W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XVIII/140/2020

Szczegóły

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w związku z trwającą epidemią COVID-19.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374) oraz art. 15q ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) oraz pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) uchwala się, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść

 
§ 1.Ilekroć w uchwale jest mowa o:
      1)     przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność
              gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób
              finansowania;
      2)     działalności gospodarczej - rozumie się przez to działalność gospodarczą,
              do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach
              w Rozdziale 1 Tytułu VII Księgi Trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu
              Unii Europejskiej;
      3)     uldze – rozumie się przez to przedłużenie terminu zapłaty rat podatku
              od nieruchomości płatnych maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września
              2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
              w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
              z powodu COVID – 19, którzy spełniają warunki określone w niniejszej
              uchwale.
 
§ 2. Przedłuża się  terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju    
       i  czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność
       finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
       konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 oraz którzy w kwietniu
       2020 r. osiągnęli przychody z działalności gospodarczej związanej z tą
       nieruchomością na poziomie poniżej 75% średniomiesięcznych przychodów
       z okresu od 1 stycznia 2020 do 29 lutego 2020 r., liczonych jako średnia
       arytmetyczna ww. przychodów za miesiąc.
 
§ 3. Ulga o której mowa § 2 jest udzielana na wniosek stanowiący załącznik nr 1
      do uchwały.  
      Złożenie wniosku jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody na przedłużenie terminu
      płatności rat. Do wniosku należy dołączyć formularz informacji przedstawionych
      przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje
      ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
 
§ 4. Zgodnie z art. 15zzzh ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
       o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
       przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
       oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ulga określona w § 2 stanowi
       pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
       państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji
       Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia
       gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
 
§ 5. W przypadku utraty uprawnień do ulgi w okresie objętym ulgą, podatnik jest
       zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie i jego przyczynach organ podatkowy
       w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do ulgi.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasto Chełmno.
 
§ 7. Uchwała obowiązuje do dnia odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
      stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem COVID-19, nie później niż do
      dnia 31 grudnia 2020 r.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

załącznik doc, 15 kB
załącznik doc, 489 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane