Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 08/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno

OGŁASZA PRZETARG na:
 
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Chełmnie”

Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro

1. Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2. Tryb zamówienia: Tryb przetargowy. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro, 
3. Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Chełmnie”.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres: 
a.       Budowa sieci wodociągowej z rur PE (PE100) Ø 110mm SDR17 PN10
-  rurociąg PE Ø110mm SDR 17, PN10 – 58,0 m
-  rurociąg PE Ø90mm SDR 17, PN10 – 4,5 m
-  hydrant technologiczny podziemny HT-80 – 1 szt.
b.      Przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci.
c.       Fizyczne odcięcie i zabezpieczenie likwidowanej sieci azbestowo-cementowej.
d.      Przeprowadzenie próby szczelności sieci wodociągowej.
e.       Przeprowadzenie dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej.
f.       Przeprowadzenie badania bakteriologicznego wody w wybudowanej sieci wodociągowej.
g.      Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
h.      Geodezyjne roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
i.        Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
5.      Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 
                       45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
                       45000006-7 Roboty budowlane 
                       45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
                       45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
                       45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
                       45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2020 r.
8. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
9. Wymagane wadium:  2000,00 zł.
10. Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -   15. 10. 2020 r. godz. 10:00  
12. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13. Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    15. 10. 2020 r. godz. 10:30
14. Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest: Bogusław Cacałowski tel. 56 6860410

 

 

 Załączniki:

Specyfikacja Zamówienia
Załącznik nr 1 ZW - 08_2020 Formularz oferty
Załącznik nr 2 ZW - 08_2020 oświadczenie
Załącznik nr 3 ZW - 08_2020 UMOWA
Załącznik nr 4 ZW - 08_2020 wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 5 ZW - 08_2020 wykaz osób
Załącznik nr 6 ZW - 08_2020 Opis techniczny
Załącznik nr 7 ZW-08_2020 – projekt zagospodarowania terenu
Załącznik nr 8 ZW-08_2020 – profil podłużny
Załącznik nr 9 ZW-08_2020 zestawienie kształtek i armatury
Załącznik nr 10 ZW-08_2020 - przedmiar robót
Załącznik nr 1 ZW - 08_2020 Formularz oferty - edytowalny
Załącznik nr 2 ZW - 08_2020 oświadczenie - edytowalny
Załącznik nr 4 ZW - 08_2020 wykaz wykonanych robót. - edytowalny
Załącznik nr 5 ZW - 08_2020 wykaz osób - edytowalny