W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442przetarg nieograniczony.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej i kosztorysowej budowy asfaltowej nawierzchni ulicy Podgórnej wraz z chodnikami oraz jej odwodnieniem, oświetleniem i organizacją ruchu w Chełmnie.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony.
Wartość zamówienia poniżej 60 000 euro
Termin składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - prace projektowe

Gmina Miasto Chełmno: Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej i kosztorysowej budowy asfaltowej nawierzchni ulicy Podgórnej wraz z chodnikami oraz jej odwodnieniem, oświetleniem i organizacją ruchu w Chełmnie.

ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 - 200 Chełmno.
Osoba do kontaktów: Józef Chmarzyński ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771746, fax 056 6771774,
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej i kosztorysowej budowy asfaltowej nawierzchni ulicy Podgórnej wraz z chodnikami oraz jej odwodnieniem, oświetleniem i organizacją ruchu w Chełmnie.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Zakres dokumentacji winien obejmować:
- opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej i kosztorysowej budowy asfaltowej nawierzchni ulicy Podgórnej wraz z chodnikami oraz jej odwodnieniem, oświetleniem i organizacją ruchu,
- opracowanie operatu wodno - prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wielobranżowych.
- opracowanie planu BIOZ.
- przygotowanie podkładów mapowych syt.- wys. w skali 1: 500 wraz z mapą stanu prawnego do celów projektowych.
- wykonanie badań geotechnicznych gruntu pod potrzeby projektowe,
- wykonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku zaistnienia konieczności takiego opracowania.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Miasto Chełmno.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74232000 - 4
74231810 - 8
74274000 - 0
74231720 - 0
74233200 - 3
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty zamiennej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60 000 euro.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 22.05.2006 r.; data zakończenia: 31.10.2006 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 1.700 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: nie dotyczy.
1.3) Przewidywana. liczba dostawców, którzy zostaną zaproszenia. do składania. ofert: nie dotyczy.
2) Kryteria oceny ofert: cena oferty stanowi 100 % (najniższa cena).
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępne do 28.04.2006 oraz dodatkowych wyjaśnień dostępne do 22.04.2006 r.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.04.2006 r., godzina 10:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego. terminu składania ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 28.04.2006 r., godzina 1030. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, sala nr 9.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finansowanego. ze środków UE: Nie
2) Data wysłania ogłoszenia do Prezesa Zamówień Publicznych: nie dotyczy.

Powiadom znajomego