INFORMACJA O WPISIE DO EWIDENCJI

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

INNEGO OBIEKTU, W KTÓRYM SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM ORAZ
 /POLA BIWAKOWEGO NA TERENIE GMINY MIASTO CHEŁMNOPodstawa prawna:

1.       Art. 35 ust. 1 pkt 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39  ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553),
  2.       Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  w sprawie    obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 )

Obowiązek zgłoszenia 

przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim, polu biwakowym,
rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym,
jest zobowiązany zgłosić ten fakt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Wymagane dokumenty 

1.         Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pola biwakowego  na terenie MIASTA CHEŁMNA (Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie -  stanowi załącznik nr 1),
2.         Karta Informacyjna o Obiekcie (formularz stanowi załącznik nr 2 ),

3.         Osoby/Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają:
-           nazwę rejestru (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
-           numer wpisu o ile posiadają,
-           numer identyfikacyjny NIP, 

4.         Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach:

zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.
Załącznik Nr 7  do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r.  
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166.) określa minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Opłaty 

Za zaświadczenie o wpisie do ewidencji, wydane  na wniosek strony wnoszona jest opłata 
w wysokości 17,00 zł. (na podstawie art. 1 ust.1 pkt 1 lit b  ustawy  z dnia 
8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej -  Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ). 
Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Finansowy Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno,
 – pok. 203, I piętro, tel. 056 677 17 29.

Załączniki:

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów;
Karta informacyjna obiekcie;
Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług/zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego;
Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji.