W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XVIII/138/2020

Szczegóły

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Chełmno lub jej jednostkom organizacyjnym.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374) oraz art. 15zzzf ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) oraz pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) uchwala się, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść

§ 1.  Uchwała określa:
       1.   Zasady odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
             przypadających Gminie Miasta Chełmno i jej jednostkom organizacyjnym,
             wymienionym w art. 9 pkt 3,4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
             o finansach publicznych.
       2.   Organy i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
       3.   Warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
             stanowić będzie pomoc publiczną.
       4.   Do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań
             z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto
             Chełmno ustawami stosuje się przepisy art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
             2009 r. o finansach publicznych.
 
§ 2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:
       1)      odstąpieniu -  rozumienie się niedochodzenie przez wierzyciela należności
                o charakterze cywilnoprawnym na drodze postępowania sądowego
                w okresie trwania epidemii.
       2)      wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Miasto Chełmno i jej jednostki
                organizacyjne;
       3)      przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność
                gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób
                finansowania;
       4)      działalności gospodarczej - rozumie się przez to działalność gospodarczą,
                do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach
                w Rozdziale 1 Tytułu VII Księgi Trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii
                Europejskiej;
       5)      jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to jednostki budżetowe,
                samorządowy zakład budżetowy i samorządowe instytucje kultury,
                o których mowa w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych;
       6)      uldze – rozumie się odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze
                cywilnoprawnym przypadających  Gminie Miasto Chełmno i jej jednostkom
                organizacyjnym w okresie trwania epidemii, w stosunku do podmiotów,
                których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
                negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które
                złożą wniosek o odstąpienie od tych należności;
       7)      okres trwania epidemii COVID-19 -  okres w jakim będzie obowiązywać
                stan epidemii, o którym mowa § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
                z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
                Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.);
       8)      ustawie o finansach publicznych  - rozumie się przez to ustawę
                z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
                poz. 869 ze zm.);
       9)      Traktacie - rozumie się przez to Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
                (Dz. Urz. UE C 115 z 9 maja 2008 r.);
      10)      Tymczasowych ramach – rozumie się Komunikat Komisji Europejskiej dot.  
                 Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wparcia gospodarki                
                 w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01);
      11)      TFUE - rozumie się Przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie udzielania
                pomocy publicznej, w tym w szczególności art. 107- 108 Traktatu
                o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Rozporządzenie Komisji (UE)
                Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
                i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
                (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).
 
§ 3. 1. Rada Gminy Miasta Chełmno postanawia odstąpić od dochodzenia należności
          mających charakter cywilnoprawnych  przypadających jednostce samorządu
          terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do
          przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
          z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
          COVID-19 i którzy złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.
       2. Ulga, o której mowa w ust. 1 dotyczy wszystkich należności przypadających
          Gminie Miasto Chełmno oraz jej jednostkom organizacyjnym mających
          charakter cywilnoprawnych.
 
§ 4. 1. Do udzielania ulgi o której mowa w § 3 ust. 1, uprawniony jest:
          1)   Burmistrz Miasta Chełmno.
          2)   Kierownik jednostki organizacyjnej gminy jeśli kwota należności pieniężnej
                nie przekracza lub jest równa kwocie 2.000,00 zł.
       2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1 rozumie się należność główną
           wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, a w przypadku zastrzeżenia
           odsetek umownych, należność główną wraz z odsetkami umownymi. 
       3. Kwoty należności tego samego podmiotu wynikające z różnych tytułów nie     
           ulegają kumulacji.
       4. Kierownik samorządowego zakładu budżetowego i kierownicy jednostek
          organizacyjnych zobowiązani są do sporządzania i składania Burmistrzowi Miasto
          Chełmno rocznych sprawozdań o udzielonych ulgach wg stanu na dzień
          31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do 28 lutego roku
          następującego po roku budżetowym.
       5. Burmistrz Miasta Chełmno może zobowiązać kierowników jednostek
           organizacyjnych do przedłożenia sprawozdania o udzielonych ulgach
           w okresie trwania stania epidemii.
 
§ 5. 1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1 powinien zawierać:
          1)   Dane dłużnika:
                a) w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, PESEL, NIP (dla osób
                    prowadzących działalność gospodarczą), adres zamieszkania,
                b) w przypadku pozostałych przedsiębiorców: nazwę (firmę), REGON, NIP,
                    nr KRS (w przypadku osób prawnych), adres siedziby;
          2)   Określenie tytułu należności,  o którym mowa w § 3 ust. 2;
          3)   Określenie jakiego okresu trwania epidemii COVID-19 dotyczy wniosek
                o odstąpienie dochodzenia należności.
          4)   Opis sytuacji ekonomicznej uzasadniającej pogorszenie płynności finansowej          
                w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
                z powodu COVID-19.
          5)   Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
       2. Do wniosku przedsiębiorca dołącza  dokumenty potwierdzające zasadność
           ubiegania się o odstąpienie od dochodzenia należności, oraz:
           1)   W przypadku osób fizycznych: oświadczenie o sytuacji majątkowej, w tym          
                 o przychodach za poszczególne miesiące w okresach styczeń/luty/kwiecień
                 2020 r., którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
           2)   W przypadku pozostałych przedsiębiorców:
                 a)  oświadczenie o sytuacji majątkowej, w tym o przychodach za
                      poszczególne miesiące w okresie styczeń/luty/kwiecień 2020 r.,
                      którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
                 b)  ostatnie sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z art. 45 ustawy
                      z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
           3)   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
                 rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu
                 COVID-19, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
        3. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub w przypadku stwierdzenia, iż
            przedstawione dokumenty nie są wystarczające do udzielenia ulgi, organ
            uprawniony wzywa przedsiębiorcę do ich uzupełnienia.
            Nieuzupełnienie wniosku przez przedsiębiorcę w wyznaczonym terminie
            powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. O pozostawieniu wniosku bez
            rozpatrzenia uprawniony do przyznania ulgi zawiadamia wnioskodawcę
            w formie pisemnej;
        4. W uzasadnionych przypadkach Wierzyciel może wezwać wnioskodawcę
            do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności,
            które uzasadniałyby udzielenie ulgi.
 
§ 6. Udzielenie ulgi o której mowa w § 3 ust. 1 może być cofnięte bez zgody
      przedsiębiorcy, a należność będąca przedmiotem ulgi staje się natychmiast
      wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia
      następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty,
      jeżeli wyjdzie na jaw, że:
      1)      Dowody na podstawie których udzielono ulgi okazały się fałszywe;
      2)      Przedsiębiorca wprowadził wierzyciela w błąd, co do okoliczności
               uzasadniających udzielenie ulgi.
 
§ 7. Zgodnie z art. 15zzzh ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
       o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
       i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
       sytuacji kryzysowych, ulga o której mowa w § 3 ust. 1 stanowi pomoc publiczną
       mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa
       członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji
       Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia
       gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
 
§ 8.  Wnioski w sprawie należności nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszej
       uchwały, rozpatrywane są według przepisów dotychczas obowiązującej uchwały.
 
§ 9.  Uchwała obowiązuje do dnia odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
       stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem COVID-19, jednak nie później
       niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasto Chełmno.
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
        Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 
 
 
  Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki
 

Załączniki

załącznik doc, 16 kB
załącznik doc, 13 kB
załącznik doc, 13 kB
załącznik doc, 489 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane