W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych oraz Karty Dużej Rodziny

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Małgorzata Banasiak-Rzemek, Dorposz Szlachecki
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania formalne ustalone w Zarządzeniu nr 9/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie z dnia 13.10.2022r., w sprawie naboru na stanowisko Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych oraz Karty Dużej Rodziny. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskała najlepszy wynik wykazując się wiedzą oraz predyspozycjami, które są przydatne do pracy na danym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych oraz Karty Dużej Rodziny
Miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie
Status rozstrzygnięte

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

ul. Gen. J. Hallera 1, 86-200 Chełmno

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych oraz Karty Dużej Rodziny


1. Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe – preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie i doświadczenie zawodowe min. 2 letnie na podobnym stanowisku lub w jednostkach administracji publicznej,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość programu komputerowego do obsługi ŚR, KDR

b) dobra znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej,
c) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole,
d) dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, punktualność,
e) znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością przepisów:
- Ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 615, 1265) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji jakie maja być zawarte w e wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1466),
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego
- Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2014 poz. 1863 ).

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń rodzinnych oraz Karty Dużej Rodziny,
2. udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach wszystkim osobom zainteresowanym przyznaniem świadczeń,
3. przyjmowanie wniosków, sprawdzanie prawidłowości złożonych, wypełnionych wniosków oraz załączonych do nich dokumentów,
4. prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
5. gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych wnioskodawców i członków ich rodzin, w zakresie określonym we właściwych przepisach prawa,
6. tworzenie bazy danych na podstawie zebranych wniosków, obsługa systemu komputerowego,
7. kwalifikowanie wniosków w zależności od rodzaju przyznawanego świadczenia,
8. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych świadczeń rodzinnych,
9. przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
10. wykonywanie czynności technicznych związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz Karty Dużej Rodziny,
11. prowadzenie właściwych rejestrów,
12. obsługa kancelaryjna świadczeń rodzinnych i KDR,
13. przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonanej pracy,
14. stosowanie aktualnych przepisów prawnych,
15. obsługa programu PŁATNIK,
16. obsługa urządzeń biurowych,
17. ponoszenie odpowiedzialności za wykonywana pracę,
18. wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego związanych z wykonywaniem pracy oraz innych poleceń służbowych nie objętych niniejszym zakresem czynności zgodnie z charakterem i specyfiką pracy.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Stanowisko pracy: administracyjno-biurowe wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe,
2. wymiar czasu pracy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w MOPS w Chełmnie,
3. miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J. Hallera 11, 86-200 Chełmno,
4. praca wymagająca bezpośredniej obsługi interesanta,
5. wykonywanie pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
6. umowa zostanie zawarta na czas określony, nieprzekraczający 33 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt. 14,
7. pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas określony do 6 miesięcy – jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art.19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2022 poz.530)
8. czas trwania pierwszej umowy o pracę, dla osób, które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku,
9. w uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony przed upływem 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na czas określony – z zachowaniem okresu ustawowo przewidzianej służby przygotowawczej,
10. postanowień pkt 7-10 nie stosuje się w przypadku, gdy kandydat jest dotychczas zatrudniony w MOPS w Chełmnie lub pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2022r poz. 530),
11. wynagrodzenie ustalone będzie indywidualnie, z uwzględnieniem kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydata – do poziomu wynagrodzeń w danej grupie stanowiskowej pracowników MOPS w Chełmnie.


5. Dodatkowa informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.


6. Wymagane dokumenty:

1. podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku (załącznik nr 1)
5. podpisane pisemne oświadczenie o: - pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( załącznik nr 2 ),
6. podpisane oświadczenie, że kandydat jest obywatelem polskim ( załącznik nr 3 ) , lub w przypadku braku obywatelstwa polskiego dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej,
7. podpisana klauzula informacyjna, zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych ( załącznik nr 4 ),
8. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( załącznik nr 5 ),
9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczona za zgodność z oryginałem) – w przypadku kandydata, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

1. dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie do dnia 28 października do godz. 14:00 z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i KDR” w godzinach pracy Ośrodka. W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, decydować będzie data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie.
2. dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


8. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

1. etap 1.: analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru,
2. kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie,
3. etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami,
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://mopschelmno.naszops.pl/bip/) oraz na tablicy informacyjnej MOPS.


Załączniki

Powiadom znajomego