Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2017

zamówienie na:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Wymiana stolarki okiennej – II – etap w budynku Gimnazjum nr2 – 86-200 Chełmno, ul. Kościuszki 11

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.2.2017.JSz
wartość: powyżej 30.000,00 euro
termin składania ofert: 25 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 4 złożona przez: Oferta nr 4 ,,OKNA"-KOŁODZIEJCZYK Janusz Kołodziejczyk 34-451 TYLMANOWA, oś.Mastalerzy 33F Cena - 60,00 Gwarancja - 8,33 Termin realizacji - 20,00 Razem - 88,33 W związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: Oferta nr1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - WOMA- 25-116 KIELCE, ul. ŚCIEGENNEGO 221 Cena - 43,80 Gwarancja - 8,33 Termin realizacji - 13,20 Razem - 65,33 Oferta nr2 Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane ,,AGAD" Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 23B Cena brutto - 49,80 Gwarancja - 8,33 Termin realizacji - 16,00 Razem - 74,13 Oferta nr3 Fabryka okien i drzwi BAS Sp.z o.o ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin Cena brutto - 41,40 Gwarancja - 20,00 Termin realizacji - 20,00 Razem - 81,40 Oferta nr5 Mazur kolor Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski 12-120 Dźwierzuty, Miętkie 5 Cena brutto - 28,80 Gwarancja - 8,33 Termin realizacji - 13,20 Razem - 50,33  WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia się, że w dniu 18.05.2017r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na: 
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Wymiana stolarki okiennej – II – etap  w budynku Gimnazjum nr2 – 86-200  Chełmno, ul. Kościuszki 11
O treści:
Pytanie nr1
W projekcie budowlanym  wyraźnie określili Państwo wykonanie okien w profilu okiennym 68  z zastosowaniem w nowych oknach  szyby zespolonej, standardowej-  pakiet dwuszybowy o budowie 4/16Ar/4 Współczynnik przenikania ciepła samej szyby takiej budowie wynosi U=1,1 W/m2K. Przy zastosowaniu szyby o w/w parametrach niemożliwe jest uzyskanie współczynnika przenikania ciepła U=1,0 W/m2K dla całego okna. Współczynnik ten wynosi U=1,4 W/m2K dla całego okna.
Natomiast w SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga wykonania okien z zastosowaniem pakietu trzyszybowego o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna  U=1,0 W/m2K. Są to okna pasywne o całkowicie innym profilu i konstrukcji niż wymaga Zamawiający, gdyż konieczne jest zastosowanie szyby dwukomorowej (dużo grubszej od standardowego pakietu), co wiąże się ze znacznym pogrubieniem i poszerzeniem ramiaków okiennych   
Pytanie nr II
Proszę o informację, jaki współczynnik przenikania ciepła ma mieć nowa stolarka okienna. Dokumentacja projektowa zawiera w tym zakresie sprzeczne informacje
(w SIWZ znajduje się informacja, że współczynnik przenikania ciepła dla całego okna ma wynosić 1,0 W/m2K, natomiast w projekcie wykonawczym znajduje się zapis, że współczynnik 1,0 W/m2K ma dotyczyć pakietu szybowego).
Pytanie nr II.2
Proszę określić, jaki pakiet szybowy ma być zastosowany w nowej stolarce – pakiet 4/16/4 (wg projektu), czy pakiet 3-szybowy (wg SIWZ – jeżeli wymaga się pakietu 3-szybowego, proszę o podanie jego konkretnej budowy).
Pytanie nrII.3
Proszę podać typ nawiewników, w jakie wyposażona ma być nowa stolarka (np. ciśnieniowe, higrosterowane) oraz o podanie ich ilości (np. 1 nawiewnik/okno, 1 nawiewnik/skrzydło).
Pytanie nr II.4
Jaki rodzaj szprosa ma być zastosowany w nowej stolarce (np. naklejany, międzyszybowy, wiedeński, konstrukcyjny)?

Na które udziela się następujących odpowiedzi

Ad .I.1    Stolarkę okienną na przedmiotowym zadaniu należy wykonać i wymienić
zgodnie z warunkami w  SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia, gdzie wymagane jest  wykonanie i wymiana okien z zastosowaniem pakietu trzyszybowego o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna  U=1,0 W/m2K

Ad. II.1 Stolarkę okienną na przedmiotowym zadaniu należy wykonać i wymienić zgodnie z warunkami w  SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia, gdzie wymagane jest  wykonanie i wymiana okien z zastosowaniem pakietu trzyszybowego o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna  U=1,0 W/m2K.

Ad.II.2  zastosować pakiet 3- szybowy dla podanego przekroju okna przy pełny
spełnieniu warunków technicznych okien z pakietem 3- szybowym

Ad. II.3.- Nawiewnik higrosterowany, jeden spełniający wymóg techniczny wydajność
30 m3/h.

Ad. II.4.-Należy zastosować szpros naklejany.

Udzielona odpowiedz nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert.

Ogłoszenie nr 504179-N-2017 z dnia 2017-05-09 r.


Gmina Miasto Chełmno: Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Wymiana stolarki okiennej – II – etap w budynku Gimnazjum nr2 – 86-200 Chełmno, ul. Kościuszki 11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno, krajowy numer identyfikacyjny 87111848300000, ul. ul. Dworcowa  1 , 86200   Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 771 729, e-mail wmkii@chelmno.pl, faks 566 771 774.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.chelmno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.chelmno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.chelmno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Wymiana stolarki okiennej – II – etap w budynku Gimnazjum nr2 – 86-200 Chełmno, ul. Kościuszki 11
Numer referencyjny: TI.271.2.2017.JSz
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej drewnianej na drewniana – jednoramowa rozwierno- uchylna o współczynniku przenikania dla całości okna =1W/m2K w pakiecie 3-szybowym w kolorze- wzornik NCS (Sigma Colour System C21..):- S0502-R50B 1.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow2. do 1m2 -39,00szt 2.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow2. do 2m2 -26 szt 3.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow2. powyżej - 209,70m2 4.Wykucie z muru podokienników - 164mb-129szt 5.Wykonanie rolki cementowej pod okapniki.- 129szt 6.Oczyszczenie spoin z muru- 48,00m2 7.Spoinowanie muru- 48,00m2 8.Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow. otworu do 1m2-39,00m2 9.Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow. otworu do 2m2- 37,70m2 10.Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow. otworu powyżej 2m2- 209,70m2 11.Obsadzenie podokienników- 164mb- 129szt 12.Odbicie tynków- 65,00mb 13.Wykonanie tynków cem-wap- 65,00 mb 14.Przygotowanie pow. pod malowanie- 416,00m2 15.Gładzie jednowarstwowe - 460,00m2 16.Gruntowanie przed malowaniem powierzchni- 460,00m2 17.Dwukrotne malowanie- 460,00m2 18 Zabezpieczenie powierzchni- 260,00m2

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421132-8
45442100-8
45410000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: • w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres pro-wadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykona co najmniej jedną roboty budowlane odpowiadającą przedmiotowi zamówienia (wymiana stolarki okiennej w budynku wpisanym do rejestru zabytków ) o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł. brutto każda. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. • dysponuje minimum jednym pracownikiem, który będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia i posiada - uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej ( kierownik budowy) i który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika nr 3 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wypełnione i podpisane oświadczenie wg załącznika nr 2 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – według załącznika nr 1 do SIWZ, oraz b) wypełniony i podpisany kosztorys szczegółowy, ofertowy wykonany według załącznika nr 6 do SIWZ (przedmiaru).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1Oferta musi być zabezpieczona wadium w PLN w wysokości 5 000,00zł. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr 50 9486 0005 0000 0361 2000 0029 odpowiednio z dopiskiem : Wadium- Wymiana stolarki okiennej – II – etap w budynku Gimnazjum nr2 – 86-200 Chełmno, ul. Kościuszki 11 5.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.W przypadku wniesienia wadium w gwarancji lub poręczeniu ich treść musi zawierać okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego wynikające z art. 46 ust.4a-5 ustawy Pzp. 7.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 8.Oferta, która nie będzie zabezpieczona na okres określony w ustawie dopuszczalną formą wadium, nie będzie rozpatrywana, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 9.Wadium należy wnieść zgodnie z postanowieniami art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 11.Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cenaoferty60
Przedłużony okes gwarancji20
Termin realizacji20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1)Dokonanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwe w następujących przypadkach: 1)zmiany terminu wykonania Umowy lub terminu realizacji poszczególnych etapów Umowy, jeżeli jej/ich wykonanie w terminach określonych w §3 Umowy jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności: a)konieczności synchronizacji terminów realizacji innych umów, zadań (projektów), w tym realizowanych, prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a powią-zanych z realizacją przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizacje przedmiotu Umowy, b)ustalenia przez Strony zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy w postaci ko-nieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, w szczególności w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego, c)wywołanych treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych; d)w przypadkach wskazanych w §3 ust. 5 Umowy; 2.zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy (np. zmiany technologii wykonania przed-miotu Umowy, zmiany rodzaju, technologii lub ilości prac, zmiany sposobu realizacji prac), spowodowanej m. in., choć nie wyłącznie: a)okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, b)zmianą obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich norm branżowych, c)treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, d)wystąpieniem kolizji z realizacją innych zadań (projektów), w tym prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizacje przedmiotu Umowy; 3)zmiany wynagrodzenia: a)w przypadkach zmian Umowy dokonywanych na podstawie pkt. 1) lub 2) powyżej – jako bezpośredni skutek tych zmian, lub b)w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT): jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, c)w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumen-towane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy plano-wanymi świadczeniami. 4)W celu uniknięcia wątpliwości określa się, że nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzanie zmian nie modyfikujących Umowy w sposób istotny, a w szczególności: a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), b)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-25 , godzina: 11.00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Opublikował: Paweł Dąbrowski (9 maja 2017, 14:55:46)

Ostatnia zmiana: Paweł Dąbrowski (7 czerwca 2017, 14:25:44)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 364

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij