W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XIII/95/2019

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 j.t., z późn. zm.), art. 5 ust. 1 - 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 j.t., z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść

§ 1.  Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
 
        1)  od gruntów:

             a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
                 na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
                 - 0,90 zł od 1 m2 powierzchni,

             b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
                 płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,

             c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
                 działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
                 - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni;
 
             d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
                 w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r.
                 poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach, dla których
                 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
                 przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
                 o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
                 jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
                 upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
                 z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni;
 
         2)  od budynków lub ich części:

              a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

              b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
                  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
                  gospodarczej – 22,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
              c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
                  kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni
                  użytkowej,

              d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
                  przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
                  tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

              e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
                  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
                  - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 
         3)  od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
              i ust. 3-7 - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dla celów amortyzacji)
              w zł.
 
§ 2.    Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty wykorzystywane na potrzeby
         cmentarzy. 
       
§ 3.    Traci moc Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2018 r.
          w sprawie stawek podatku od nieruchomości, opublikowana w Dzienniku
          Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego poz. 6351
          z dnia 11 grudnia 2018 r.
 
§ 4.    Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu
         w Dzienniku   Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miasta: W. Strzelecki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane