczne jest kupno przedmiotowej działki. Zgłosił wniosek, aby sprawa zagospodarowania terenu po PKP była punktem porządku obrad jednej z kolejnych sesji lub też, aby zorganizować spotkanie robocze, na którym radni będą mieli możliwość przedstawienia swoich uwag i propozycji odnośnie koncepcji zagospodarowania tego terenu.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że koncepcję zagospodarowania terenu po PKP przedstawiał na spotkaniu ds. aktualizacji strategii rozwoju miasta oraz ds. aktualizacji WPI oraz na posiedzeniu Komisji Budżetu, Komisji Bezpieczeństwa. Dodał, że jest mowa o kwocie 511 tys. zł., natomiast kwota wywoławcza, jaką PKP zażądało wynosiła 147 tys. zł. Jedynym oferentem był p. Podeszwik, który wpłacił kwotę 511 tys. zł., czyli wartość zadłużenia PKP w tym okresie w stosunku od miasta. Poinformował, że o ile Rada Miasta podejmie uchwałę o wyrażeniu zgody na skorzystanie z prawa pierwokupu, to pozostanie jeszcze do przejęcia ścieżka rowerowa, która będzie przejęta za zadłużenie. Nawiązując do wniosku radnego p. Błażejewicza wyjaśnił, że Rada Miasta będzie decydowała, czy część działki ma być sprzedana. Poinformował, że jedna z koncepcji trafi do Biura Rady Miasta i zainteresowani radni będą mogli się z nią zapoznać i przedstawić swoje uwagi.

Radny p. Błażejewicz – poprosił o wyjaśnienie, czy koncepcja jest gotowa i będzie realizowana, czy też jest ona na etapie, że może być zmodyfikowana, bo tylko wówczas jest potrzeba zorganizowania spotkania na ten temat.

Radny p. Gzella – wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji Budżetu szeroko analizowano temat zagospodarowania terenu, który z uwagi na osiedla mieszkaniowe jest „drugim centrum miasta”, a do chwili obecnej kosztował budżet miasta około 1 mln. zł. Zdaniem mówcy zasadnym byłoby szersze spojrzenie na temat zagospodarowania tego terenu np. rozpisanie konkursu na opracowanie kilku koncepcji, ponieważ teren ten będzie nową wizytówką naszego miasta.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że miasto nie wydało kwoty miliona złotych, ponieważ jest w tym wliczona kwota zadłużenia PKP. Stwierdził, że w żadnej innej sytuacji miasto nie odzyskałoby zadłużenia od PKP.
Wyjaśnił, że istniejąca koncepcja jest jeszcze do negocjacji. Jako przykład podał brak parkingu dla autobusów turystycznych.
Nawiązując do propozycji opracowania kilku koncepcji stwierdził, że jest to możliwe i dodał, że koszt opracowania jednej koncepcji wynosił 7.300 zł. Zdaniem mówcy lepiej jest nanieść swoje propozycje i uwagi na istniejącą koncepcję, które zostaną przekazane do architekta w celu uwzględnienia. Zaproponował, aby na spotkanie, o które wnioskował radny p. Błażejewicz, radni przygotowali już swoje propozycje.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.

Za przyjęciem projektu głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IX/46/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego działki nr 209/23 o powierzchni 9510 m2, położonej w Chełmnie przy ulicy Dworcowej 45, zapisanej w księdze wieczystej nr 13813. (Załącznik nr 9 do protokołu).


Punkt 4. Sprawa zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz uzasadnieniem (Załącznik nr 10 do protokołu).

Radny p. Ziemecki – zwracając się do Skarbnika Miasta poprosił o wyjaśnienie: w uchwale zatwierdzającej zmianę budżetu miasta dochody wynosiły 43.291.693 zł., po dodaniu dochodów 100.552 zł. nie otrzymuje się kwoty 43.400.245 zł., tylko kwotę 43.392.245 zł. Zdaniem mówcy dochody zostały podwyższone o 8 tys. zł.
Nawiązując do sprawy wydatków poprosił o wyjaśnienie propozycji zwiększenia o kwotę 10.000 zł. (Dział 750, Rozdział 75023, § 4170) na pomoc w funkcjonowaniu Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Przypomniał, że uchwalając budżet miasta na 2007 rok pozycja ta opiewała na kwotę 23.700 zł. i jest ona integralną częścią działu 750, Rozdział 75023, a § 4170 odnosi się do wynagrodzeń bezosobowych funkcjonowania urzędu, a nie podmiotu funkcjonującego poza urzędem. Poprosił o wyjaśnienie, czy Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jest prawnie jednostką organizacyjną Urzędu Miasta. Ponadto poprosił o wyjaśnienie, czy jest umowa najmu z CWP i jakie środki z tego tytułu wpływają do miasta. Reasumując stwierdził, że bezwzględnie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości powinno działać, ale należy zakreślić szczegółowo rolę miasta w tym zakresie.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odpowiadając przedmówcy poinformowała, że nie jest w posiadaniu poprzedniej korekty budżetu miasta i nie może sprawdzić sugerowanego zawyżenia dochodów. Nawiązując do sprawy Rozdziału 75023 – Urząd Miasta wyjaśniła, że dokładnie sprawdziła podjęte stanowisko przez Radę Miasta dotyczące zakresu przeznaczenia dotacji dla Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Przypomniała, że zdania były rozbieżne, odnośnie zakresu działania Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i dlatego środki na ten cel ujęto w rezerwie i dopiero po stosownych wyjaśnieniach mogą być one uruchomione. Dodała, że wpłynęło pismo o uruchomienie dotacji na obsługę prawną. Ponadto został ogłoszony przetarg przez pracownika UM, który zajmuje się pomocą merytoryczną Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, na świadczenie usług dla mieszkańców naszego miasta, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Dopiero po rozstrzygnięciu tego konkursu będzie to forma dotacji na pozostałą kwotę. Stwierdziła, że zgodnie ze Stanowiskiem Rady Miasta przedstawiona propozycja jest prawnie dopuszczalna.

Radny p. Ziemecki – przyjmując wyjaśnienia Skarbnika Miasta stwierdził, że nie jest przekonany, ponieważ w Stanowisku Rady Miasta było wskazanie, że ma być zawarte porozumienie – czy takie zostało zawarte? Ponadto przypomniał, że prosił o informację, czy na wynajem pomieszczeń została zawarta umowa najmu.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – stwierdziła, że dokładnie przeanalizowała stanowisko Rady Miasta, gdzie zapisano ogólnie, że na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości będzie przekazana kwota 30.000 zł. Dodała, że proponowane rozwiązania były tylko w formie dyskusji. W chwili obecnej nie ma umowy na najem pomieszczeń, ponieważ stanowisko nie zawierało takiego zobowiązania. Zawarto jedynie zobowiązania, co do kwoty na działalność Centrum, a po zakończeniu jego działalności sprzęt znajdujący się na wyposażeniu tego punktu ma stać się własnością urzędu, dodała, że takie porozumienie nie zostało jeszcze zawarte.

Radny p. Błażejewicz – przypomniał, że były zapisy dotyczące zabezpieczenia, że o ile firma zrezygnuje z prowadzenia działalności miasto odzyska przeznaczone na ten cel środki w formie sprzętu z wyposażenia punktu.
Zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy, aby Skarbnik Miasta odszukała Stanowisko Rady Miasta w przedmiotowej sprawie.Przewodniczący obrad – ogłosił przerwę w obradach.


- PO PRZERWIE -


Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że na sali obrad znajduje się 20 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.


Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przypomniała, że dnia 12 grudnia 2006 roku Rada Miasta przyjęła stanowisko w sprawie powstania w Urzędzie Miasta Chełmna Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i punktu konsultacyjnego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kamień Krajeński. Stanowisko to przewidywało zabezpieczenie w budżecie miasta kwoty 30 tys. zł. na dofinansowanie działania Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i zobowiązywało Burmistrza Miasta Chełmna do zawarcia porozumienia ze Stowarzyszeniem Centrum gwarantującego przekazanie wyposażenia lokalu w wysokości dofinansowania, po zakończeniu realizacji zadania.

Radny p. Ziemecki – stwierdził, że z uchwały wynika, że 30 tys. zł. jest przeznaczone na wyposażenie i zostaje podpisane stosowne porozumienie do tego wyposażenia. Zdaniem mówcy przyjęte stanowisko w pkt. 3 powinno być zmienione i w jego treści należy uwzględnić, że nie tylko na wyposażenie lokalu, ale również na inne formy.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – stwierdziła, że pkt. 2 stanowiska przewiduje dofinansowanie do kwoty 30.000 zł., zabezpieczając środki w budżecie miasta na 2007 rok. Przypomniała, że rezerwie budżetowej znajduje się kwota 30 tys. zł. na ten cel, w związku z czym Burmistrz Miasta nie ma upoważnienia do przekroczenia tych środków. Natomiast pkt. 3 stanowiska nie określa, że są to środki na zakup wyposażenia.

Burmistrz Miasta p. Kędzirski – wyjaśnił, że stan na dzień dzisiejszy jest taki, że pomieszczenia przeznaczone na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości są dokumentnie wyposażone. Wartość sprzętu medialnego to kwota ok. 50.000 zł.
Dodał, że zaproponowane w korekcie budżetu przesunięcie kwoty 10.000 zł. jest części tych środków, które Rada Miasta zabezpieczyła w budżecie miasta na 2007 rok. Ponadto wartość środków zainwestowanych w pomieszczenia będzie własnością miasta po zakończeniu programu.

Radny p. Wygnański – poparł radnego p. Ziemeckiego stwierdzając, że Stanowiskiem z dnia 12 grudnia 2006 r. Rada Miasta zobowiązała Burmistrza Miasta do zawarcia stosownego porozumienia o zabezpieczeniu kwoty dotacji, a do chwili obecnej porozumienie nie zostało zawarte.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski poinformował, że porozumienie zostało zawarte, a obecnie pojawi się umowa, w której zostanie wyszczególniony sprzęt, jaki znajduje się w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Radny p. Ziemecki poprosił o zapewnienie Burmistrza Miasta i Skarbnika Miasta, że planowana kwota dotacji nie zostanie przekroczona.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski odpowiadając przedmówcy stwierdził, że o ile wyda więcej środków, aniżeli przyznała Rada Miasta, to będzie miał dyscyplinę budżetową.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, że zaproponowana w korekcie budżetu kwota 10.000 zł. jest przewidziane na dotację dla Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Radny p. Błażejewicz – zaproponował, aby Komisja Budżetu, o ile posiada takie kompetencje, dokonała kontroli lub też, aby Burmistrz Miasta przedstawił Radzie Miasta, na jakim etapie jest działalność CWP.

Radny p. Giżyński – zwracając się do Skarbnika Miasta poprosił o wyjaśnienie w dziale 921, rozdział 92105, § 4310 – zasugerował, że w tym rozdziale nie ma takiego paragrafu. Następnie poprosił o wyjaśnienie po stronie wydatków dział 758, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie 18.213 zł. i przeznaczenie tej kwoty w następujący sposób: 10.000 zł. na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i kwotę 10.000 zł. na plener malarski.

Skarbnik Miasta - wyjaśniając przedmówcy poinformowała, że w dziale 852, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wprowadzono dofinansowanie w kwocie 14.787 zł., a wydatki na ten cel nie są powiększane, ponieważ już w budżecie miasta na 2007 rok ten wydatek został uwzględniony. W związku z powyższym nie trzeba zwiększać wydatków z rezerwy budżetowej, aby załatwić sprawę dofinansowania w kwocie 10.000 zł. dla CWP i 10.000 zł. na plener malarski, tylko o kwotę brakującą.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Błażejewicza stwierdził, że chodzi o sprawozdanie z dotychczasowej działalności Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i zostanie ono przygotowane.
Ponadto poinformował, że w dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie z „Kujawiakiem”, aby miejscowi przedsiębiorcy mogli na miejscu załatwiać pożyczki. Dodał, jest to bardzo atrakcyjna forma rozszerzająca działalność punktu konsultacyjnego i Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IX/47/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok. (Załącznik nr 11 do protokołu).
Punkt 5. Sprawa gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Chełmna na lata 2007 – 2010.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - przedstawił projekt uchwały wraz uzasadnieniem (Załącznik nr 12 do protokołu). Dodał, że na wniosek radnej p. Rostek wprowadza autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na uwzględnieniu budynku Dworca PKP położonego przy ul. Dworcowej 41 oraz na wniosek radnego p. Jurczaka wprowadza autopoprawkę dotyczącą uwzględnienia w wykazie obiektów budynku mieszkalnego tzw. willa oficerska przy ul. Aleje 3 Maja 6.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski odczytał opinię Komisji Budżetu przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 13 do protokołu).

Burmistrz Miasta p. Kędzierski nawiązując do opinii Komisji Budżetu stwierdził, że zostanie ona przekazana Zespołowi powołanemu do aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Radny p. Giżyński – zwracając się do Burmistrza Miasta podziękował za wprowadzenie do planu propozycji mówcy odnośnie zmiany nawierzchni ulic. Następnie poprosił o przeanalizowanie, czy „Dwór chełmiński” powinien być objęty szczególną ochroną, jako zabytek. Dodał, że nie pozostały po nim nawet piwnice. Następnie poprosił o wyjaśnienie, jak postępować z tego typu budynkami, gdzie miasto jest zarządcą. Zdaniem mówcy miasto bardziej dba o zabytki, które nie są własnością miasta.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że często zdarza się, zarządca kamienicy, w której istnieje wspólnota z miastem, tj. ZUA „OJAR” składa wnioski o pożyczki np. o elewację. Nawiązując do sprawy „Dworu Chełmińskiego” wyjaśnił, że istnieje on u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jako zabytek i jest to szansa dla miasta, aby coś z tym zrobić.

Radny p. Ziemecki - informacyjnie podał, że na terenie Starówki istnieje sieć korytarzy podziemnych. Zasugerował, aby w przyszłości podjąć ten temat.


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IX/48/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Chełmna na lata 2007 – 2010. (Załącznik nr 14 do protokołu).

Punkt 6. Sprawa powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chełmna

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 15 i nr 16 do protokołu). Następnie wprowadził autopoprawkę polegającą na zmianie w § 3.1. pkt. 6 – wykreślić „Jarosław Wygnański” i wpisać w tym miejscu „Tadeusz Gzella”. Dodał, że wszyscy kandydaci do komisji dyscyplinarnej zarówno I, jak i II instancji złożyli stosowne oświadczenia. (Załącznik nr 17 do protokołu)

Następnie odczytał opinię Komisji Budżetu w przedmiotowej sprawie – załącznik nr 18 do protokołu. Wyjaśnił, że sugestie Komisji zawarte w opinii zostały zrealizowane w formie autopoprawki.


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IX/49/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chełmna. (Załącznik nr 19 do protokołu).


Punkt 7. Sprawa odwołania Pani Elżbiety Michalak z funkcji ławnika.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 15 i nr 16 do protokołu). Dodał, że dnia 17 maja br. przeprowadził rozmowę z Panią Elżbietą Michalak, która podczas spotkania przedłożyła rezygnację z funkcji ławnika, z uwagi na stan zdrowia. (Załącznik nr 17 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr IX/50/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie odwołania Pani Elżbiety Michalak z funkcji ławnika (Załącznik nr 19 do protokołu).

Punkt 8. Sprawa uchwalenia Regulaminu nadania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony dla Miasta Chełmna”

Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 24 i nr 25 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – załącznik nr 26 do protokołu,
- Komisji Budżetu – załącznik nr 27 do protokołu.

Sekretarz Miasta p. Syta – w imieniu Burmistrza Miasta treść opinii Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki przyjęła, jako autopoprawkę do projektu uchwały, tj. § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Osoba uhonorowana, bądź jej przedstawiciel otrzymuje medal oraz pamiątkowy dyplom, który wręcza Przewodniczący Rady Miasta lub Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta.” Nawiązując do negatywnej opinii Komisji Budżetu stwierdziła, że nadanie tytułu to bardzo ważna sprawa i aby każdy wiedział, jak postępować w takich sytuacjach konieczne jest przyjęcie regulaminu, który będzie swego rodzaju procedurą. Przedstawiona propozycja dwóch tytułów będzie uzależniona od rangi uhonorowania danej osoby.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie zapisu § 8, który otrzyma brzmienie: „Kapituła wnioskuje do Rady Miasta o pozbawienie nadanego tytułu w przypadku stwierdzenia, że nadanie tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd lub osoba, która została utytułowana dopuściła się czynu niegodnego wyróżnienia.”
Dodał, że wcześniej radny Giżyński zwrócił mówcy uwagę, iż bardzo szczegółowo rozpisano zasady nadawania tytułów, natomiast nie określono sposobów ich zabrania.

Radny p. Błażejewicz poprosił Komisję Budżetu o wyjaśnienie, jak ma wyglądać ograniczenie nadawania tytułów do zapisów ustawowych.

Przewodniczący Komisji Budżetu p. Wygnański – stwierdził, że przedstawiony projekt regulaminu może pozostać, ale należy pozostawić tylko jeden z tytułów tj. „Honorowy Obywatel Miasta”.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi Sekretarza Miasta przypomniał, że dlatego zostały zaproponowane dwa nazewnictwa, aby odróżnić honorowego obywatela od zasłużonego. Stwierdził, że tytuł „Honorowy Obywatel Miasta” powinien być przyznawany raz na kilka lat.

Radny p. Schmelter – zwrócił się z pytaniem, czy Urząd Miasta jest w posiadaniu Uchwały Rady Miejskiej z 1983 roku, w którym to roku zostały nadane odznaczenia „Zasłużony Dla Miasta Chełmna”, czy nie należy najpierw tej uchwały uchylić, a dopiero przyjąć nowy regulamin.

Sekretarz Miasta p. Syta – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że wszystkie dokumenty z okresu do 1990 roku, kiedy zmienił się system zarządzania, weszły samorządy, zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Toruniu. W tamtym okresie była administracja rządowa i przyjęte w tym okresie uchwały nie obowiązują istniejącej administracji samorządowej.

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że nie zna treści uchwały z 1983 roku. Obecnie urząd jest organem administracji publicznej, ale samorządowej, a wspomniana uchwała dotyczyła działania administracji rządowej.


Nawiązując do przedstawionego projektu uchwały oraz do treści opinii Komisji Budżetu stwierdził, że przepis art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje na możliwość nadania honorowego obywatelstwa, jednakże nie wskazuje nazw. W projekcie uchwały zastosowano dwa tytułu z uwagi na podstawę nadania tytułu. Dodał, że o ile będzie to osoba, która przyczynia się do rozwoju miasta np. przedsiębiorca, może otrzymać tytuł „Zasłużonego Dla Miasta Chełmna”, co nie oznacza, że jest to „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna”, ponieważ jest to tytuł bardzie wzniosły i można go nadawać w wyjątkowych sytuacjach. Reasumując stwierdził, że zapis ustawowy nie przeszkadza w uwzględnieniu w jednej uchwale dwóch tytułów honorowych.

Radny p. Wygnański – zwracając się do radcy prawnego poprosił o wyjaśnienie, czy tracą moc przepisy sprzed 1990 roku i czy regulamin poprzedniego odznaczania nie jest już ważny.

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że wszystkie odznaki, które zostały nadane i wszystkie tytuły honorowe zachowują ważność, natomiast uchwała nie powinna wiązać radnych przed możliwością uchwalenia regulaminu. Dodał, że należy uznać, że poprzednie uchwały utraciły moc w związku ze zmianą ustroju państwa.


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr IX/51/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu nadania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony Dla Miasta Chełmna”. (Załącznik nr 28 do protokołu).Przewodniczący obrad – ogłosił przerwę w obradach.


- PO PRZERWIE -

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że na sali obrad znajduje się 20 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.Punkt 9 Interpelacje radnych

Radny p. Kordowski – odczytał interpelację w sprawie uznania parku pomiędzy ulicą Dworcową, a alejami 3-go Maja, jako Chełmińskiego Park Pamięci i Tolerancji. (Załącznik nr 29 do protokołu).

Następnie odczytał interpelację w sprawie połączenia Chełmna z Warszawą liniami PKS – (Załącznik nr 30 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał interpelację radnego p. Wrażenia w sprawie naprawy ulicy Wybudowanie – Załącznik nr 31 do protokołu.

Następnie odczytał interpelację radnego p. Janowskiego w sprawie zasiedlenia mieszkania na Osiedlu M. Kopernika 7/73 – Załącznik nr 32 do protokołu.Punkt 10. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – odczytał pismo Pana dr Raszeji dotyczące utworzenia na terenia miasta szkoły wyższej. (Załącznik nr 33 do protokołu). Przypomniał, że korespondencję w przedmiotowej sprawie poprzednio analizowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Dodał, że jest to problem bardzo trudny, a sprawę ponownie przekaże pod rozwagę Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Następnie odczytał pismo Burmistrza Miasta przekazujące „Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami miasta Chełmna” – Załącznik nr 34 do protokołu. Wyjaśnił, że sprawozdanie będzie znajdowało się do wglądu dla zainteresowanych w Biurze Rady Miasta.

Radny p. Wrażeń – nawiązując do poprzedniej sesji przypomniał, że Burmistrz Miasta stwierdził, że pięciu radnych należy przekonać. Dodał, że po przeczytaniu artykułu, jaki ukazał się w gazecie mówca miał nadzieję, że Burmistrz Miasta nie wypowiedział takich słów. Podkreślił, że nigdy o nic nikogo nie prosił i sam rodził sobie ze wszystkim we własnym zakresie. Zwracając się do Pani Redaktor Gazety Pomorskiej zasugerował, aby dopisała cyt. „że jaja można jeszcze po kieszeniach nosić”. Następnie nawiązując do tematu, że radny nie wiedział, że działki zdrożeją w 2006 roku poinformował, że w 2006 r. sprzedane zostały 4 działki. Podkreślił, że zarówno Burmistrz Miasta, jak i mówca są „z wyboru” i każdy może mieć odmienne zdanie. Reasumując stwierdził, że temat uważa za zamknięty i poprosił o nie komentowanie poruszonej sprawy.
Nawiązując do sprawy terenu po PKP poprosił, aby usunąć powyrywane krzewy.

Radny p. Gzella – pogratulował wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że w mieście zorganizowano cykl imprez pn. „Pamięć i tolerancja”. Podkreślił, że były to imprezy na wysokim europejskim poziomie. Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miasta, aby w przyszłości na podobne imprezy przekazywać zaproszenia podczas sesji.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski poinformował wszystkich radnych, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta, Przewodniczącymi Komisji Rady Miasta oraz Przewodniczącymi Klubów Radnych, gdzie toczyły się rozmowy na różne tematy między innymi na temat sprawy poruszonej przez radnego p. Wrażenia. Zaapelował, aby wszyscy uważali na to, co mówią, gdzie, kiedy i w jakim celu, ponieważ powoduje to konfliktowe sytuacje. Poruszano również sprawę zaproszeń. Stwierdził, że obowiązkiem radnych jest uczestnictwo w imprezach ogólnodostępnych.

Radny p. Kordowski – przypomniał. że na jednej z poprzednich sesji występował w sprawie skrzynki transformatorowej przy Gimnazjum nr 1, która była bardzo skorodowana, została naprawiona. Zwrócił uwagę, że kolejna skrzynka transformatorowa znajdująca się na rogu ulicy Styczniowej i ulicy Toruńskiej jest skorodowana. Zasugerował, aby zakład energetyczny dokonał przeglądu wszystkich skrzynek na terenie całego miasta.
Nawiązał do sprawy nie koszenia traw na terenie parków chełmińskich oraz do nieczynnej fontanny. Podkreślił, że brak jest zieleni na ulicy Grudziądzkiej.
Zwracając się do Komendanta Straży Miejskiej stwierdził, że cyt. „w Chełmnie ludzi łamiących prawo można łapać w sieci”. Podkreślił, że notorycznie jest niszczona nawierzchnia ulicy Rynek, gdzie codzienne samochody wjeżdżają na chodnik. Podobnie na ulicy Podmurnej przez całe dnie parkują samochody. Zasugerował, że dochody z tytułu mandatów mogłyby znacząco wzbogacić budżet miasta.

Radny p. Mikrut – nawiązując do prowadzonych robót publicznych, w ramach których są wykonywane chodniki z polbruku poprosił, aby przy ich wykonywaniu pamiętać o osobach niepełnosprawnych. Dodał, że wykonywane podjazdy nadają się do wózków dziecięcych, a nie do wózków elektrycznych dla osób niepełnosprawnych, którzy jeżdżą ulicami.

Następnie poruszył sprawę wielotonowych samochodów wjeżdżających na ulicę Rynek, szczególnie dostawcy piwa. Stwierdził, że również na ulicy Grudziądzkiej powinien być zakaz wjazdu wielotonowych samochodów. Dodał, że odległość od przecznicy ulicy do przecznicy nie przekracza długości większości magazynów, gdzie towar jest ładowany wózkami widłowymi.

Radny p. Dzikowski - zwracając się do radnego p. Gzelli, jako jeden z organizatorów projektu „Pamięć i tolerancja” wyjaśnił, że pod koniec przygotowań należało liczyć wszystkie środki, a informacje o wszystkich imprezach były ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, także dla radnych. Dodał, że nie były przewidziane specjalne zaproszenia. Podziękował za „miłe słowa” na temat organizacji, która była wspaniałym przykładem współpracy samorządu świeckiego z samorządem chełmińskim. Podkreślił, że szczególne słowa uznania należą się Panu Markowi Motylewskiemu, który był liderem grupy organizacyjnej.

Radny p. Gzella nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że nie ma pretensji, że nie było zaproszeń, a jedynie sugerował, aby o takich uroczystościach informować na sesjach Rady Miasta.

Radny p. Giżyński – zgłosił wniosek, aby rozważyć możliwość utwardzenia parkingu przy ulicy Biskupiej, naprzeciwko sklepu ABC. Zaproponował wykorzystanie do tego celu materiału z terenu po byłym PKP i zrobić tam parking dla autobusów turystycznych. Po utwardzeniu tego parkingu można zatrudnić tam osobę, która będzie pobierała opłaty za parkowanie, natomiast po sezonie turystycznym może tam powstać parking strzeżony.

Radny p. Ziemecki – zwracając się do Burmistrza Miasta podziękował za udzieloną odpowiedź na interpelację w sprawie limitu wody.
Następnie zasugerował, aby zwrócić uwagę na malowanie pasów na przejściach. Zdaniem mówcy albo jest niewłaściwa jakość farby, albo niewłaściwa technologia malowania.

Radna p. Konowalik – poinformowała, że kilkanaście dni temu miał miejsce wypadek na ulicy Toruńskiej, powyżej ulicy Kwiatowej i na części chodnika jest przewrócony słup, poprosiła o interwencję w tej sprawie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do interpelacji zgłoszonej przez radnego p. Jacka Kordowskiego nt. nadania nazwy parku „Pamięć i tolerancja” stwierdził, że pomysł jest bardzo dobry. Kolejna interpelacja w sprawie połączenia PKS: Chełmno – Warszawa, z pewnością konieczny będzie dłuższy termin na załatwienie tej interpelacji. Nawiązując do interpelacji radnego p. Janowskiego zobowiązał się do wyjaśnienia sprawy. Interpelacja radnego p. Wrażenia dotycząca zaawansowania remontu drogi na Wybudowaniu – brak jest zaawansowania prac, ponieważ ulica ta nie została ujęta w załączniku do budżetu dotyczącym robót publicznych. Odpowiadając radnemu p. Mikrutowi zobowiązał się, iż zwróci uwagę na podjazdy dla wózków inwalidzkich, natomiast wyjaśniając sprawę wjazdu na ulicę Grudziądzką przypomniał, że jest Uchwała Rady Miasta pozwalająca na wjazd na ulicę Grudziądzka we wskazanych godzinach.
Poruszając sprawę skrzynek transformatorowych mówca zobowiązał się, iż będzie w tym temacie interweniował w Zakładzie Energetycznym. Sprawa fontanny – została zamówiona nowa pompa.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Gzelli nt. cyklu imprez pn. „Pamięć i tolerancja” wyraził słowa uznania dla Pana Motylewskiego, który przewodniczył grupie organizacyjnej. Dodał, że swój udział w organizacji mieli również pracownicy Straży Miejskiej, pracownicy interwencji oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Miejskiej. Podkreślił, że cała impreza była dobrze nagłośniona. Każdy mógł zorientować się odnośnie programu tej imprezy.
Wracając do tematu wywołanego przez radnego p. Wrażenia, a dotyczącego bulwersującej wypowiedzi mówcy, która ukazała się w Gazecie pomorskiej, a dotyczyła, cyt. „budowy anatomicznej człowieka” stwierdził, że słowa wypowiedział pod wpływem emocji i dodał cyt. „jeżeli ta wypowiedź powiedziana pod wpływem emocji, kogoś obraziła, zbulwersowała, nie to było moim zamiarem, nie tego chciałem i przyznaje się do błędu, takie słowa nie powinny padać z ust burmistrza, nawet jeżeli zostały wypowiedziane pod wpływem zdenerwowania, emocji, czy innych czynników.”
Na zakończenie zaprosił obecnych na 25 maja br. na godz. 19.00 na koncert organowy do Fary, a na dzień 31 maja br. na godz. 19.00 zaprosił również do Fary na koncert z cyklu „Muzyka w zabytkach Chełmna”.


Punkt 11. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku, zamyka obrady II sesji Rady Miasta Chełmna.Protokołowała Przewodniczył

(M. Westfalewska) (W. Piotrowski)Wytworzył: Marzanna Westfalewska (27 czerwca 2007)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (3 lipca 2007, 09:34:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2443

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij