W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XIII/94/2019

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na podstawie art. 6n ust. 1 i 2, pkt. 1 i art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010 z późn. zm.) zwanej dalej „ucpg” oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść

 
§ 1.1.   Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
           komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący
           załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
      2.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za usługi dodatkowe,
           składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2
           do niniejszej uchwały.
 
§ 2. 1.  Zasady i termin składania deklaracji  wskazuje art. 6m ustawy z 13 września
           1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.
           poz.2010 z późn. zm.).
       2. Deklaracje, o których mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest
           złożyć przy użyciu jednego z poniższych sposobów:
           1) złożyć lub przesłać na adres:
               Urząd Miasta w Chełmnie, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno,
           2) w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej
               - ePUAP,
 
§ 3.1.   Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym
           podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r.
           o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162)
           weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem
           potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia
           17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
           publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.).
 
      2.  Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych               
           w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r.
           w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz
           udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
           (Dz. U. z 2018 r. poz. 180 z późn. zm.).

§ 4.      Traci moc uchwała nr  XVIII/108/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia
           16 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
           gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
           nieruchomości.
 
§ 5.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 6.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  i podlega opublikowaniu
           w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na
           tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

   
 
 
          


Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki
 
 

 

Załączniki

załącznik doc, 30 kB
załącznik doc, 26 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane