W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Podinspektor

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Ewa Krawczyk, Chełmno
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania formalne. Komisja wysoko oceniła jej wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje wymagane na danym stanowisku pracy.
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor
Miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie
Status rozstrzygnięte

                          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

                                     ul. Gen. J. Hallera 1, 86-200 Chełmno

                                ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

                                                          podinspektor


 1. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku

lub wykształcenie średnie i doświadczenie zawodowe min. 2 letnie na podobnym stanowisku lub w jednostkach administracji publicznej,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

 6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.


2.  Wymagania dodatkowe:

1) znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów:

- Ustawy o pomocy społecznej

- Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- Ustawa Kodeks cywilny,

2) znajomość systemu informatycznego POMOST ,

3) dobra znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej,

4) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole,

5) dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, punktualność, 


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projektów decyzji rozliczanie opłat;

2) rozpoznanie i ustalenie form pomocy usługowej osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym oraz tym, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki i pielęgnacji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w tym w ramach programu Opieka wytchnieniowa, Opieka 75+ oraz w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, prowadzenie postępowań w tych sprawach i przygotowywanie projektów decyzji.

3) nadzór nad pracą opiekunek środowiskowych, specjalistów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustalanie zakresu ich czynności wykonywanych w domu świadczeniobiorcy, rozdzielanie środowisk, ustalanie harmonogramu godzin prac w domu świadczeniobiorcy, przygotowywanie kart pracy opiekunek, ustalanie odpłatności miesięcznej dla osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, oraz bieżący nadzór nad ich wykonaniem.

4) udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach wszystkim osobom zainteresowanym przyznaniem świadczeń,

5) przyjmowanie wniosków, sprawdzanie prawidłowości złożonych, wypełnionych wniosków oraz załączonych do nich dokumentów,

6) gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych wnioskodawców i członków ich rodzin, w zakresie określonym we właściwych przepisach prawa,

7) tworzenie bazy danych na podstawie zebranych wniosków, obsługa systemu komputerowego,

8) kwalifikowanie wniosków w zależności od rodzaju przyznawanego świadczenia,

9) prowadzenie właściwych rejestrów,

10) przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonanej pracy,

11) obsługa urządzeń biurowych,


 4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Stanowisko pracy: administracyjno-biurowe wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe,
2. wymiar czasu pracy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w MOPS w Chełmnie,
3. miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J. Hallera 11, 86-200 Chełmno,
4. praca wymagająca bezpośredniej obsługi interesanta,
5. wykonywanie pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
6. umowa zostanie zawarta na czas określony, nieprzekraczający 33 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt. 14,
7. pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas określony do 6 miesięcy – jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art.19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2022 poz.530)
8. czas trwania pierwszej umowy o pracę, dla osób, które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku,
9. dopuszcza się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony przed upływem 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na czas określony – z zachowaniem okresu ustawowo przewidzianej służby przygotowawczej,
10. postanowień pkt 7-10 nie stosuje się w przypadku, gdy kandydat jest dotychczas zatrudniony w MOPS w Chełmnie lub pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2022r poz. 530),
11. wynagrodzenie ustalone będzie indywidualnie, z uwzględnieniem kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydata – do poziomu wynagrodzeń w danej grupie stanowiskowej pracowników MOPS w Chełmnie.


 5. Dodatkowa informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.


6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny

2) życiorys – curriculum vitae

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, podpisane ( załącznik nr 2 ),

7) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych ( załącznik nr 2)

8) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata (załącznik nr 5)

9) podpisane oświadczenie, że kandydat jest obywatelem polskim ( załącznik nr 3 ) , lub w przypadku braku obywatelstwa polskiego dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej,

10) podpisane klauzule informacyjne, zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych ( załącznik nr 4 ),

11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczona za zgodność z oryginałem) – w przypadku kandydata, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.

12) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku (załącznik nr 1)


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie ul. Gen. J. Hallera 11, 86-200 Chełmno, do dnia 2 marca 2023 r. włącznie. 

Decydować będzie data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie.

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej jednostki. które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


 7. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

etap 1.: analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru,
kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu (test rekrutacyjny oraz rozmowy kwalifikacyjne) zostaną poinformowani telefonicznie o ich terminie,
etap 2: test rekrutacyjny i rozmowa kwalifikacyjna
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://mopschelmno.naszops.pl/bip/) oraz na tablicy informacyjnej MOPS.

Powiadom znajomego