W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Specjalista ds. osób wychodzących z kryzysu bezdomności

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie unieważnienia
Uzasadnienie unieważnienia N w/w konkurs nie wpłynęła żadna oferta.
Szczegóły
Stanowisko Specjalista ds. osób wychodzących z kryzysu bezdomności
Miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Treść

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na stanowisko pracy
w ramach realizacji projektu „WspółpracujeMY…”
specjalista ds. osób wychodzących z kryzysu bezdomności
 w Urzędzie Miasta Chełmna

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie średnie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. co najmniej 2 letni staż pracy (w tym działalność gospodarcza zgodna z wymaganiami na tym stanowisku).

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie w realizacji projektów dotyczących wychodzenia z kryzysu bezdomności lub aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. umiejętność podejmowania decyzji;
 3. dobra znajomość obsługi komputera w tym aplikacji biurowych MS Office;
 4. doświadczenie przy realizacji projektów społecznych;
 5. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, wysoka kultura osobista;
 6. dobra organizacja czasu pracy;
 7. dyspozycyjność;
 8. podstawowa znajomość regulacji prawnych w zakresie:
  a) ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  b) ustawa o samorządzie gminnym,
  c) ustawa o pomocy społecznej.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. koordynacja realizacji części projektu „WspółpracujeMY - projekt aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców miasta Chełmna, wraz z umożliwieniem wyjścia z kryzysu bezdomności”, w zakresie pilotażu projektu umożliwiającego wyjście z kryzysu bezdomności,
 2. współpraca przy rekrutacji uczestników projektu „WspółpracujeMY…”, w zakresie modułu dedykowanego osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności,
 3. utrzymanie bieżącego kontaktu (codziennego) z osobami biorącymi udział w projekcie „WspółpracujeMY…”, w module dedykowanym osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności, monitorowanie ich bieżącego funkcjonowania, uczestniczenia w działaniach w ramach projektu, stawiennictwa na spotkaniach ze specjalistami,
 4. układanie harmonogramów działań w ramach projektu „WspółpracujeMY…” w zakresie modułu dedykowanego osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności,
 5. przygotowanie dokumentów do rozliczenia projektu „WspółpracujeMY…”, w zakresie modułu dedykowanego osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności,
 6. bieżący kontakt z koordynatorem projektu „Współpracujemy…”, Zespołem Monitorującym realizację ww. projektu, jak również Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Miasta Chełmna w zakresie realizacji modułu dedykowanego osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności, będącego częścią projektu „WspółpracujeMY…”,
 7. dbałość o realizację wskaźników projektu „WspólpracujeMY…”, w zakresie modułu dedykowanego osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności,
 8. monitorowanie realizacji projektu „WspółpracujeMY…” wraz z przygotowywaniem bieżących sprawozdań i materiałów informacyjnych dotyczących realizacji projektu, w zakresie modułu dedykowanego osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności,
 9. promowanie projektu „WspółpracujeMY…”,w zakresie modułu dedykowanego osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności m.in. poprzez przygotowywanie materiałów na stronę internetową oraz portale facebook i instagram Urzędu Miasta Chełmna,
 10. realizacja innych działań określonych przez koordynatora projektu „WspółpracujeMY…”, w zakresie modułu dedykowanego osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko: urzędnicze,
 2. wymiar czasu pracy: ¾ etatu,
 3. miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Grudziądzka 36, Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu,
 4. umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony tj. czas trwania projektu do 31.08.2022 r.
 5. praca jednozmianowa,
 6. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 7. praca z mieszkańcami miasta, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami w kryzysie bezdomności, specjalistami w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz kontrahentami.

V. Dodatkowa informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – Curriculum Vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, i spełnienie wymagań,
 4. ewentualne referencje,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego –wzór złącznik: kwestionariusz osobowy,
 7. podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności
  do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór załącznik: Oświadczenie o niekaralności,
 8. podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór załącznik: Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 9. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 9 maja 2022 r. do godz. 15.30.
 2. Dokumenty można składać osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl, w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na specjalistę ds. osób wychodzących z kryzysu bezdomności w ramach projektu „WspółpracujeMY…”,
 3. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Przebieg postepowania w sprawie naboru:

 1. Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi komisyjnie w Urzędzie Miasta Chełmna w dniu 10 maja 2022 r., o godz. 8.00.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.
 3. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na dzień 11 maja 2022 r.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
 5. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
 6. Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie.

IX. Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmna (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: biuro_informacji@chelmno.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  b) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w tym do dostawcy usług informatycznych.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do:
  a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.
 6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane