Protokół Nr XXI/2008Protokół Nr XXI/2008
z XXI sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 maja 2008 roku


Sesja odbyła się w dniu 27 maja 2008 roku i trwała od godz. 16.00 do godz. 19.30
Na ogólną ilość 21 radnych, obecnych na sesji było 21 radnych, co stanowi 100 %.Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad XXI sesji RM.

3. Sprawa ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

4. Sprawa sprzedaży nieruchomości niezabudowanej – działki nr 285/3 o pow. 6.663 m2, położonej w Chełmnie na os. Raszei.

5. Sprawa przyznania w 2008 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.

6. Sprawa nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 2 w Chełmnie


7. Sprawa zatwierdzenia Regulaminu Wydatkowania Środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Gminy Miasta Chełmno.

8. Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2008 rok.

9. Sprawa powierzenia Powiatowi Chełmińskiemu zadań gminy z zakresu edukacji publicznej dotyczących zakładania i prowadzenia przedszkoli specjalnych.

10. Sprawa zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Fundacji Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera w Chełmnie środków trwałych.

11. Interpelacje radnych

12. Wolne wnioski i informacje

13. Zakończenie

Punkt 1. Otwarcie

Otwarcia XXI sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.

· stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

· przyjęcie protokołu z XX sesji RM

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokół z XX sesji Rady Miasta znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z XX sesji Rady Miasta, uważa za przyjęty.
Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad XXI sesji RM.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XXI sesji, a następnie w związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad, przystąpił do jego realizacji.
Punkt 3. Sprawa ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska - przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2 i nr 3 do protokołu). Następnie zgłosiła autoporawkę do projektu uchwały polegającą na zmianie zapisu w załączniku nr 1, poz. 2 z 24 godziny na 22 godziny. Dodała, że autopoprawka jest wynikiem rozmów negocjacyjnych, jakie odbyły się pomiędzy Burmistrzem Miasta a przedstawicielami Związków Zawodowych w obecności członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki RM oraz dyrektorów szkół. Po negocjacjach do Burmistrza Miasta wpłynęło pismo przedstawicieli obu Związków, w którym zaakceptowano 22 godzinne tygodniowe pensum dydaktyczne dla pedagogów i psychologów (Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Piotrowski odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 5 do protokołu).

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do spotkania Związków Zawodowych i przedstawicieli władz miasta, na którym zaakceptowano 22 godziny stwierdził, że nie omówiono sprawy „cząstek etatów nauczycieli”. Zwracając się do Kierownika Referatu Oświaty poprosił o wyjaśnienie, co było powodem wprowadzenia zaproponowanych zmian.

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – wyjaśniła, że powodem ustalenia nowego sposobu obliczania zróżnicowanego pensum są „przesłanki sprawiedliwości.” Jako przykład podała, że dwóch nauczycieli realizuje różne pensum. Jeden z nauczycieli ma np. 9 godzin języka polskiego (pół etatu) i dodatkowo pół etatu w bibliotece (15/30) i łącznie ten nauczyciel realizuje 24 godziny, zgodnie z dotychczas obowiązującą uchwałą ma 1 etat i 6 nadgodzin. Inny nauczyciel, który ma 7 godzin języka polskiego (7/18) i 20 godzin w bibliotece (20/30) łącznie pracuje 27 godzin i stanowi to jeden etat. Reasumując stwierdziła, że podane rozwiązanie jest niesprawiedliwe w stosunku do nauczycieli.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że jest to „zmiana reguł w trakcie gry”. Dodał, że rozmawiał z kilkoma nauczycielami, których ten temat dotyczy. Reforma oświaty nakazywała, aby zrobić drugi fakultet, aby nauczyciel mógł nauczać różnych przedmiotów. Osoby te zainwestowały w swoją edukację i do chwili obecnej byli inaczej opłacani, a nowy system spowoduje, że będą mieli mniej godzin nadliczbowych. Podkreślił, że jest to podobna sytuacja, jak wcześniejsze emerytury w szkolnictwie. Zaproponował, aby na ten temat wypowiedziała się Prezes ZNP.

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – wyjaśniła, że łączenie etatów dotyczy głównie nauczycieli tzw. „przy tablicy” oraz tych którzy pracują w wymiarze 26 – 30 godzin tj. nauczycieli świetlicy, biblioteki, czyli tych którzy łączą te dwa etaty. Nauczyciel, który decyduje się na pracę w szkole i podejmuje pracę, jako nauczyciel – bibliotekarz zdaje sobie sprawę z tego, że będzie pracował 30 godzin. Nauczyciel, który decyduje się na łączenie godzin dydaktycznych z godzinami bibliotekarskimi lub nauczyciela świetlicy jest świadomy tego, że jego pensum jest inaczej liczone.

Radny p. Janowski – wyraził sprzeciw do podnoszenia godzin z 20 na 22, dlatego że pedagodzy i tak pracują więcej godzin. Zdaniem mówcy Burmistrz Miasta chce to wykorzystać i podnieść ilość godzin bez dodatkowej zapłaty. Zamiast dokładać godzin pedagogom należy w szkołach zatrudnić psychologów, na co nie ma pieniędzy. Stwierdził, że w końcu ubiegłego roku były środki na podwyżki dla dyrektorów szkół, a w roku bieżącym były podwyżki dodatku motywacyjnego dla dyrektorów (około 30%). Wyraził zdziwienie odnośnie negocjacji, dodał, że jako członek Komisji Oświaty nie mógł w nich uczestniczyć. Zdaniem mówcy nie było negocjacji, odbyło się jedynie spotkanie. Negocjacje odbywają się cyt. „w zaciszy gabinetów, a nie na takim szerokim forum, chodziło o to, aby Związki Zawodowe zastraszyć, zaszczuć, dlatego zwołało się wszystkich dyrektorów, Komisję Oświaty i Związki w końcu pod pręgierzem ustąpiły.” Przypomniał, że negocjacje kończą się protokołem uzgodnień lub rozbieżności, a takiego nie sporządzono. Nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta w prasie, że większe miasta mają już tą sprawę uregulowaną np. Nakło, Lubraniec, Dąbrowa. Dodał, że zarówno w Toruniu, jak i w Bydgoszczy mają po 20 godzin.

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego p. Gryszan – nawiązując do zapisu w projekcie uchwały dotyczącego łączenia wynagrodzenia za pensum nauczycielskie stwierdziła, że ani sposób łączenia obecnie stosowany, ani ten przedstawiony w projekcie uchwały nie są sprawiedliwe. Zaproponowany sposób wygląda następująco, obliczamy arytmetyczną. W momencie łączenia etatów i np. 12/18 języka polskiego i 15/30 etatu bibliotekarza, z tego wynika, ze nauczyciel łączy dwie cząstki etatu tj. 0,667 etatu i 0,5 etatu, co stanowi 1,167 etatu. Z wyliczenia ministerialnego wynika, że pensum dla tego nauczyciela zostanie wyliczone jako 23,143 godz. Wskazała, że nie jest to sprawiedliwe, ponieważ jeżeli nauczyciel dydaktyczny odbywa 12 godzin dydaktycznych, to najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem byłoby płacenie z dwóch części etatu. Dodała, że uczestniczyła w przeprowadzonych negocjacjach i sprawa ta w ich trakcie nie była omawiana. Zaproponowała, aby zastanowić się jeszcze nad omawianym projektem uchwały, aby nabrała ona takiego kształtu, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że jest to bardzo trudne i dziwne, aby pracodawca zwiększał ilość godzin, a zapominał o wynagrodzeniu.

Radny p. Błażejewicz - w odniesieniu do pierwszego punktu stwierdził, że Związki Zawodowe w uzgodnieniu z władzami miasta zaakceptowały propozycję 22 godzin. Natomiast brak jest porozumienie w odniesieniu do pkt. 2 w § 1, w związku z czym złożył wniosek o zdjęcie tego punktu i sprawę łączenia etatów rozważyć dopiero przy kolejnej zmianie uchwały.

Radny p. Gzella – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy zgłosił wniosek formalny o zdjęcie projektu uchwały z obrad.

Radca prawny p. Stegienka – wyjaśnił, że wniosek zgłoszony przez radnego p. Gzellę był wynikiem dyskusji i powinien być przegłosowany.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek formalny zgłoszony przez radnego p. Gzellę w sprawie zdjęcia z porządku obrad omawianego projektu uchwały.

Za wnioskiem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek radnego p. Gzelli.


Punkt 4. Sprawa sprzedaży nieruchomości niezabudowanej – działki nr 285/3 o pow. 6.663 m2, położonej w Chełmnie na os. Raszei.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 6 i nr 7 do protokołu).

Radny p. Giżyński – poprosił o wyjaśnienie dlaczego przyjęto tak niską cenę. Stwierdził, że działka dotyczy nie tylko budowy mieszkaniowej, ale także obiektów uzupełniających np. sklepu i poprosi o wyjaśnienie, jak będzie można zmusić przyszłego właściciela działki do postawienia budynku wielorodzinnego, jeżeli pobuduje np. sklep i będzie wykonywał działalność handlową.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy poinformował, że zaproponowana cena jest wynikiem wyceny sporządzonej przez osobę merytorycznie przygotowaną. Jest to teren G18 MW tzn. mieszkalnictwo wysokie, zabudowa wielorodzinna, funkcja usługowa zlokalizowana w parterach budynku i powierzchnia usługowa nie może przekroczyć 30 % powierzchni ogólnej budynku.

Radna p. Neumann stwierdziła, że nie ma żadnej pewności, że osoba która kupi tą działkę, po jakimś czasie nie sprzeda jej za dużo większe pieniądze. Ponadto przypomniała, że teren ten był przewidziany pod budownictwo komunalne.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje na tym terenie mieszkalnictwo wysokie tzn. bloki wysokie. Dodał, że tylko sprzedaż pozwoli na pozyskanie środków na wkład własny na realizację wniosków unijnych. Przypomniał, że do sprzedaży przewidziany jest również sklep ABC oraz działka po PKP.

Radny p. Wrażeń – wyraził obawy, cyt. „czy my potrafimy coś w ogóle sprzedać”. Ponadto czy osoba która kupi ten teren będzie budować? Miasto pozbędzie się dogodnego terenu na budowę domu socjalnego. Przypomniał problemy związane wykonaniem zegara na rynku, ze sprzedażą kamienicy na ulicy Poprzecznej oraz ze sprzedażą działki przejętej od URSUSA na ul. Szosa Łunawska. Na ul. Wybudowanie jest ok. 1 ha ziemi, którą Burmistrz Miasta obiecał podzielić na działki budowlane.

Burmistrz Miasta – odpowiadając przedmówcy poinformował, że zostało wyłożone studium, w którym przewidziano zmianę zagospodarowania działki przy ul. Wybudowanie. Nawiązując do sprawy działki przy Szosie Łunawskiej przypomniał, że Burmistrz Miasta I i II kadencji Rady Miasta odebrali te działki za długi od URSUSA i były one obiektem sprzedaży przez ok. 17 lat. Były ogłaszane przetargi i nie było zainteresowanych. Po uzyskaniu przez miasto środków na wodociągi i kanalizację była konieczność zaprojektowania w tym terenie tłoczni i zmienił się przedmiot przetargu. Po ponownej wycenie terenu uzyskano cenę wywoławczą 360 tys. zł. Po ogłoszeniu przetargu udało się ten teren sprzedać dwukrotnie drożej, aniżeli poprzednia wycena i zgoda Rady Miasta na tą sprzedaż. Sprawa kamienicy na ulicy Poprzecznej – była to własność prywatna. Działka po PKP - odbyły się trzy przetargi, na wszystkich radny p. Wrażeń był obecny, jako obserwator.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że warto jest wyjaśnić, co miasto chce osiągnąć poprzez sprzedaż działki. Wyjaśnił, że nie wszystko co powstaje w mieście musi być wybudowane przez miasto. Dobrze że, jeżeli znajdzie się ktoś, kto wybuduje blok, bo zostanie on zamieszkany przez mieszkańców Chełmna. Dodał, że zupełnie innym problemem jest sprawa gwarancji budowy.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że cena wywoławcza wynosi 345 tys. zł. brutto, działka zostanie sprzedana w przetargu i miasto może pozyskać kwotę znacznie wyższą. Odnośnie gwarancji poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie, czy w przypadku sprzedaży własności akt notarialny może zawierać takie obwarowania, aby w określonym terminie dom został wybudowany.

Radny p. Wrażeń – nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Burmistrza Miasta na temat działki przy ul. Wybudowanie stwierdził, że studium dotyczy tylko działki miasta, ponieważ prywatna inicjatywa już działki sprzedała i pobudowała. Odnośnie przetargów dotyczących sprzedaży działki po PKP poinformował, że był na dwóch.

Radca prawny p. Stegienka – odpowiadając na pytanie Burmistrza Miasta dotyczące zapisów gwarancyjnych w akcie notarialnych wyjaśnił, że Kodeks Cywilny wyraźnie wskazuje, iż sprzedaż nieruchomości pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważna w związku z tym Burmistrz Miasta nie może ustanowić warunków dla ewentualnego nabywcy nieruchomości.

Radny p. Wrażeń – w odniesieniu do wypowiedzi radcy prawnego zasugerował, aby ogłosić przetarg, że wartość działki będzie wkładem miasta do budowanych mieszkań i w ten sposób miasto będzie miało wpływ na wybudowane mieszkania.

Radny p. Jurczak – stwierdził, że radnym brak jest konsekwencji, ponieważ chcieliby, aby budować chodniki, poprawiać nawierzchnię dróg i należy znaleźć środki na te zadania. Kilkakrotnie zarzucano, że miasto za dużo środków przeznacza na oświatę, a obecnie oczekuje się środków na podwyżki dla pedagogów. Reasumując zaapelował do wszystkich radnych, cyt. „jeśli chcemy zrealizować te zadania, które sobie założyliśmy, to musimy robić wszystko, aby środki pozyskać”.

Burmistrz Miasta – przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji radny p. Wrażeń pytał „gdzie jest obiecanych 150 miejsc pracy”, a obecnie dzięki temu, że teren przejęła firma STALMET z Grudziądza powstanie 200 miejsc pracy, teren na ul. Szosa Łunawska zmienił swój wygląd i teraz pytań nie ma. Zwracając się do radnego p. Wrażenia, jako członka Komisji Rewizyjnej przypomniał, że na sesji 29 kwietnia br. przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zawierające wniosek „przeanalizować możliwość sprzedaży gruntów komunalnych, dzierżawionych pod różne przeznaczenie lub obecnie niezagospodarowanych”. Podkreślił, że proponując Radzie Miasta sprzedaż działki, realizuje wniosek Komisji Rewizyjnej.

Radny p. Janowski – w nawiązaniu do wypowiedzi radnego p. Jurczaka stwierdził, że mówiąc o grupie nauczycieli, jest to tylko pięć osób. W odniesieniu do działki przy Szosie Łunawskiej przypomniał, że miasto nie sprzedało tej działki obecnemu właścicielowi. Teren ten kupił mieszkaniec Chełmna, który zarobił na sprzedaży działki. Dodał, że należy się cieszyć się z powstania 200 nowych miejsc pracy, jednakże nie jest to zasługą włodarzy miasta. Wyraził zdziwienie, że działka w centrum miasta ma być sprzedana za tak niską cenę.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski nawiązując do wypowiedzi przedmówcy potwierdził, że działka przy ul. Szosa Łunawska została sprzedana mieszkańcowi Chełmna, który później sprzedał ją obecnemu właścicielowi.
Wyjaśnił, że teren po PKP w planie zagospodarowania przestrzennego jest przewidziany pod usługi i jest on dużo bardziej atrakcyjny, aniżeli teren przeznaczony w planie pod budownictwo wysokie i stąd jest taka różnica w cenie.

Radny p. Wrażeń nawiązując do wniosku Komisji Rewizyjnej zawartego w sprawozdaniu z kontroli OJAR-u wyjaśnił, że należy przeprowadzić inwentaryzację nieruchomości lub odnowić umowy dzierżawne. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji była powołana Komisja ds. mieszkaniowych, która wskazywała działki, które można sprzedać. Zdaniem mówcy „małe rzeczy należy sprzedać, a duże zostawić na później”.

Radny p. Giżyński – zwracając się do Burmistrza Miasta odnośnie wypowiedzi, że pawilon handlowy może powstać na parterze wielorodzinnego budynku, z czego wynika, że wokół bloku nic nie może powstać, natomiast w uzasadnieniu do projektu uchwały podano, iż, cyt. „działka jest przeznaczona na tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z obiektami i urządzeniami uzupełniającymi z dopuszczalnym przeznaczeniem uzupełniającym nieuciążliwej funkcji usługowej.” Zdaniem mówcy cytowany zapis sugeruje, że pawilon może być postawiony obok bloku, a nie koniecznie na jego parterze.

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że plan zagospodarowania przestrzennego określa, że funkcja usługowa ma być zlokalizowana w parterach budynku.

Radny p. Ziemcki – zaproponował, aby w dniu dzisiejszym nie podejmować decyzji o sprzedaży działki. Zdaniem mówcy konieczne jest zinwentaryzowanie zbędnego majątku. Komisje po otrzymaniu materiałów w tym zakresie winny ustalić priorytety po uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta, ile środków jest potrzebnych na realizację przyjętych zadań i dopiero wówczas rozważyć możliwość sprzedaży przedmiotowej działki.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zaapelował o podjęcie decyzji w zakresie omawianej sprzedaży. Dodał, że w dniu dzisiejszym druga uchwała miałaby być przesunięta. Poinformował, że została zlecona wycena sklepu ABC i może okazać się, że niepotrzebnie wydano pieniądze.

Radny p. Dzikowski – przypomniał, że część radnych uczestniczyła w wyjeździe do Chojnic. Wszystkim bardzo podobało się miasto, które zostało odnowione. Dodał, że środki na odnowienie pochodziły ze sprzedaży mienia. Obecny czas jest właściwy na sprzedaż mienia, ponieważ pozyskane środki można przeznaczyć na wkład własny do wniosków unijnych.

Radny p. Giżyński – nawiązując do konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji stwierdził, że nie musi ona wiązać się z kosztami, ponieważ wiadomo jakie są działki w mieście.
Dodał, że propozycja radnego p. Ziemeckiego jest bardzo dobra, ponieważ wcześniejsze dyskusje ograniczyłyby dyskusję w dniu dzisiejszym.

Burmistrz Miasta – przypomniał, że radni otrzymali materiały 10 dni przed sesją, aby radni przedyskutowali przedstawione projekty i wydali opinie na ten temat. Do omawianego projektu nie ma żadnej opinii.

Radny p. Wrażeń – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Dzikowskiego na temat wyjazdu radnych do Chojnic przypomniał, że największe pieniądze włodarze Chojnic pozyskali z tytułu sprzedaży dużych mieszkań. Dodał, że w Chełmnie duże mieszkania dzieli się na mniejsze i dlatego nie ma pieniędzy.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.

Za projektem głosowało 13 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXI/123/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej – działki nr 285/3 o pow. 6.663 m2, położonej w Chełmnie na os. Raszei. (Załącznik nr 8 do protokołu).


Następnie ogłosił przerwę o obradach.


- Po przerwie –

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.


Punkt 5. Sprawa przyznania w 2008 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 9 i nr 10 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 11 do protokołu.

Radny p. Ziemecki – poprosił o wyjaśnienie; dofinansowanie może nastąpić do 50%, wnioski zostały złożone na kwotę 190.903 zł. 50% wartości tej kwoty tj. 95.451 zł., a zaplanowano wydanie kwoty 100 tys. zł.

Burmistrz Miasta – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że w załączniku do projektu uchwały podano wnioskowaną kwotę np. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 22 Stycznia 16 – 50 % dotacji. Wszystkie wnioski były zweryfikowane i całość dotacji musi zmieścić się w kwocie 100 tys. zł., ponieważ w takiej wysokości zabezpieczono środki w budżecie miasta na ten cel.

Radny p. Giżyński – nawiązując do opinii Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że we Wspólnocie Mieszkaniowej jest 6 mieszkań własnościowych, a 30 mieszkań komunalnych. Zasugerował, że 6 rodzin posiadających mieszkania własnościowe nie zgromadzi kolejnych 80 tys. zł. Zdaniem mówcy część pieniędzy, o które wnioskuje OJAR byłaby środkami, które Urząd Miasta przekaże na remont „naszej substancji mieszkaniowej”. Na remont mieszkań komunalnych OJAR otrzymuje środki z lokali użytkowych (około 800 tys. zł.). Opisana sytuacja doprowadzi do tego, że miasto będzie samo siebie dotowało.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – wyjaśnił, że Zakład Usług Administracyjnych „OJAR” jest wybranym administratorem, a wspólnota mieszkaniowa z mocy prawa powstaje z chwilą sprzedaży pierwszego mieszkania. Dodał, że od 1995 roku każdy budynek musi mieć założone swoje konto i bez względu na ilość mieszkań wykupionych i komunalnych, wspólnota mieszkaniowa minimum raz w roku uchwala tzw. fundusz remontowy, który jest opłacany również przez właścicieli mieszkań wykupionych, natomiast w odniesieniu do mieszkań komunalnych administrator budynku z czynszu odlicza kwotę na fundusz remontowy.

Radny p. Giżyński – stwierdził, że wyjaśnienia Zastępcy Burmistrza Miasta są zrozumiałe, jednakże poprosił o wyjaśnienie, czy w ramach wnioskowanej kwoty 80 tys. zł., te 6 mieszkań było w stanie zgromadzić taką kwotę pieniędzy.
Dodał, że w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ustalono, że dotychczasowe remonty prowadzone przez OJAR polegały na wymianie okien, drzwi itp.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – w odniesieniu do Wspólnoty Mieszkaniowej 22 Stycznia 16 wyjaśnił, że wspólnota weźmie kredyt, aby uzupełnić brakujące środki zgromadzone na funduszu remontowym do wysokości 50%.
Remonty prowadzone przez OJAR są tylko w mieszkaniach komunalnych, które stanowią własność miasta.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że wśród mieszkańców miasta krąży opinia, że budynki prywatne „pięknieją”, a o budynkach administrowanych przez „OJAR” mówi się, że są fatalne. W chwili obecnej jest okazja, aby miasto w swoją wspólnotę, w której miasto ma 87% udziału, która jest w rejestrze zabytków tzn. spełnia wszystkie wymogi określone w regulaminie, mogło dofinansować, aby ta kamienica zyskała „ładniejszą szatę”. Zaapelował, aby radni przyznali pieniądze na kamienicę, która znajduje się przy trasie 550 i jest dla wszystkich widoczna.

Radny p. Ziemecki – zwrócił uwagę na kamienicę przy Rynku 25, iż kosztorys opiewał na kwotę 172 tys. zł. a miasto chce przyznać 26 tys. zł. (15%) to czy przy tak niskiej dotacji właściciel kamienicy przystąpi do remontu.

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że właściciel kamienicy przy Rynku 25 złożył wniosek na 100 % wartości kosztorysowej remontu, a istotna jest kwota podana w załączniku, po weryfikacji i maksymalna kwota, jaka może być przyznana to kwota 27.501 zł. i to stanowi 50% wartości maksymalnej dotacji. Zastosowany schemat w odniesieniu do wszystkich trzech podmiotów dotyczy obniżenia dotacji o 15%.

Radny p. Giżyński – stwierdził, że z wypowiedzi Burmistrza wynika to, co mówca sugerował, że cyt. „miasto dotuje samo siebie”. Przyznał, że jest potrzeba wyremontowania budynku przy ul. 22 Stycznia 16, jednakże nie w proponowany sposób. Zasugerował, że pieniądze na remont tej kamienicy należało zabezpieczyć w budżecie miasta, a proponowane środki przeznaczyć zgodnie z ideą tj. na dotacje do budynków, których właścicielem nie jest miasto. Dodał, że jest to oryginalny budynek i należy zastanowić się, czy nie powinien być on wpisany na listę dziedzictwa i szukać środków unijnych na całkowity remont tego budynku.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że cała Starówka została wpisana w „Pomniki historii na liście Prezydenta RP”. Dodał, że prawda jest taka, iż konieczny jest remont budynku przy ul. 22 Stycznia 16.

Radny p. Giżyński – uznał, że o ile można współpracować ze Starostwem Powiatowym i remontować ze środków unijnych Zespół Szkół nr 1, to zdaniem mówcy ten budynek może być wyremontowany w taki sam sposób. Podkreślił, że najważniejszą ideą dotacji było dotowanie budynków osób prywatnych lub stowarzyszeń, a nie tworzenie dotacji po to, żeby remontować własne budynki. Dodał, że znalezienie pieniędzy na remont w budżecie nie jest problemem.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że nie właściwe jest, że trzy podmioty potraktowano tak samo, a jeden z podmiotów nie otrzymał nic. Uzasadnienie o otrzymanej dotacji w roku ubiegłym nie jest zgodne z regulaminem, ponieważ nie ma tam takich zapisów. Zasugerował, że można było wszystkie podmioty potraktować jednakowo i obniżyć kwotę dotacji o 20%. Przypomniał, że Spichlerz jest to bardzo poważna inwestycja, która wymaga ogromnych nakładów. Zwrócił uwagę, że biorąc pod uwagę rozwój turystyki w mieście Spichlerz jest jedynym zabytkiem z czterech wniosków, z którego będzie w przyszłości korzystał turysta. Temat jest bardzo delikatny, ponieważ chodzi o radnego. Reasumując stwierdził, że wszyscy wnioskodawcy powinni być potraktowani tak samo.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – potwierdził, że nie ma przeciwwskazań, aby jeden podmiot otrzymywał dotację co roku, ale też nie ma zapisów, że musi otrzymywać co roku. Zdaniem mówcy w pierwszej kolejności powinni otrzymać Ci, którzy wcześniej z takiej dotacji nie korzystali. Jeżeli, zgodnie z propozycją radnego p. Błażejewicza dotacja zostanie obniżona nie o 15% lecz o większą kwotę, to nie można zapewnić, że dany podmiot przystąpi do remontu.
Nawiązując do remontu spichlerza przypomniał, że w momencie zakupu nie było uchwały Rady Miasta, ani ustawy, która umożliwiałaby dofinansowywanie przez gminę 50% kosztów danego etapu remontu.
Wyraził zdziwienie odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej, która zaproponowała zdjęcie datacji dla Wspólnoty 22 Stycznia 16 i dokonanie ponownej analizy wniosków.
Radna p. Neumann – podkreśliła, że o ile wspólnota weźmie kredyt na pokrycie kosztów remontu, należy wziąć pod uwagę fakt, że część z tych 30 rodzin w mieszkaniach komunalnych nie płaci czynszu i gmina będzie musiała pokryć te koszty.

Radny p. Ziemecki – przypomniał, że bardzo niewiele budynków jest wpisanych na listę zabytków i budynek przy ul. 22 Stycznia 16 podlega regulaminowi dotacji przyjętemu przez Radę Miasta. Nie należy mieszkańców tego budynku dzielić na „naszych i nie naszych”. Zdaniem mówcy należy zastanowić się nad dotacją do budynku przy ul. Grudziądzkiej, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza. Złożył wniosek, przeciwny do Komisji Rewizyjnej, aby nie wykluczać budynku przy ul. 22 Stycznia 16, który znajduje się w centrum miasta i dotyczy to wielu mieszkańców naszego miasta.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – popierając przedmówcę potwierdził, że nie należy, dzielić mieszkańców na „naszych i nie naszych, ale też nie można dzielić na bogatych i biednych”. Dodał, że najważniejsze musi być, aby budynki odzyskały dawny wygląd.

Radny p. Giżyński – zwracając się do radnego p. Ziemeckeigo wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna nie chce dzielić ludzi. Chodzi o to, czy OJAR w 2007 roku zgłosi potrzebę remontu tego budynku oraz dlaczego na ten cel nie zabezpieczono środków w budżecie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że budynek przy ul. 22 Stycznia 16 jest wpisany do rejestru zabytków i przyznanie dotacji na jego remont jest zgodne z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Miasta i to należy brać pod uwagę.

Radny p. Giżyński – przypomniał, że zadał konkretne pytanie „czy OJAR w 2007 roku zgłosi potrzebę remontu tego budynku”. Dodał, że zadłużenie w stosunku do OJARU wynosi obecnie około 1,5 mln. i jeżeli w tej sprawie zostaną poczynione starania to będą środki na współpracę ze wspólnotami i nie należy korzystać z dotacji przeznaczonych dla innych podmiotów.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał treść zapisów regulaminu przyjętego przez Radę Miasta – § 7, ust. 1 cyt. „Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku w tej sprawie do Urzędu Miasta. ust. 2 – Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona....” Poprosił o wskazanie, dlaczego OJAR miał postąpić niezgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miasta?

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Ziemeckiego wyjaśnił, że dotacja jest wypłaca dopiero po wykonaniu prac. Odpowiadając radnemu p. Giżyńskiemu przypomniał, że OJAR jest tylko administratorem budynku i może tylko realizować uchwały przyjęte przez wspólnoty mieszkaniowe na zebraniach, które musiały odbyć się w terminie do dnia 31 marca.

Radny p. Giżyński - czy 6 rodzin chce remontować kamienicę w której znajduje się 36 lokali mieszkalnych? Zdaniem mówcy OJAR administrując kamienicę doszedł do wniosku, że będzie taki remont. Pod koniec 2007 roku OJAR powinien przedstawić Burmistrzowi Miasta harmonogram remontów, a nie korzystać z dotacji.

Radny p. Ziemecki – przypomniał, że wszyscy mieszkańcy 22 Stycznia 16, to mieszkańcy Chełmna. Koszty remontu rozkładają się równomiernie na lokatorów. Miasto nie może „po macoszemu” traktować lokatorów mieszkań komunalnych.

Radny p. Giżyński – podkreślił, że chodzi o to, aby OJAR uzyskał pieniądze na remont nie ze środków przeznaczonych na dotacje, ale bezpośrednio z budżetu miasta.

Radny p. Błażejewicz – przypomniał, że nie wszyscy są jednakowo traktowani, ponieważ trzy podmioty potraktowano inaczej, aniżeli czwarty, który złożył wniosek. Nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta odnośnie spełnienie warunków dotacji przez Wspólnotę Mieszkaniową 22 Stycznia 16, iż spełniła warniki określone w regulaminie stwierdził, że również wniosek dotyczący dotacji na spichlerz spełnia wszystkie warunki, a dotacji nie dostał. Zasugerował, aby przydzielić dotacje dla wszystkich czterech wnioskodawców. Ponadto zgłosił wniosek, aby po wyczerpaniu listy mówców ogłosić przerwę w obradach.

Radny p. Knap – poprosił o informację, czy były tylko cztery wnioski o dotację. Dodał, że są pieniądze na zabytki i miasto powinno dotować wszystkie wnioski w tym zakresie.

Radny p. Schmelter – kamienica przy ul. 22 Stycznia jest usytuowana również przy ul. Wodnej i Hallera, poprosił o wyjaśnienie, czy boczne skrzydła tego budynku też są przewidziane do remontu.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że zakres remontu budynku jest określony w uzasadnieniu i dotyczy on przełożenia pokrycia dachowego oraz remont elewacji frontowej.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - ogłosił przerwę w obradach.


- Po przerwie –

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – odpowiadając radnemu p. Giżyńskiemu poinformował, że wspólnota mieszkaniowa podobnie, jak prywatny przedsiębiorca nie może włączać się do rewitalizacji zabytków.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek zawarty w opinii Komisji Rewizyjnej dotyczący wykreślenia w zał. nr 1 poz. 1 – Wspólnota mieszkaniowa ul. 22 Stycznia 16 oraz o przeprowadzenie ponownej analizy wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, które wpłynęły do Urzędu Miasta.

Za wnioskiem głosowało 6 radnych, przy 9 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta nie przyjęła wniosku Komisji Rewizyjnej zawartego w opinii do projektu uchwały, a tym samym wniosek radnego p. Ziemeckiego jest nie zasadny.
Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXI/124/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie przyznania w 2008 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości (Załącznik nr 12 do protokołu).Punkt 6. Sprawa nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 2 w Chełmnie

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz uzasadnieniem (Załącznik nr 13 i nr 14 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 15 do protokołu.

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr XXI/125/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 2 w Chełmnie. (Załącznik nr 16 do protokołu).Punkt 7. Sprawa zatwierdzenia Regulaminu Wydatkowania Środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Gminy Miasta Chełmna.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński - w związku z posiadaną opinią Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatkowania zaproponowanych środków i uregulowaniami prawnymi wniósł o zdjęcie punktu z porządku dzisiejszych obrad.

Radca prawny p. Stegienka – wyjaśnił, że wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta należy potraktować, jako autopoprawkę dotyczącą zdjęcia punktu z porządku obrad i nie podlega on głosowaniu Rady Miasta.

Radny p. Błażejewicz – nie zgodził się z wyjaśnieniami radcy prawnego, uznał, że zdjęcie punktu mogło być zgłoszone przy ustalaniu porządku obrad, a obecnie sprawa powinna być przegłosowana przez Radę Miasta.

Radca Prawny p. Stegienka – stwierdził, że jest to podobna sytuacja, jak była na początku sesji, gdzie był głosowany wniosek o zdjęcie z porządku obrad. W obecnym przypadku, skoro projektodawcą uchwały jest Burmistrz Miasta i wnosi o zdjęcie tego z porządku obrad, to nie podlega to głosowaniu przez Radę Miasta.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski przyjmując wyjaśnienia radcy prawnego przystąpił do dalszej realizacji porządku obrad.


Punkt 8. Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2008 rok.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 17 i nr 18 do protokołu). Następnie zgłosiła autoporawki do przedstawionego projektu:

- zwiększenie planu dotacji o 55.168 zł. na pomoc społeczną z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
(Zwiększenie po stronie dochodów dz. 852, rozdz. 85295, § 2030, po zwiększeniu plan dochodów wynosi 183.168 zł. , tą samą kwotę po stronie wydatków ująć w § 3110 ).

- wniosek Prezesa Fundacji Europejskiego Centrum o dodatkowe środki w wysokości 17 tys. zł. na sfinansowanie naprawy ogrodzenia nad Jeziorem Starogrodzkim. Powyższe podyktowane zostało kontrolą SANEPID-u, mającą na celu kontrolę przygotowania ośrodka do sezonu turystycznego. Burmistrz po przeanalizowaniu wniosku stwierdził, że wcześniej przyznana dotacja w kwocie 50 tys. zł. jest nie wystarczająca i zaproponował wprowadzenie zwiększenia o 17 tys. zł. Kwotę należy przeznaczyć z rezerwy budżetowej poprzez jej zmniejszenie. Dotacja dla fundacji po stronie wydatków jest rozdz. 63095, § 2810 – dotychczas była kwota 90 tys. zł., po zmianach będzie to kwota 107 tys. zł. oraz rozdz. 75818, § 4810 – rezerwa ogólna – dotychczas była kwota 203.867 zł. pomniejszyć o 17 tys. zł., plan po zmianach w rezerwie będzie wynosił 186.867 zł.

W związku ze zdjęciem z porządku obrad Regulaminu Wydatkowania Środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprosiła z zdjęcia z projektu uchwały zmieniającej budżet miasta załącznika dotyczącego wydatkowania środków z GFOŚiGW. Dodała, że wystąpiły rozbieżności pomiędzy propozycją Burmistrza Miasta, a Komisją Rewizyjną. które wynikały z braku uszczegółowienia w regulaminie wydatkowania w związku z czym poprosiła o zdjęcie tego załącznika.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – z uwagi na uwzględnienie przez Burmistrza Miasta wniosków Komisji Rewizyjnej wycofał opinię Komisji do przedstawionego projektu uchwały (Opinia stanowi załącznik nr 19 do protokołu).

Radny p. Wrażeń – zwracając się do Burmistrza Miasta stwierdził, że w wyniku przetargu, ulica Zakole zostanie wykonana za 60 tys. zł. mniej, poprosił o wyjaśnienie, co będzie jeżeli wystąpią jakieś utrudnienia i będą potrzebne dodatkowe pieniądze, czy będą na ten cel środki.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że zawsze zostawiane są środki na niezbędne wydatki, jak nadzór itp. Dodał, że o ile pojawią się przewidywalne wydatki to będą na to środki, natomiast o ile pojawią się dodatkowe koszty np., cyt. „będzie na całej długości pływał teren”, wówczas musi być zaproponowana korekta budżetu miasta. Zasugerował, że obecnie można zdjąć 60 tys. zł. i planowany zakres robót będzie wykonany.

Radny p. Ziemecki – w dziale 854 – edukacja i opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – poinformował, że Komisja Budżetu analizując wydatki roku 2007 zauważyła, że 60 tys. zł. w tej pozycji, w formie dotacji od wojewody nie zostało wykorzystane. Następnie omówił zasady przyznawania dotacji. Komisja Budżetu zadała pytanie, czy 100 % wniosków, dla dzieci uprawnionych, zostało złożone. Należy dotrzeć do tych dzieci, które potrzebują pomocy. Zaapelował, aby nie tylko Komisja Budżetu, ale wszyscy radni poprzez fundacje i stowarzyszenia, zajęli się tym zadaniem, do czasu, aż będzie 100% dzieci uprawnionych do korzystania z dotacji. Zdaniem mówcy istnieje możliwość zaangażowania się w tym temacie wszystkich radnych, co pozwoli, aby 100% uprawnionych dzieci otrzymało dotację.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wystąpienia przedmówcy wyjaśnił, że wszyscy, którzy się zgłosili, a spełniali kryteria, pomoc otrzymali. Dodał, jedyne co można zrobić, aby mieć pewność, że wszyscy potrzebujący otrzymali pomoc, zostanie dodatkowo sprawdzone, czy na listach dzieci korzystających z pomocy będących w Urzędzie Miasta, będą wszystkie dzieci, które zostaną wpisane na listy sporządzone przez dyrektorów szkół, po zaciągnięciu opinii wychowawcy, pedagoga itp.

Radna p. Neumann stwierdziła, że nie może zgodzić się z radnym p. Ziemeckim. Uznała, że rodzice są zobowiązani do zainteresowania się swoimi dziećmi z pewnością korzystają ze wszystkich możliwych form pomocy. Dodała, że niektórzy rodzice nie chcą pomocy, bo uważają, że sobie poradzą i trzeba to uszanować.

Radny p. Wrażeń – zwracając się do Burmistrza Miasta stwierdził, że na ulicy Prostej nie został skończony chodnik i poprosił o informację, czy zostanie on zakończony.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – odpowiadając przedmówcy poinformował, że w budżecie miasta w robotach publicznych uwzględniono odcinek chodnika na ulicy Prostej. Dodał, że przetargiem była objęta ulica Zakole i prosty odcinek od Zakola do ul. Kolonia Wilsona.

Radny p. Błażejewicz – wracając do tematu pomocy udzielanej biednym dzieciom stwierdził, że jest gro rodzin, które nie korzystają z tej pomocy tylko dlatego, że najpierw musi wyłożyć środki na zakup. Dodał, że należy zastanowić się nad innymi formami rozwiązania problemu np. płatność przelewem przez Urząd Miasta.
Nawiązując do omawianej korekty budżetu miasta, którą otrzymali wszyscy radni zaproponował, aby komplet materiałów był przekazywany wyłącznie do Komisji Rady Miasta, natomiast radni otrzymywaliby tylko projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Radni, którzy będą chcieli komplet materiałów dotyczących korekty budżetu zgłoszą to w Biurze Rady Miasta. Ponadto poprosił, aby zgłaszane przez Skarbnika Miasta autopoprawki były przekazywane radnym na piśmie.

Radny p. Gzella – nawiązując do zapisu w dziale 750, rozdz. 75022, § 4300 - poprosił o wyjaśnienie: co to jest za delegacja, kto wchodzi w jej skład i jakie są cele.

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – odnosząc się do sprawy wypłacanych stypendiów i zwrotu części dotacji do Urzędu Wojewódzkiego wyjaśniła, że w 2006 roku złożono ponad 500 wniosków, z czego ponad 400 spełniało kryteria dochodowe i zostało rozpatrzone pozytywnie. We wrześniu 2007 roku pozytywnie rozpatrzono około 330 wniosków, co oznacza, ze na przełomie roku sytuacja około 100 rodzin na tyle się polepszyła, że przestali spełniać kryteria dochodowe. Ponadto w 2004 roku, kiedy wprowadzono stypendia akcja promocyjna była szeroko rozpowszechniona i zdaniem mówcy nie ma takiej rodziny w Chełmnie, która nie wie, że taki wniosek można złożyć. Ponadto zaapelowała do wszystkich tych, do których taka informacja nie dotarła, że wnioski składa się do 15 września i stypendium przyznawane jest na rok szkolny. Dodała, że wnioski można realizować na pomoc rzeczową i są to środki przeznaczone na wyrównywanie szans edukacyjnych. Od pewnego czasu pomoc jest realizowana również w formie przelewów.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając radnemu p. Gzelli poinformował, że skład osobowy delegacji to: Przewodniczący Rady Miasta, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta, tłumacz i Burmistrz Miasta Chełmna. Dodał, że jest to reakcja na kolejne zaproszenie państwa Izrael. Przypomniał, że w roku bieżącym jest 63 rocznica powstania Państwa Izrael, a Chełmno poprzez partnerstwo z Hann.Munden ma również układ partnerski z Holon. Dodał, że Burmistrz Miasta Holon zapraszał przedstawicieli Chełmna już wielokrotnie, a celem jest układ partnerski, który wymaga kontaktów, aby wymiana dzieci mogła być kontynuowana.

Radny p. Gzella - stwierdził, że układy partnerskie są wskazane i należy je rozwijać i kontynuować. Zadał pytanie czy konieczny jest wyjazd trzech przedstawicieli miasta. Zdaniem mówcy powinien jechać Burmistrz Miasta i osoba zajmująca się wymianą międzynarodową. Dodał, że dotychczas wszystkie wyjazdy z Chełmna do Holon były połączone z wyjazdami z Hann.Munden i miasto nie ponowiło żadnych kosztów z tego tytułu. Zwrócił się z pytaniem, czy Chełmno stać na bezpośrednią wymianę z Izraelem.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że radny p. Gzella proponuje dwuosobową wymianę: Burmistrz Miasta i osoba zajmująca się wymianą młodzieży. Zdaniem mówcy Przewodniczący Rady Miasta i Jego Zastępca powinni być przedstawieni w Holon. W delegacji wyjadą 4 osoby, ponieważ na tyle przysłano zaproszenie. Nawiązując do propozycji połączenia wyjazdu z miastem Hann.Munden stwierdził, że Chełmno jest miastem, które zasługuje na to, aby na zaproszenie delegacja mogła samodzielnie polecieć.

Radny p. Gzella – stwierdził, że są to niewielkie kwoty jednakże pozostaje pytanie o sens tego wyjazdu, a łączenie wyjazdu z Hann.Munden miało na celu oszczędności. Dodał, że na sali są przedstawiciele „smoczych łodzi” i zdaniem mówcy lepiej byłoby przeznaczyć te pieniądze na dofinansowanie zakupu łodzi.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski odpowiadając przedmówcy stwierdził, że „odziedziczył” wymianę z Izraelem po poprzednikach i jest ona kontynuowana.

Radna p. Konowalik – dział 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury – Stowarzyszenie Sportów Wodnych „Dragon” – poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego stowarzyszenie nie złożyło wniosku w stosownym czasie.

Prezes Stowarzyszenia Sportów Wodnych „Dragon” p. Szymański – wyjaśnił, że wniosek był złożony w terminie, nie został on uwzględniony, a stowarzyszenie otrzymało jedynie środki na działalność statutową. Zarząd stowarzyszenia postanowił wystąpić z dodatkowym wnioskiem do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5 wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.

Za przyjęciem projektu głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXI/126/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2008 roku zmieniając budżet miasta na 2008 rok. (Załącznik nr 20 do protokołu).Punkt 9. Sprawa powierzenia Powiatowi Chełmińskiemu zadań gminy z zakresu edukacji publicznej dotyczących zakładania i prowadzenia przedszkoli specjalnych.

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 21 i nr 22 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z opinią Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 23 do protokołu,

- Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Załącznik nr 24 do protokołu,


Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.

Za przyjęciem projektu głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/127/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Chełmińskiemu zadań gminy z zakresu edukacji publicznej dotyczących zakładania i prowadzenia przedszkoli specjalnych. (Załącznik nr 25 do protokołu).Punkt 10. Sprawa zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Fundacji Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera w Chełmnie środków trwałych.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 26 i nr 27 do protokołu).
Następnie zgłosiła autopoprawkę w załączniku do projektu uchwały: w tabeli Lp. 2, ppkt.2 winno być „Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku hotelowego obejmującego 34 miejsca noclegowe, instalację p.poż., hydranty, sygnalizację”.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały przedstawiony w druku nr 7 wraz ze zgłoszoną autopoprawką.

Za przyjęciem projektu głosowało 18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę nr XXI/128/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Fundacji Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera w Chełmnie środków trwałych. (Załącznik nr 28 do protokołu).


Punkt 11. Interpelacje radnych

Przewodniczący obrad p. Piotrowski poinformował, że do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie złożył interpelacji.
Punkt 12. Wolne wnioski i informacje

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – poinformował obecnych, iż otrzymał pismo od Burmistrza Miasta w sprawie procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Dodał, że w dniu 3 czerwca o godzinie 15.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta odbędzie się debata publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami – Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Następnie odczytał pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego dotyczące przestrzegania przepisów przez radnych – Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Ponadto odczytał życzenia przesłane dla wszystkich radnych z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego od posła na Sejm RP Jerzego Wenderlicha – Załącznik nr 31 do protokołu.

Radna p. Neumann – zaproponowała, aby radni powrócili do wcześniej organizowanych spotkań przed sesją. Dodała, że w dniu dzisiejszym było wiele dyskusji i poruszano wiele spraw, które mogły być wyjaśnione wcześniej.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że uwaga przedmówczyni jest bardzo cenna, jednakże zasugerował, aby tego rodzaju spotkania odbywały się z inicjatywy kolejnych przewodniczących Komisji Rady Miasta.

Radny p. Dzikowski – poparł propozycję zgłoszoną przez radną p. Neumann, jednakże wyraził obawy, że można nie osiągnąć zamierzonego rezultatu. Dodał, że pytanie Burmistrza Miasta, dlaczego żadne sygnały odnośnie szeroko dyskutowanych w dniu dzisiejszym punktów nie docierały przed obradami, stwierdził, że jest tylko jedna odpowiedź, cyt. „tam nie ma prasy i kamer”.
Nawiązując do punktu pierwszego dzisiejszego porządku obrad stwierdził, cyt. „jako Rada jesteśmy niepoważni”. Przypomniał, że na poprzedniej sesji punkt dotyczący pensum pedagogów został przełożony na dzisiejszą sesję. W okresie między sesjami odbyło się spotkanie zainteresowanych stron: Burmistrza Miasta, Komisji Oświaty i przedstawicieli Związków Zawodowych, na którym ustalono propozycję na sesję, a w dniu dzisiejszym radny p. Gzella składa propozycję o ponowne przeniesienie punktu i propozycja ta uzyskuje większość. Mówca wyraził zdziwienie, ponieważ zasady zostały ustalone. Dodał, że mógł być przeniesiony tylko punkt zaproponowany przez radnego p. Błażejewicza, ponieważ ta kwestia nie była wcześniej przedstawiana przez Związki Zawodowe.

Radny p. Gzella – przypomniał, że złożył propozycję przeniesienia punktu, która uzyskała 15 głosów poparcia. Wyraził zadowolenie, że dyskusja merytoryczna odbywa się na sesjach, ponieważ mieszkańcy miasta chcą słyszeć takie dyskusje. Zdaniem mówcy, spotkania radnych są nie potrzebnym elementem. Dodał że radni pracują w Komisjach w których uczestniczą Burmistrz Miasta, Jego Zastępca, Skarbnik Miasta i Kierownicy Wydziałów. Zdaniem mówcy praca odbywa się na posiedzeniach.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do sprawy malowania pasów na terenie miasta stwierdził, że wiele osób zgłasza problemem, że jest ich zbyt mało na terenie miasta.. Zasugerował, że warto jest zastanowić się nad kolejnością wykonania tych prac. Dodał, że jest na terenie miasta droga wojewódzka, jednakże nie można dopuścić do tego, aby pasy na niej były wymalowane w miesiącu wrześniu. Stwierdził, że niewłaściwa jest forma telefoniczna na rozwiązywanie tego rodzaju problemów i należy sprawy te załatwiać w formie pisemnej. Dodał, że w uzasadnieniu do takiego pisma warto jest przypomnieć, że przy drodze wojewódzkiej znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 4, Gimnazjum i Liceum Katolickie, dworzec PKS, Szkoła Muzyczna, wojsko, plac zabaw, Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2, cmentarz, szpital. Zgłosił wniosek, aby w terminie pilnym wystąpić z wnioskiem o malowanie pasów.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich ma zaplanowany przetarg na malowanie pasów na ostatnie dni maja br. i zapewniono, że Chełmno i trasa nr 550 będzie wymalowana w pierwszej kolejności.

Radny p. Mikrut – poinformował, że jadąc ze Świecia i skręcając do Chełmna pierwszym wjazdem, przy drodze znajduje się obiekt tzw. „Baba Jaga”, który w chwili obecnej nie jest żadną wizytówką dla miasta. Zgłosił wniosek o usunięcie tego obiektu.
Dodał, że na północ od ul. Polnej 25 znajduje się skarpa, na której miasto posadziło drzewa i krzewy, które są zarośnięte trawą i poprosił o jej wykoszenie.

Burmistrz Miasta p. Kędzieerski – odpowiadając przedmówcy na temat konieczności koszenia traw poinformował, że odbywa się to w zaplanowanej kolejności. Nawiązując do obiektu „Baba Jaga” stwierdził, że wniosek radnego jest podstawą do wystąpienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o likwidację tego obiektu, ponieważ jest on usytuowany na terenie Skarbu Państwa.

Radny p. Wrażeń – nawiązując do sprawy powstania nowej firmy na ulicy Łunawskiej i utworzenia tam 200 miejsc pracy zaproponował, aby wspólnie ze Starostwem Powiatowym w przyszłym roku budżetowym zaplanować środki na oświetlenie tej ulicy.
Następnie poinformował, że od trasy nr 1 w kierunku ulic: Zakole, Prosta, tereny są sukcesywnie nasadzane, a trawa przerasta posadzone drzewa.
Na ulicy Polnej przy wjeździe do sklepu „Elmet”, poinformował, że po stronie FAM; zostały zdjęte płytki chodnikowe w ubiegłym roku. Poprosił o wyjaśnienie ile zapłacono za zajęcie pasa chodnikowego oraz gdzie zostały wywiezione płytki chodnikowe i dlaczego nie został naprawiony chodnik.
Zaproponował, aby pracownik Urzędu Miasta przeszedł się ulicą Kolonia Wilsona, która niedawno była oddana do użytku, a obecnie zarasta chwastami, zarywa się studzienka kanalizacyjna, ponadto NETIA zdjęła krawężniki i ich nie założyła, brak jest zainteresowania ze strony Urzędu Miasta.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że o ile na Kolonii Wilsona została zarwana studzienka kanalizacyjna, należy ten fakt zgłosić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z pewnością zostanie wysłany pracownik, który określi, co można zrobić w tym zakresie. Nawiązując do sprawy koszenia traw, temat został wyjaśniony w odpowiedzi dla radnego p. Mikruta. Sprawa oświetlenia drogi – jest to droga powiatowa i należy w pierwszej kolejności wykonywać zadania należące do miasta.
Nawiązując do sprawy przejścia na ulicy Łunawskiej przez trasę nr 1 poinformował, że Krajowy Zarząd Dróg prawdopodobnie odstąpi od tego zadania, ponieważ zdaniem mówcy zbyt dużo pism było wysyłanych na ten temat. Generalna Dyrekcja Dróg poinformowała, że występuje zbyt małe natężenie ruchu, natomiast w chwili podpisywania wstępnego porozumienia natężenie ruchu pieszego było wystarczające. Zasugerował, że może być to efekt pism wysyłanych przez radnych.
Radny p. Wrażeń – wyjaśnił, że proponował, aby oświetlenie Szosy Łunawskiej wykonać wspólnie ze Starostwem Powiatowym dla mieszkańców. Dodał, że droga jest powiatowa, ale podatki mieszkańcy płacą do miasta. Nawiązując do sprawy przejścia na Szosie Łunawskiej stwierdził, że otrzymał informację, iż Generalna Dyrekcja Dróg od osób prywatnych tereny już wykupiła.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy poinformował, że nie było wykupu od osób prywatnych, lecz od miasta, ponieważ Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dotyczącą lewej strony. Stwierdził, że jest rozżalony decyzją podjętą przez Generalną Dyrekcję, ponieważ posiada porozumienie podpisane przez Dyrektora Generalnej Dyrekcji oraz Burmistrza i Skarbnika Miasta na podstawie którego Gmina wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg podejmują się zadania rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z ulicą Łunawską, w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy. Gmina Miasta Chełmna była zobowiązana do wykonania we własnym zakresie chodników dla pieszych przed i za tunelem, a pozostałe roboty miały być wykonane we własnym zakresie i na koszt własny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że w czasie gdy powstał problem przejścia dla pieszych członkowie Komisji ds. mieszkaniowych byli w Świeciu i brano pod uwagę przejście podziemne, kładkę itp. i wówczas określono, że przejście podziemne jest najdroższe i nie do zrealizowania. Osoba, która zarządza tym odcinkiem drogi nr 1 zleciła rozpatrzenie tematu. Była propozycja ustawienia świateł, lecz Generalna Dyrekcja Dróg przysłała pismo, że przejście powinno być usytuowane od strony Torunia, a nie od strony Świecia. Mówca wyraził zdziwienie, że zaplanowano inaczej, ponieważ jego zdaniem zapomniano o mieszkańcach Wybudowania. Dodał, że mieszkańcy Wybudowania zajęli się swoim problemem i nikt nie mówił, że nie ma być przejścia. Dodał, że jadąc od strony Grubna, z prawej strony od Wybudowania wykupiono teren na drogę serwisową. Zdaniem mówcy temat nie jest jeszcze zamknięty. Dodał, cyt. „Ten temat Panie Burmistrzu tu przepadł, jak Pan go wywiesił przed wyborami”.

Radna p. Konowalik – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosiła o wyjaśnienie, czy wszystkie sprawy zgłaszane przez radnych poprzez wpis do zeszytu wniosku, są realizowane. Poruszyła sprawę wzmocnienia skarpy przy przystanku dla wsiadających na ulicy Toruńskiej. Wyjaśniła, że są tam powbijane pręty, a podczas opadów zmienia osuwa się na chodnik. W imieniu mieszkańców ulicy Storczykowej poprosiła o sprawdzenia znajdujących się tam płyt jumbo. Następnie poprosiła o informację; co z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i kiedy będzie on przyjęty przez Radę Miasta.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówczyni wyjaśnił, że nie wszystkie wnioski radnych wpisywane do zeszytu wniosków są realizowane. Jako przykład niezrealizowanego postulatu radnej jest sprawa utwardzenia terenu przy garażach na os. Raszei. Wyjaśnił, że zadanie to jest zadaniem inwestycyjnym i nie może być zrealizowane. Dodał, że płyty jumbo na ulicy Storczykowej i wzmocnienie skarpy na ulicy Toruńskiej zostanie sprawdzone.

Radny p. Ziemecki – złożył wniosek o zinwentaryzowanie majątku zbędnego miastu, przedłożenie tych materiałów komisjom Rady Miasta. Powyższego nie należy zlecać na zewnątrz, aby uniknąć kosztów, a jedynie zaktualizować spis z natury łącznie z lokalami użytkowymi, szczególnie we Wspólnotach Mieszkaniowych. Poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie, czy zgłoszony wniosek musi być głosowany.

Radca Prawny p. Stegienka – wyjaśnił, że w punkcie „Wolne wnioski” Rada Miasta nie podejmuje już decyzji władczych, lecz zgłasza problemy, które mogą być realizowane w przyszłości. W związku z powyższym zgłoszony przez radnego p. Ziemeckiego wniosek nie może być głosowany.

Radny p. Ziemecki – poprosił o wyjaśnienie, czy zgodnie z opinią radcy prawnego Komisja Budżetu ma przygotować na kolejną sesję Rady Miasta projekt uchwały.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że nie ma konieczności tworzenia projektu uchwały w przedmiotowej sprawie, a radnego p. Ziemeckiego poprosi o współpracę w zespole, który w tym celu zostanie powołany. Dodał, że do zbycia przewidziany jest teren za wiaduktem, działka po PKP, sklep ABC.

Radny p. Knap – poruszył sprawę braku przejścia dla pieszych na ulicy Toruńskiej na odcinku od ulicy Styczniowej do cmentarza. Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska sugerowała, aby przejście dla pieszych wykonano na ulicy Toruńskiej przy budynku nr 12. Dodał, że argumenty Zarządu Dróg Wojewódzkich nie mają podstaw, ponieważ największa góra jest przy cmentarzu i w tym miejscu kierowcy się zatrzymują, ponieważ jest przejście dla pieszych.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przyznał, że radny p. Knap ma rację, a brak przejść dla pieszych nie dotyczy tylko ulicy Toruńskiej, ale także braku pasów przy Placu Wolności na przejściu do jednostki wojskowej, gdzie zawsze były. Wyjaśnił, że przy tworzeniu dokumentacji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zapomniano o tych pasach. Zmiana tej sytuacji wymaga czasu. Dodał, że nikt z Urzędu Miasta nie może na własne ryzyko narysować pasów.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – poinformował, że na interwencję Urzędu Miasta komisja z Zarządu Dróg Wojewódzkich była i lustrowała te ulice. Odnośnie przejścia przy cmentarzu wyjaśnił, że zostało ono wykonane przez kierownictwo grupy z Toruniu, ale na wykonanie kolejnych przejść nie chcą podejmować decyzji bez zmiany organizacji ruchu w Urzędzie Marszałkowskim.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że jest uzgodnienie z konserwatorem zabytków, że od dnia 1 czerwca br. nastąpi kontynuacja zmiany nawierzchni i chodników przy drodze 550. W roku bieżący inwestycja ma zakończyć się na ulicy Toruńskiej, a następnie będzie opracowywana dokumentacja na kolejny odcinek i Urząd Miasta będzie naciskał, aby przejścia zostały wykonane.

Radny p. Dzikowski – nawiązując do zeszytu wniosków radnych przypomniał o wpisie dotyczącym terenu na Osiedlu M. Kopernika na wysokości bloku nr 2 i garaży, gdzie zdaniem mówcy na skarpie jest „dzicz”. Dodał, że przy początkowym zejściu jest tylko kilka schodów i istnieje konieczność wykonania tego zejścia. Zwracając się do radnego p. Gzelli stwierdził, że wie, iż zdjęcie punktu dotyczącego nauczycieli zostało przegłosowane przez radnych. Dodał, że zdjęcie tego punktu po raz kolejny nie było zasadne, ponieważ sprawa była wcześniej uzgodniona ze Związkami Zawodowymi. Przypomniał, że w Radzie Miasta poprzedniej kadencji bardzo często polemizował z radnym p. Jeziorskim, jednakże był to radny, który występował merytorycznie, ale tak cyt. „pustych rozmów” nie było.

Radny p. Jurczak – nawiązując do sprawy przejścia podziemnego poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska zaproponowała posiedzenie poszerzone o udział osób odpowiedzialnych i mogących mieć wpływ na realizację tej inwestycję. Sprawa została uzgodniona z Burmistrzem Miasta i w chwili obecnej Komisja oczekuje na uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg – Oddział Bydgoszcz. Na tym spotkaniu mogą zapaść ustalenia ostateczne.
Na temat oznakowania trasy 550 na odcinku ulicy Toruńskiej Komisja kilkakrotnie występowała z tym tematem. Zasugerował, że o ile do Zarządu Dróg pisemnie występuje Burmistrz Miasta, to zasadnym byłoby, aby to wystąpienie było wspólne z Przewodniczącym Rady Miasta oraz z Komisją Bezpieczeństwa. Dodał, że należy robić wszystko, aby okres wykonywania zadań w mieście przez Zarząd Wojewódzki Dróg nie był wydłużany.
Nawiązując do punktu porządku obrad dotyczącego dotacji na prace konserwatorskie zaapelował do Burmistrza Miasta, aby wniosek złożony przez p. Kordowskiego został uwzględniony w przyszłorocznym budżecie miasta, podobnie jak było z obiektami sakralnymi.
Poinformował, że tematy dyskutowane na posiedzeniu Komisji są odwrotnie zgłaszane do Burmistrza Miasta lub Jego Zastępcy, aby podczas obrad najbliższej sesji można przekazać informację o zrealizowaniu zadania. Zaapelował do radnych, aby wnioski dotyczące porządków zgłaszać do Burmistrza Miasta nie czekając na kolejną sesję.

Radny p. Knap – zwrócił uwagę, że odcinek drogi pomiędzy alejami 3-go Maja a ulicą biegnącą przy kasynie wojskowym, od transformatora do ul. Wodnej, nie ma nazwy. Zaproponował, aby rozważyć możliwość utworzenia ronda w miejscu istniejącego trójkąta.

Radna p. Rostek – podziękowała Zastępcy Burmistrza Miasta p. Jagodzińskiemu za postawienie kwiatów na murkach oporowych przy Studzience oraz za naprawę chodnika na odcinku od ulicy Kamionka do działek nad Wisłą. Poprosiła o wyjaśnienie, kiedy będzie zrealizowana obietnica dotycząca wyrównania drogi przy ulicy Wiklinowej, gdzie dziury miały być zasypane frezowiną. Ponadto przy trójkącie ulicy Nad Groblą i ulicy Kamionka brak jest barierki w związku z czym wejście na ulicę Wiklinową jest bardzo niebezpieczne.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – odpowiadając radnemu p. Knapowi wyjaśnił, że do końca, gdzie obecnie przy SP nr 1 są wymieniane okna to są aleje 3-go Maja. Dodał, że wstępna koncepcja przebudowy ronda ma zaplanowane przejścia dla pieszych. Odpowiadając radnej p. Rostek wyjaśnił, że droga w kierunku Wisły jest drogą wojewódzką. Nawiązując do sprawy ulicy Wiklinowej poinformował, że jest w planie przebudowa ulicy Podgórnej i ulicy Zakole i materiał pozyskany z wierzchniej warstwy będzie przeznaczony na ulicę Wiklinową. Nawiązując do sprawy zamontowania balustrady przy skrzyżowaniu ulic: Nad Groblą i Kamionka, w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich jest opracowywana na koszt miasta dokumentacja na poszerzenie chodnika i przeprowadzenie go od ulicy Nad Groblą do ulicy Wiklinowej. Dodał, że zadanie to zostało wpisane w ramach robót publicznych.Punkt 13. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku, zamyka obrady XXI sesji Rady Miasta Chełmna.

Protokołowała: M. Westfalewska

Przewodniczył: W. PiotrowskiWytworzył: M. Westfalewska (25 czerwca 2008)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (25 czerwca 2008, 09:37:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2596

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij