W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy TI.271.3.2019.MM
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia przekarcza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro
Termin składania ofert
unieważnienie
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 3 744 626,90 PLN brutto. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły trzy oferty. Cena każdej z ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie dofinansować przedmiotowego zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej. Mając na uwadze powyższe zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia przedmiotowego postępowania.
Protokół z otwarcia ofert

=============================================================


16/05/2019    S94    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Chełmno: Roboty instalacyjne elektryczne

2019/S 094-227200

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 072-169875)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
Chełmno
86-200
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Maćkowski
Tel.: +48 566771754
E-mail: ti@chelmno.pl
Faks: +48 566771774
Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.chelmno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”.

Numer referencyjny: TI.271.3.2019.MM
II.1.2)Główny kod CPV
45310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

8.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik 5 i 6, w skład której wchodzi:

1. Część opisowa dokumentacji z projektowo kosztorysowej załączonymi do niej zestawieniami;

2. Mapa miasta z naniesionym systemem oświetlenia;

3. STMiD i BiOZ;

4. Przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do wyceny;

Etap I – realizacja w roku 2019.

Etap II – od dnia 1.6.2021 do dnia 31.8.2021 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 072-169875

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.5.2019 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego – Chełmno 86-200, ul. Dworcowa 1, woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywanej est poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.6.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – Chełmno 86-200, ul. Dworcowa 1, woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/05/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 07/06/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/05/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 07/06/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:


=============================================

UWAGA!

Zapytania Wykonawców z wyjaśnieniami Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 16.05.2019r.
- poniżej plik do pobrania:


=================================
Uwaga!

Zapytania Wykonawców z wyjaśnieniem Zamawiającego do treści SIWZ
oraz MODYFIKACJA SIWZ z dnia 14.05.2019r

- poniżej plik do pobrania:


========================================================

Nr sprawy: TI.271.3.2019.MM                                                 Chełmno, dnia 10.05.2019 r.
                           
UWAGA!

KOMUNIKAT
do Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie
 
 
Dot.: postępowania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
W związku z koniecznością dokonania zmian (modyfikacji) treści SIWZ, Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie dokona modyfikacji treści SIWZ w powiązaniu z wydłużeniem terminu składania ofert. Wobec powyższego Zamawiający informuje, że dotychczas wyznaczony termin tj. do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 09:00 – zostanie przesunięty.
 

 =====================================================
Uwaga! Zapytanie Wykonawcy z wyjaśnieniem Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 07.05.2019r. - poniżej plik do pobrania:
Zapytanie Wykonawcy z wyjaśnieniem Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 07.05.2019r.

=====================================================
Uwaga! Zapytanie Wykonawcy z wyjaśnieniem Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 06.05.2019r. - poniżej plik do pobrania:
Zapytanie Wykonawcy z wyjaśnieniem Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 06.05.2019r
=====================================================
Uwaga! Zapytania Wykonawców z wyjaśnieniami Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 30.04.2019r. - poniżej pliki do pobrania:
Zapytania Wykonawców z wyjaśnieniami Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 30.04.2019r. załaczniki do pytań D prolongata Energa
=====================================================

Uwaga! Zapytania Wykonawcy z wyjaśnieniami Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 24.04.2019r. - poniżej do pobrania:
Zapytania Wykonawcy z wyjaśnieniami Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 24.04.2019r.
======================================================

18/04/2019    S77    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta  Polska-Chełmno: Roboty instalacyjne elektryczne2019/S 077-183304SprostowanieOgłoszenie zmian lub dodatkowych informacjiDostawy(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 072-169875)Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającyI.1)Nazwa i adresyGmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
Chełmno
86-200
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Maćkowski
Tel.: +48 566771754
E-mail: ti@chelmno.pl
Faks: +48 566771774
Kod NUTS: PL61Adresy internetowe: Główny adres: www.bip.chelmno.plSekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”. Numer referencyjny: TI.271.3.2019.MMII.1.2)Główny kod CPV45310000II.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawyII.1.4)Krótki opis: 8.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik 5 i 6, w skład której wchodzi: 1. Część opisowa dokumentacji z projektowo kosztorysowej załączonymi do niej zestawieniami; 2. Mapa miasta z naniesionym systemem oświetlenia; 3. STMiD i BiOZ; 4. Przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do wyceny; Etap I – realizacja w roku 2019. Etap II – od dnia 1.6.2021 do dnia 31.8.2021 r. Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:15/04/2019VI.6)Numer pierwotnego ogłoszeniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 072-169875Sekcja VII: ZmianyVII.1)Informacje do zmiany lub dodania VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: II.1.2Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główny kod CPVZamiast: 45300000Powinno być: 45310000Numer sekcji: IV.2.7Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofertZamiast: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.5.2019 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego – Chełmno 86-200, ul. Dworcowa 1, woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.5.2019 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego – Chełmno 86-200, ul. Dworcowa 1, woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywanej est poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Numer sekcji: NagłówekZamiast: Polska-Chełmno: Roboty instalacyjne w budynkach Powinno być: Polska-Chełmno: Roboty instalacyjne elektryczne VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

==================================================

Uwaga! Zapytania Wykonawcy z wyjaśnieniami Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 16.04.2019r. - poniżej do pobrania:

Zapytania Wykonawcy z wyjaśnieniami Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 16.04.2019r
========================================================
11/04/2019    S72    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  Polska-Chełmno: Roboty instalacyjne w budynkach2019/S 072-169875Ogłoszenie o zamówieniuDostawyLegal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa i adresyGmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
Chełmno
86-200
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Maćkowski
Tel.: +48 566771754
E-mail: ti@chelmno.pl
Faks: +48 566771774
Kod NUTS: PL61Adresy internetowe: Główny adres: www.bip.chelmno.plI.2)Informacja o zamówieniu wspólnymI.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.chelmno.plWięcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżejI.4)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnejI.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczneSekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”. Numer referencyjny: TI.271.3.2019.MMII.1.2)Główny kod CPV45300000II.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawyII.1.4)Krótki opis: 8.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik 5 i 6, w skład której wchodzi: 1. Część opisowa dokumentacji z projektowo kosztorysowej załączonymi do niej zestawieniami; 2. Mapa miasta z naniesionym systemem oświetlenia; 3. STMiD i BiOZ; 4. Przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do wyceny; Etap I – realizacja w roku 2019. Etap II – od dnia 1.6.2021 do dnia 31.8.2021 r. II.1.5)Szacunkowa całkowita wartośćII.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nieII.2)OpisII.2.1)Nazwa:II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV45310000453161004531600045316110II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL61Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Teren Miasta Chełmno II.2.4)Opis zamówienia: Etap I – realizacja w roku 2019. • Wymiana wyeksploatowanych opraw ulicznych i parkowych na słupach i ścianach budynków w ilości 1 523 (z wyłączeniem opraw ozdobnych, parkowych na Rynku 63 szt., ul. Grudziądzkiej 14 szt. oraz ścieżki pod murami 32 szt.) szt. na oprawy LED o mocach zgodnie z zestawieniem, oprawy wyposażone w indywidualny przekaźnik sterujący czasem załączeń redukcją mocy w oprawie, zgodnie z załączoną dokumentacją budowlano-kosztorysową, • Wymiana wysięgników słupowych oraz ozdobnych na ścianach budynków, zabezpieczeń oraz przewodów zasilających w wysięgnikach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, • Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejących słupach w ilości 34 szt. w miejscach wskazanych w zestawieniu, zgodnie z załączoną dokumentacją budowlano-kosztorysową, • Montaż sterowników systemu sterowania i zarządzania oświetleniem wyposażonych w system lokalizacji GPS z możliwością przesyłania danych drogą GPRS wraz z oprogramowaniem. System gromadzi i przesyła do jednostki zarządzającej zdarzenia i nieprawidłowości pracy dla każdej skonfigurowanej grupy opraw oświetlenia lub indywidualnie dla każdej oprawy. Z uwagi na specyficzną konfigurację systemu sterowania oświetleniem w mieście montaż jednostek centralnych zostanie wykonany tylko w wskazanych na mapie systemu skrzynkach sterujących w ilości 23 szt., zgodnie z załączoną dokumentacją budowlano-kosztorysową. Redukcja mocy opraw następowałaby w godzinach mniejszego ruchu ulicznego tj. w godzinach dostosowanych dla poszczególnych pór roku od poziomu 23.00-05.00, w okresie letnim. • Montaż urządzeń kompensacji mocy biernej do istniejących skrzynek sterujących w ilości 43 szt. (kompensacja może być wykonana grupowo w szafce oświetleniowej dla ustalonego schematu sieci oświetleniowej zasilanej z danej szafki lub indywidualnie poprzez montaż kompensatorów dla każdej oprawy). Współczynnik mocy tgφ pobieranej energii elektrycznej dla zmodernizowanej sieci oświetleniowej w całym okresie świecenia ma być zgodny z wymogami operatora sieci dystrybucyjnej w celu nieprzekraczania ponad umownego poboru energii biernej; Etap II - realizacja w roku 2021 • Wymiana opraw ozdobnych na ścianach budynków i parkowych na słupach w ilości 109 szt. — ul. Rynek 63 szt., — ul. Grudziądzka 14 szt., — ścieżka pod murami 32 szt. 8.1.2.3 Zakres zadania przewiduje: roboty elektroenergetyczne demontażowe opraw i wysięgników, roboty elektroenergetyczne montażowe opraw i wysięgników, prace pomiarowe i regulacyjne. Zakres prac obejmuje również wymianę przewodów zasilających oprawę, zabezpieczenia wraz z zaciskami na słupów lub linii napowietrznych oraz kablowych oświetleniowych. Po zakończeniu montażu należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych, a także pomiary natężenia oświetlenia w ilości 200 pomiarów, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Pomiary winny potwierdzić osiągnięcie założeń normatywnych dla danej kategorii drogi. Kalkulacja kosztów powinna uwzględniać wszelkie możliwe koszty, w szczególności: pracy, ludzi i sprzętu; zakupu i transportu materiałów niezbędnych do wykonania prac; obsługę administracyjną i logistyczną, podatki i opłaty urzędowe; inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania prac. II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40II.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówKoniec: 31/08/2021Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznychII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny projektu: RPKP.03.04.00-04-001/18 II.2.14)Informacje dodatkoweSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymIII.1)Warunki udziałuIII.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku. III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku. III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej 1 dostawę o wartości wynoszącej co najmniej 500 000,00 PLN brutto (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia) polegające m.in. na modernizacji lub wykonaniu oświetlenia zewnętrznego ze sterowaniem. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują i w trakcie realizacji zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej. Osoba to musi okazać się minimum 5 letnim doświadczeniem oraz posiadać aktualny wpis do właściwej Izby. III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonychIII.2)Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2)Warunki realizacji umowy:III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaObowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówieniaSekcja IV: ProceduraIV.1)OpisIV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwartaIV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówIV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialoguIV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznejIV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nieIV.2)Informacje administracyjneIV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaIV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 15/05/2019Czas lokalny: 09:00IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomIV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:PolskiIV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOkres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 15/05/2019Czas lokalny: 09:30Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.5.2019 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego – Chełmno 86-200, ul. Dworcowa 1, woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)Informacje na temat procesów elektronicznychVI.3)Informacje dodatkowe:VI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kioVI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneVI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej (poprzez ePUAP) Stosownie do § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) informuję, że w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: Płyta CD, Płyta DVD, Nośnik USB, Dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym ze wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione. VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kioVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:09/04/2019

Pliki do pobrania:Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ, załącznikiZałącznik nr 2 JEDZpozostała dokumentacja przetargowa_1pozostała dokumentacja przetargowa_2pozostała dokumentacja przetargowa_3pozostała dokumentacja przetargowa_4uaktualnione zał. nr 3 i 4 do SIWZ

Załączniki

Powiadom znajomego